ReadyPlanet.com
dot
คลังข้อมูลนักบัญชี
dot
bulletมุมบัญชี
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
dot
ภาษี (Tax)
dot
bulletกรมสรรพากร
bulletสถานที่ตั้ง/เบอร์โทร สรรพากร
bulletประมวลรัษฎากร
bulletหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
bulletDownload File บัญชี - ภาษี
dot
รวม Link เอนกประสงค์
dot
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารต่างๆ
bulletอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์
bulletธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
bulletหน่วยบริการภาษีใน กทม.
bulletตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletพจนานุกรมไทย
bulletDictionary อังกฤษ > ไทย
bulletเบอร์โทรศัพท์ - พกไว้คู่กาย
bulletรวมเบอร์โทรเรียก แท็กซี่
bulletชมคลิปวีดีโอ เมืองไทยในอดีต
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์

dot
dot
บริการของเรา (Service)
dot


รับทำบัญชีรับทำบัญชี

 

 

  

 

1. ต้องการทำธุรกิจ แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ขาดผู้ชี้แนะในเรื่องของบัญชีและภาษี

2. ไม่มีพนักงานจัดทำบัญชี หรือมี แต่ขาดประสบการณ์ จึงมีความกังวลว่าพนักงานได้ทำบัญชีถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี และสรรพากรยอมรับว่าบัญชีที่ทำนั้นถูกต้องหรือไม่

3. ต้องเสียค่าใช้จ่ายจ้างพนักงานบัญชีประจำ หรือพนักงานบัญชีที่เชี่ยวชาญ ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงและพนักงานเข้าๆออกๆ อยู่ไม่ทน การทำงานขาดความต่อเนื่อง คนใหม่ที่รับเข้ามาต้องเสียเวลาเรียนรู้งานอีกนาน

4. ประสบปัญหาด้านภาษี หรือถูกสรรพากร ตรวจสอบ และประเมินภาษี แต่ไม่มีผู้ดำเนินการแก้ต่างให้ ครั้นจะไปพบสรรพากรเองก็เกรงข้อผิดพลาด เพราะไม่เจนจัดเรื่องของภาษี

5. กิจการไม่สามารถนำข้อมูลทางบัญชีและการเงิน มาใช้ประโยชน์ในด้านการจัดการ การวางแผน และการดำเนินงาน เพื่อการตัดสินใจในทางธุรกิจได้อย่างทันท่วงที ทำให้ขาดประสิทธิภาพในการบริหารและมีต้นทุนการดำเนินงานที่สูง

6. ธุรกิจขาดการวางแผนภาษี ทำให้ธุรกิจสูญเสียประโยชน์ทางด้านภาษีที่พึงได้ ผลลัพธ์คือกิจการเสียภาษี มากกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งแนวทางที่ดีของธุรกิจคือ กิจการควรที่จะเสียภาษีอย่างเหมาะสม ประหยัดและถูกต้อง

7. กิจการยื่นภาษีไม่ทันตามกำหนด ทำให้ต้องเสียค่าเบี้ยปรับและเงินเพิ่มแก่สรรพากร

8. สำนักงานบัญชี หรือบริษัทบัญชี ที่ใช้บริการอยู่ ให้บริการไม่เป็นที่ประทับใจ ไม่ได้รับการเอาใจใส่เท่าที่ควรและขาดความรับผิดชอบต่อลูกค้า

9. กิจการของท่านถูกสารวัตรบัญชี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรียกตรวจสอบ และแจ้งว่าพบข้อบกพร่องมากมาย ในการจัดทำบัญชีของท่าน และได้ข้อสรุปว่ากิจการจัดทำบัญชีไม่ได้ตามมาตรฐานบัญชี ท่านจะต้องถูกปรับ    บริษัท พัฒนกิจฯ เราคือทีมงานผู้ให้บริการจัดทำบัญชีที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับกระทรวงพาณิชย์ ทีมงานมีประสบการณ์โดยตรงในวิชาชีพบัญชีที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน นำส่งภาษีได้ถูกต้องทันเวลา และมีข้อมูลทางบัญชีให้ ผู้ประกอบการใช้เพื่อตัดสินใจในการบริหาร โดยการจัดทำบัญชียึดถือตามมาตรฐานบัญชี พ.ร.บ.การบัญชี และตามแนวทางที่ประมวลรัษฎากำหนด

   เราขอเสนอการบริการรับทำบัญชี ภาษี ครบวงจร เพื่อให้ผู้ประกอบการไม่ต้องยุ่งยากกังวลใจในเรื่องของบัญชีและภาษี อีกต่อไป

  

 1.ให้คำแนะนำปรึกษาในการวางระบบบัญชี จัดระเบียบเอกสาร ความจำเป็นของเอกสาร ที่ต้องใช้ในธุรกิจ เพื่อการควบคุมภายในที่ดี

 2.วางแผนภาษีให้แก่ธุรกิจ เพื่อให้มีการเสียภาษีอย่างประหยัด และถูกต้องตามแนวทางของ ประมวลรัษฎากรกำหนด เพื่อการจัดทำบัญชีที่มีความถูกต้อง เป็นที่ยอมรับของสรรพากร

 3.ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล ตามที่กฎหมายกำหนด

 4.ตรวจสอบรายการความถูกต้องของเอกสาร เพื่อการบันทึกบัญชี รายได้ ค่าใช้จ่าย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน เอกสารรับชำระหนี้ เอกสารนำฝากธนาคาร และการปรับปรุงบัญชี การบันทึกทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา

 5.บริการด้านภาษีจัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม รายงานภาษีซื้อและภาษีขาย พร้อมยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 1,3,53 พร้อมบริการนำส่งภาษี

 6.บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรรับรอง


 7.จัดทำสมุดบัญชี ให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดให้จัดทำ ได้แก่สมุดรายวันทั่วไป สมุดเงินสด  สมุดเงินฝากธนาคาร สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย และสมุดบัญชีแยกประเภท โดยมีการบันทึก ควบคุมลูกหนี้ และเจ้าหนี้รายตัว สามารถออกรายงานในรายละเอียดเรื่องลูกหนี้และเจ้าหนี้ได้ทั้งหมด เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบผลการดำเนินงาน ได้อย่างทันท่วงที

 8.จัดทำการประมาณการเพื่อยื่นภาษีครึ่งปี ภ.ง.ด.51 โดยมีการเจรจากับผู้ประกอบการถึง หลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวการการยื่นภาษีครึ่งปี

 9.จัดทำงบการเงินประจำปี พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน พร้อมทั้งเสนอแนะในประเด็นที่ธุรกิจควรปรับปรุงแก้ไข

10.เป็นตัวแทนผู้ประกอบการไปแก้ต่างในกรณีที่สรรพากรเชิญพบ

 

 

 

      

 


  1.จัดเตรียมแบบภาษีที่เกี่ยวข้องในรายเดือน พร้อมนำส่งกรมสรรพากร

    จัดทำแบบภาษี ภ.ง.ด.1 จากรายงานเงินเดือนพนักงานประจำเดือน พร้อมนำส่งกรมสรรพากร

    จัดทำแบบภาษี ภ.ง.ด.3,53 หรือภาษีนิติบุคคลอื่นทีเกี่ยวข้อง พร้อมนำส่งกรมสรรพากร

    จัดทำรายงานภาษาซื้อ – รายงานภาษีขาย และจัดทำแบบ ภ.พ.30 พร้อมนำส่งกรมสรรพากร

2.คำนวณและจัดเตรียมแบบนำส่งเงินสมทบ ประกันสังคมประจำเดือน

3.จัดเตรียมแบบภาษีที่ต้องยื่นนำส่งกรมสรรพากรรายปีพร้อมบริการยื่นชำระภาษี ได้แก่


    สอบทานการคำนวณภาษีครึ่งปี และจัดเตรียมแบบนำส่งภาษีเงินได้ฯ ครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) โดยมีการปรึกษาพูดคุยกับผู้ประกอบการถึงการประมาณการภาษีครึ่งปีก่อนยื่นสรรพากร


    คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี และจัดเตรียมแบบนำส่งภาษีเงินได้ฯ (ภ.ง.ด.50)

 

 


 

   1. ราคาค่าบริการลูกค้าแต่ละรายสำหรับงานบัญชี-ภาษี จะไม่เท่ากัน ไม่สามารถกำหนดเป็นราคา ที่ตายตัวได้ ขึ้นอยู่กับปริมาณงาน และเอกสารทางบัญชีมากหรือน้อย ประเภทของธุรกิจ ประกอบกับความยากง่าย และความซับซ้อนในการจัดทำบัญชี และเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ผู้ประกอบการต้องการ

   2. บริการในราคาที่เป็นธรรม และเหมาะสมกับเนื้องาน มีการพูดคุยในเรื่องราคาบริการ เพื่อความพอใจด้วยกันทั้งสองฝ่าย เพื่อให้ผู้ประกอบการเปรียบเทียบค่าบริการ กับผลของงานที่ลูกค้าได้รับ จากเรา

   3. การตัดสินใจใช้บริการบัญชีแห่งใด เชื่อว่าผู้ประกอบการต้องพิจาณาจากหลากหลายเหตุผลประกอบกัน เหตุผลเรื่องราคา มักจะเป็นเหตุผลที่ผู้ประกอบการพิจาราณาลำดับแรก แต่เหตุผลที่ "ราคาถูกกว่า" แต่เรื่องอื่น ๆ รวมถึงเรื่องคุณภาพของงานเป็นอย่างไร จึงเป็นเหตุผลที่ผู้ประกอบการควรพิจารณา

 

 

 

จ้างสำนักงานบัญชีทำบัญชี หรือทำบัญชีเองดี

  ทันสมัยในงานบัญชี !!!

 ปัญหาและทางออก กรณีนักบัญชี เปลี่ยนงานบ่อย 

 ทัศนคติของ SMEs ที่มีต่อสำนักงานบัญชี

 

 นักบัญชีมืออาชีพ (Professional Accountant)

 

 นักบัญชี..เพื่อนซี้..ยันป้าย