ReadyPlanet.com
dot
คลังข้อมูลนักบัญชี
dot
bulletมุมบัญชี
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
dot
ภาษี (Tax)
dot
bulletกรมสรรพากร
bulletสถานที่ตั้ง/เบอร์โทร สรรพากร
bulletประมวลรัษฎากร
bulletหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
bulletDownload File บัญชี - ภาษี
dot
รวม Link เอนกประสงค์
dot
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารต่างๆ
bulletอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์
bulletธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
bulletหน่วยบริการภาษีใน กทม.
bulletตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletพจนานุกรมไทย
bulletDictionary อังกฤษ > ไทย
bulletเบอร์โทรศัพท์ - พกไว้คู่กาย
bulletรวมเบอร์โทรเรียก แท็กซี่
bulletชมคลิปวีดีโอ เมืองไทยในอดีต
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์

dot
dot
บริการของเรา (Service)
dot


รับทำบัญชี



Download File บัญชี - ภาษีต่างๆ

 

           

  คำแนะนำในการ Download File ชนิดต่างๆ 

   ไฟล์ PDF คืออะไร (doc)  / ( pdf ) 

   Download Program Adobe Reader Version 7.0  Freeware (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF ที่ลือชื่อ ) ที่นี่  

  Download แบบฟอร์มภาษีต่างๆ

  Download - แบบ ภ.ง.ด. 51 ปี 53 / คำอธิบายการกรอกแบบ ภ.ง.ด. 51 ปี 53 / บอกกล่าวการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 51

  Download - แบบ ภ.ง.ด. 94 ปี 53 / วิธีกรอกแบบ ภ.ง.ด. 94 ปี 53

 

    

  ตารางสรุป มาตรการภาษีใหม่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่บังคับใช้ในปี 2551  

   Download เอกสารสัมมนา  "หักภาษี ณ ที่จ่าย เรื่องง่ายๆที่ไม่ธรรมดา" (doc)" / (power point)

   ตัวอย่างการหักภาษี ณ ที่จ่าย

   ตารางสรุปอัตราภาษี หัก ณ ที่จ่าย (pdf) (242.43 KB 

   โปรแกรมคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของกรมสรรพากร

   งบการเงินในตลาดหลักทรัพย์

   อัตราแลกเปลี่ยน กรมศุลกากร

   อัตราแลกเปลี่ยน กรมสรรพากร

   อัตราแลกเปลี่ยน ธนาคารแห่งประเทศไทย

   อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์

   บทความเรื่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม ของ อ. สุเทพ พงษ์พิทักษ์ (File PowerPoint)

   การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ของ อ.สุเทพ พงษ์พิทักษ์ (File PowerPoint)

   การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล  ของ อ.สุเทพ พงษ์พิทักษ์ (File PowerPoint)

   การบริการจัดเก็บภาษีสรรพากร  ของ อ.สุเทพ พงษ์พิทักษ์ (File PowerPoint)

   Download เอกสารสัมมนา "ระวังไว้...ไม่เผลอใช้ภาษีต้องห้าม"

  Download แบบฟอร์มต่างๆ ของสภาวิชาชีพบัญชี

   สมุดบัญชี รับ - จ่าย ในครัวเรือน

   Download แบบพิมพ์ที่ใช้สำหรับงานด้านบัญชี ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

   กฏหมายภาษี

   หลักการทั่วไปของภาษีเงินได้นิติบุคคล (pdf) / (doc)

   ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

   การวางแผนภาษีสำหรับครอบครัว โดย ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร

   แนวทางการวางแผนภาษีธุรกิจเฉพาะ โดย อ.สุเทพ พงษ์พิทักษ์

   การวางแผนภาษีนั้นสำคัญไฉน

   การวางแผนภาษีของแพทย์

   จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี 

   หลักเกณฑ์ วิธีการ นับชั่วโมงอบรมผู้ทำบัญชี

   เรียนรู้จาก... "สุวรรณ วลัยเสถียร" กลยุทธ์ "จ่ายภาษีน้อย แบบถูกกฎหมาย" 

   การวางแผนภาษี เงินประกันและเงินมัดจำ สำหรับกิจการรับเหมาก่อสร้าง

   แม่บทการบัญชี งบการเงิน และแนวความคิดบางประการเกี่ยวกับการบัญชี  

   วางแผนภาษีอย่างไรให้มีกำไรมากขึ้น  โดย ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร 

   การวิเคราะห์สินค้าคงเหลือ (663.07 KB)  ข้อมูลจาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

   Tax Mapping (แผนที่ทางภาษีอากร) โดย อ. สุเทพ พงษ์พิทักษ์ (PowerPoint) (266.50 KB

   แผนผังเว็บไซต์กรมสรรพากร

   การวิเคราะห์งบการเงิน (pdf) / (doc)

   รายจ่ายฝ่ายทุน (Capital Expenditure) (pdf) / (doc)

   การขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม  

   ตัดหนี้สูญอย่างไรให้เป็นประโยชน์แก่กิจการ (pdf) / ( doc)

   ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา (pdf) / (doc))

   รุ้ไหม ซื้อรถ 1 คัน ต้องจ่ายภาษีเท่าไร

   การโอนทรัพย์สินหรือให้บริการโดยมีเหตุผลอันสมควร (pdf) /(doc) 

   แฟคตอริ่ง ( Factoring ) คืออะไร 

   ภาษีเงินได้นิติบุคคล ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร (pdf) / (doc)

   ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี

   ภาษีเงินได้นิติบุคคลของกิจการขนส่งระหว่างประเทศ (pdf) / (doc)

   ก้าวแรกสู่การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ (1.15 MB(pdf)

   การเฉลี่ยภาษีซื้อ

   ราคาตลาด (pdf) / (doc)

   เตรียมให้พร้อมไว้...ก่อนยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 (2.53 MB)

   การกำหนดรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (pdf) /(doc)

   เสียภาษีไม่ถูกต้อง อาจถูกยึดทรัพย์และถูกฟ้องล้มละลายได้ pdf (779.62 KB/ doc (756.00 KB 

   อัตราค่าปรับกรณีไม่ยื่นงบการเงินหรือยื่นงบการเงินล่าช้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (349.33 KB) (pdf) / (doc) (265.00 KB)

   ประหยัดเงินในกระเป๋าด้วยแผนภาษีที่รอบคอบ โดย วิสิฐ ตันติสุนทร เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. (ที่มา: เครดิตบูโร)(461.64 KB 

   วางแผนให้รอบด้านก่อนมีบ้านเป็นของตนเอง โดย วิสิฐ ตันติสุนทร เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. (ที่มา : เครดิตบูโร)(490.96 KB

   เอกสารสัมมนา "ถูกต้องปลอดภัย รู้จักรายจ่ายต้องห้าม" (304.50 KB

   การคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย (pdf) / (doc) 

   การเสียภาษีเงินได้ของมูลนิธิหรือสมาคม (pdf) / (doc) 

   ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2551  / และปีงบประมาณ 2550 (pdf)

              รายงานผลการศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงรัษฎากร

   มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลฯ

   มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบกระแสเงินสด

   มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2549) เรื่อง เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบันการเงิน

   มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สินค้าคงเหลือ

   มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม

   มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีฯ

   มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การรวมธุรกิจ

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 45 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม  

   มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง

   มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 51 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

   มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 52 (ปรับปรุง 2549) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบดุล

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 54 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก

 

       ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

       ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

       หลักเกณฑ์การคำนวณกำไรสุทธิเพื่อการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

       ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ

       มาตรการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากร

       มาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

       การบริหารจัดเก็บภาษีอากรประเมิน

       การระงับข้อพิพาททางภาษีเงินได้ 

   เอกสารสัมมนาของสรรพากรเรื่อง "มีภาระภาษีอย่างไร เมื่อจ่ายเงินได้ให้บุคคลต่างประเทศ" (pdf)  

   ตารางสรุปวิธีการคำนวณภาษีประเภทต่างๆ ของกรมสรรพากร (pdf)

ร่างมาตรฐานบัญชี และร่างมาตฐานการรายงานทางการเงิน (ปี 2552) **เพื่อขอให้แสดงความคิดเห็น*** 

   ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

   ร่างมาตฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 

   ร่างมาตฐานการบัญชี ฉบับที่ 30 (ปรับปรุง 2550) 

     เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

   ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2550) เรื่องรายได้  

   ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 56 เรื่อง ภาษีเงินได้

   ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 57 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง เกษตรกรรม

   ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2  เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

  ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย

   ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 เรื่อง การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

   ร่างมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 29 

     เรื่อง การรายงานทางการเงินภายใต้ระบบเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง  

   ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 1

     เรื่อง การปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศครั้งแรก

   ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงานปฎิบัติการ




รวมบทความภาษี

วีดีโอแนะนำ การยื่นแบบ ภ.ง.ด.53 ผ่านอินเตอร์เน็ต
วีดีโอแนะนำ การยื่นแบบ ภ.ง.ด.3 ผ่านอินเทอร์เน็ต
วีดีโอแนะนำ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1 ผ่านอินเทอร์เน็ต
คลิปวีดีโอแนะนำ การยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90/ 91 ผ่านอินเทอร์เน็ต
ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัทจ่ายเบี้ยประกันชีวิตให้กรรมการ
การจ่ายเงินโบนัส
กรมสรรพากรเปลี่ยนรูปแบบใบกํากับภาษี รายงานภาษีซื้อ / ภาษีขาย ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2557
อัตราภาษีใหม่ สำหรับบุคคลธรรมดา
ภาษีธุรกิจการท่องเที่ยว
แอพ RD Smart Tax ยื่นภาษี ผ่านสมาร์ทโฟน
ของฟรี ก็ต้องมีภาษีนะ...อย่าลืม
นำสินค้ามาใช้ในกิจการของตนเอง ต้องเสียภาษีด้วยหรือ !!!
ใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน ออกอย่างไรไม่มีปัญหา
หลากหลายประเด็นดึงดูดใจให้สรรพากรต้อง “ ปักธง ”
ขายสินค้าคงเหลือ ราคาต่ำกว่าทุน ได้หรือไม่
ค้าขายทางอินเตอร์เน็ตกับการเสียภาษีอย่างถูกต้อง
ปรับโครงสร้างภาษีเพื่อสร้างความเป็นธรรรม
กรมสรรพากรกับการปรับลดภาษี
สรรพากรอุดช่องโหว่ภาษีคณะบุคคล
ภาษีรถยนต์นั่ง
เรื่องรอบระยะเวลาบัญชี กับการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ภ.ง.ด. 51
แนวทางปฎิบัติหลังการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีเงินปันผล
เบี้ยปรับเงินเพิ่ม - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
เรื่องของภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หักลดหย่อนภาษีอะไรได้บ้าง
ขนส่งกับเช่ารถยนต์ ภาษีต่างกันอย่างไร
วิธีการคำนวณภาษีเงินเดือนและค่าแรง เพื่อหักภาษีนำส่งในแบบ ภ.ง.ด. 1
คืนสินค้าอย่างไร จึงจะต้องออกใบลดหนี้
การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โปรแกรมช่วยคำนวณและแบบภาษีต่างๆ ปี 54
มาตรการรถยนต์คันแรก บ้านหลังแรก ลดภาษีเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อประชาชน
ครม.อนุมัติแล้ว มาตรการซื้อบ้านหลังแรกราคาไม่เกิน 5 ล้านคืนภาษี 10%
หลักเกณฑ์และแนวทางการคืนภาษีรถยนต์คันแรก
ฎีกาภาษี กรณีภรรยามีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) และ (2) ต้องเฉลี่ยค่าใช้จ่ายหรือไม่
รายจ่ายเกี่ยวกับรถยนต์นั่ง
ภาษีเบี้ยประกันชีวิต
ใบกำกับภาษีซื้อต่างที่อยู่กัน ใช้ได้ (ถูกที่) ไม่ถูกประเมิน
อย่างไร ? จึงเป็นเงินได้พึงประเมิน
บริหารภาษีให้ถูกวิธี
ปัญหาคณะบุคคล
ภาระภาษีจาการรับเงินปันผลและจาการขายหุ้น
ทำไมรายได้ค่าเช่าบ้านของภรรยา จึงถือเป็นรายได้ของสามี !!!
การออมเงินโดยการประหยัดภาษี
ไม่ได้นำผลขาดทุนไปใช้ จะทำอย่างไรดี
สรรพากรเรียกเก็บภาษีเพิ่ม เกือบ 3 แสนบาทจาก "น้องปลายฟ้า" ผู้โชคดีได้รางวัลจากการตั้งชื่อ "หลินปิง"
การอุทธรณ์ การประเมินภาษีอากร
เรื่องไม่ง่ายกับ "ค่านายหน้า"
จะทำลายสินค้าอย่างไร จึงจะเป็นที่ยอมรับของสรรพากร
สรรพากรร่วมกับตำรวจจับกุุมเครือข่ายขายใบกำกับภาษีปลอม รัฐเสียหายร่วมพันล้านบาท
ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2552 มีคนเพียง 2.3 ล้านคนเท่านั้นที่จ่ายเงินภาษีเลี้ยงคนทั้งประเทศ
สาเหตุที่กระทบยอด ภ.ง.ด.50 และ ภ.พ. 30 แล้วมียอดไม่เท่ากัน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
"ของแถม" ที่ไม่ต้องมี VAT
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสามีและภรรยา
ภาษีซื้อ กรณีซื้อของมาแถมให้กับลูกค้า
แก้ไข อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในใบกำกับภาษี มีความผิดหรือไม่
สรรพากรขยายฐานภาษีเพิ่มอีก 3.5 แสนราย
ค่าชดเชยการเลิกจ้างกับภาระภาษีอากร
วิธีรับมือกับการหลอกโอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม
สัมภาษณ์เหยื่อที่ถูกหลอกคืนเงินภาษีผ่านตู้ ATM
เตือนภัยหลอกเก็บภาษี
ขายบ้านเสียภาษีอย่างไร
ภาษี ค่าไฟฟ้าและน้ำประปา
ปัญหาภาษีสำหรับกิจการนายหน้าประกันภัย
ผลดีของการเสียภาษีอย่างถูกต้อง
สิทธิและประโยชน์ทางภาษี จากการเป็นสมาชิก กบข
ขอเตือน-รอบระยะเวลาบัญชีก็สำคัญนะ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม - การใช้ใบกำกับภาษีซื้อหลังแจ้งเลิกกิจการ
เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ทวิ
เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ตรี(รายจ่ายต้องห้าม)
สรรพากรชูนโยบายใหม่ตรวจเข้มภาษีรายเดือน ไล่เช็กบิลพวกตกแต่งตัวเลข
การหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
วันสุดท้ายของการออกหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย
รู้ไว้ใช่ว่ากับภาษี
โปรแกรมช่วยคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และแบบภาษีต่างๆ ปีภาษี 2554 article
ขายอสังหาริมทรัพย์อย่างไรไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
เหตุใดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของไทย จึงไม่ช่วยกระจายรายได้
ของขวัญกับการเสียภาษี
ภาษีมรดก
เช่าทรัพย์กับภาษีอากร
สรรพากร Call Center
การประหยัดเงินได้ด้วยภาษี - ด้วยกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และ VAT ของชิปปิ้ง
เงินได้จากวิชาชีพอิสระ
ภาษีเบี้ยประกันชีวิต
การตีราคาเงินตรา ทรัพย์สิน และหนี้สินที่มีค่าหรือราคาเป็นเงินตราต่างประเทศ
ภาษีเงินรางวัลส่งเสริมการขาย
อายุความ การขอคืนภาษีเงินได้
การเสียภาษีในนามคณะบุคคล
สรรพากรตั้งเป้าจัดเก็บภาษี ปี 2553 อยู่ที่ 1.098 ล้านล้านบาท
สรรพากร สั่งสอบภาษี บ้านเช่า-คอนโด-ดารา
‘หัวหมอ’เลี่ยงภาษีเพียบ
ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย สามารถหักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่
ฎีกาภาษี : สิทธิในการนำภาษีซื้อมาหักออกจากภาษีขาย
กิจการร่วมค้า (Joint Venture)
ภาษีครึ่งปีบ้านให้เช่า
ภาษีอากรประเมิน
ภ.ง.ด. 94 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี