ReadyPlanet.com
dot
คลังข้อมูลนักบัญชี
dot
bulletมุมบัญชี
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
dot
ภาษี (Tax)
dot
bulletกรมสรรพากร
bulletสถานที่ตั้ง/เบอร์โทร สรรพากร
bulletประมวลรัษฎากร
bulletหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
bulletDownload File บัญชี - ภาษี
dot
รวม Link เอนกประสงค์
dot
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารต่างๆ
bulletอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์
bulletธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
bulletหน่วยบริการภาษีใน กทม.
bulletตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletพจนานุกรมไทย
bulletDictionary อังกฤษ > ไทย
bulletเบอร์โทรศัพท์ - พกไว้คู่กาย
bulletรวมเบอร์โทรเรียก แท็กซี่
bulletชมคลิปวีดีโอ เมืองไทยในอดีต
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์

dot
dot
บริการของเรา (Service)
dot


รับทำบัญชีสารพันปัญหาใบกำกับภาษี

 

 

                                          สารพันปัญหาใบกำกับภาษี

 

กรณีใบกำกับภาษี ซึ่งรายการในใบกำกับภาษีได้ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง

 

มีหลักเกณฑ์และวิธีการปฎิบัติ ที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด ตามคำสั่ง

กรมสรรพากรที่ ป.46/2537 ดังนี้

 

1.  การแก้ไขที่อยู่ของผู้ออกใบกำกับภาษี พร้อมกับลงลายมือชื่อผู้ออกใบกำกับ
    ภาษีกำกับการแก้ไข ทั้งนี้ เฉพาะใบกำกับภาษีที่ได้ออกในช่วงระยะเวลาไม่เกิน
    1 ปี นับแต่วันที่ทางราชการได้ประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อถนน หมู่บ้าน ตำบล
    หรือแขวง อำเภอ  หรือเขต หรือจังหวัด หรือได้ทำการแบ่งเขตถนน หมู่บ้าน 
    ตำบลหรือแขวงหรือจังหวัดใหม่
2.  การแก้ไขที่อยู่ของผู้ออกใบกำกับภาษีด้วยวิธีการประทับตรายางที่อยู่ที่ถูกต้อง
    เพิ่มเติม ทั้งนี้ เฉพาะใบกำกับภาษีที่ได้ออกในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่
    วันที่ทางราชการได้ประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อถนน หมู่บ้าน ตำบลหรือแขวง 
    อำเภอหรือเขต หรือจังหวัด หรือได้ทำการแบ่งเขต หมู่บ้าน ตำบลหรือแขวง 
    อำเภอหรือเขต หรือจังหวัดใหม่
3.  การแก้ไขเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ออกใบกำกับภาษีพร้อมลงลายมือ
    ชื่อผู้ออกใบกำกับภาษีกำกับการแก้ไข หรือประทับตรายางประจำตัวผู้เสียภาษี
    อากรที่ถูกต้องเพิ่มเติม ทั้งนี้ เฉพาะใบกำกับภาษีที่ได้ออกในช่วงระยะเวลาไม่
    เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่กรมสรรพากรได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขประจำตัวผู้
    เสียภาษีอากรให้ใหม่

 

 


กรณีบริษัท /ห้าง จดเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานประกอบการแล้ว แต่ได้รับใบกำกับภาษี
ซื้อระบุที่อยู่เดิม ควรปฏิบัติอย่างไร


1. กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนได้แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อหรือที่อยู่ต่อหน่วยงานที่มี
   อำนาจตามกฎหมายและหน่วยงานที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 85/6
   แล้ว ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องจัดทำใบกำกับภาษีตามชื่อหรือที่อยู่ที่
   เปลี่ยนแปลงแล้ว แต่ถ้าผู้ประกอบการได้รับใบกำกับภาษีซื้อในชื่อเดิมหรือ
   ที่อยู่เดิม ผู้ประกอบการไม่มีสิทธินำใบกำกับภาษีดังกล่าวไปถือเป็นภาษีซื้อ
   จะต้องให้ผู้ออกใบกำกับภาษีซื้อฉบับนั้นยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิม และ
   จัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่ที่ถูกต้อง จึงจะนำไปถือเป็นภาษีซื้อในการคำนวณ
   ภาษีมูลค่าเพิ่มได้

 


กรณีถูกร้องขอให้ออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่แทนฉบับเดิมเนื่องจากมีข้อผิดพลาด
ในรายละเอียดของใบกำกับภาษีควรปฏิบัติอย่างไร

 

1. วิธีการยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิม แล้วออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่
     1.1  เรียกคืนใบกำกับภาษีฉบับเดิมและนำมาประทับตราว่า “ยกเลิก” หรือขีดฆ่า 
          แล้วเก็บต้นฉบับรวมไว้ในสำเนาใบกำกับภาษีฉบับเดิม
     1.2  จัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่ซึ่งเป็นเลขที่ใหม่ แต่จะต้องลงวันที่  เดือน ปี ให้
          ตรงกับ วันที่ เดือน ปี ตามใบกำกับภาษัฉบับเดิม และระบุหมายเหตุไว้ในใบกำกับภาษี
          ฉบับใหม่ว่า “เป็นการยกเลิกและออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่ แทนฉบับเดิมเลขที่ ...
          เล่มที่...” และหมายเหตุการณ์ยกเลิกใบกำกับภาษีไว้ในรายงานภาษีขายของเดือน
          ภาษีที่จัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่ด้วย


       กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนที่จัดทำใบกำกับภาษีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งมี
    ระบบซอฟท์แวร์ในระบบงานจัดทำใบกำกับภาษีบันทึกเข้าระบบบัญชี แยกประเภท
    อัตโนมัติ ถ้าระบบซอฟท์แวร์ดังกล่าวไม่สามารถระบุ วันที่ เดือน ปี ตามใบกำกับภาษี
    ฉบับเดิม ลงในใบกำกับภาษีฉบับใหม่ได้


       ให้ผู้ประกอบการจัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่ ซึ่งเป็นใบกำกับภาษีตีพิมพ์จาก
    โรงพิมพ์ เพื่อให้สามารถระบุวันที เดือน ปี ตามใบกำกับภาษีฉบับเดิมได้

 

 


กรณีใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ที่บริษัท / ห้าง ได้ออกให้ลูกค้าแล้ว และ
ลูกค้าแจ้งกลับมาเอกสารดังกล่าวสูญหาย ขอให้ออกฉบับใหม่ให้ ควรปฏิบัติอย่างไร


1. ให้ถ่ายสำเนาใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ที่ทางบริษัท / ห้างมีสำเนาเก็บไว้
2. ให้บันทึกรายการต่อไปนี้ลงในภาพถ่ายสำเนาเอกสารดังกล่าว
     2.1 ออกใบแทน  ออกให้ครั้งที่
     2.2 วัน เดือน ปี ที่ออกใบแทน
     2.3 อธิบายอย่างย่อ ๆ ถึงสาเหตุการออกใบแทน
     2.4 ลายมือชื่อผู้ออกใบแทน ให้ผู้ออกใบแทนบันทึกรายการ ออกใบแทนใน
         รายงานภาษีขาย ในเดือนที่มีการออกใบแทน โดยระบุชื่อผู้ซื้อ เลขที่-เล่มที่
         วันที่ออกใบกำกับภาษี  ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้ ที่ได้มีการออกใบแทน
         นั้นด้วย


กรณีซื้อสินค้าและได้ใบกำกับภาษีมา เมื่อตรวจสอบกับ ทะเบียน ภ.พ.20 ที่ผู้ขาย
แนบมาเป็นหลักฐาน  มีรายละเอียดที่ตั้งบริษัทไม่ตรงกับใบ ภ.พ.20 ที่แนบมา
ด้วยกัน จะทำอย่างไร

มีปัญหาว่า หากใบกำกับภาษีมีความไม่ตรงกับในทะเบียน ภ.พ.20
เช่น ใบทะเบียน ภ.พ.20 มีชื่อ.......เลขที่ ...ถนน.....ตำบล....จังหวัด   
แต่ใบกำกับภาษีมีแต่ ชื่อ...........เลขที่.....ถนน....ตำบล....ไม่มีชื่อจังหวัด


   ดังนี้ ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีดังกล่าวจะนำไปหักได้หรือไม่


ปัญหานี้ กรมสรรพากรได้วางแนวทางปฏิบัตืไว้แล้ว ว่าหากผู้ซื้อสินค้าสามารถ
พิสูจน์ได้ว่าผู้ค้าเป็นใคร ผู้ซื้อก็มีสิทธินำภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีดังกล่าวไปหัก
ในการคำนวณภาษีได้  แต่ผู้ออกใบกำกับภาษียังมีความผิดทางอาญา ฐานออก
ใบกำกับภาษีมีรายการไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด


 หน้า 1/1
1
[Go to top]