ReadyPlanet.com
dot
คลังข้อมูลนักบัญชี
dot
bulletมุมบัญชี
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
dot
ภาษี (Tax)
dot
bulletกรมสรรพากร
bulletสถานที่ตั้ง/เบอร์โทร สรรพากร
bulletประมวลรัษฎากร
bulletหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
bulletDownload File บัญชี - ภาษี
dot
รวม Link เอนกประสงค์
dot
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารต่างๆ
bulletอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์
bulletธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
bulletหน่วยบริการภาษีใน กทม.
bulletตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletพจนานุกรมไทย
bulletDictionary อังกฤษ > ไทย
bulletเบอร์โทรศัพท์ - พกไว้คู่กาย
bulletรวมเบอร์โทรเรียก แท็กซี่
bulletชมคลิปวีดีโอ เมืองไทยในอดีต
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์

dot
dot
บริการของเรา (Service)
dot


รับทำบัญชีมารู้จักกับกองทุนรวม

 

มารู้จักกับกองทุนรวม

 

   อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่ำเตี้ยติดดินดังเช่นเป็นอยู่ในปัจจุบัน ทำให้ผู้ที่มีรายได้หลักจากดอกเบี้ยเงินฝากที่อยู่กับสถาบันการเงินเริ่มมองถึงรายได้ที่ลดลงมาก ทำให้คนจำนวนมากมองหาการลงทุนในรูปแบบอื่นเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าการฝากเงิน
   
ด้วยข้อจำกัดหลายประการในการลงทุนด้วยตนเอง ทำให้ในรูปแบบการลงทุนที่กำลังได้รับความสนใจมากขึ้น คือ การลงทุนในกองทุนรวม ซึ่งเป็นเครื่องมือการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนรายย่อยที่ประสงค์จะนำเงินมาลงทุนในตลาดทุน แต่มีข้อจำกัดต่าง ๆ เช่น เงินทุน ประสบการณ์ ความชำนาญทำให้ การลงทุนด้วยตนเองไม่ประสบผลสำเร็จ ผู้ลงทุนรายย่อยเหล่านี้จึงนำเงินมาลงทุนในกองทุนรวมเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมบริหารจัดการเงินทุนแทนตนเอง ดังนั้นในวันนี้จึงขอเล่าถึงกองทุนรวมให้ทราบนะคะ
   
บริษัทจัดการลงทุนที่จะเปิดกองทุนรวมได้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในการจัดตั้งกองทุนรวมก่อนแล้วจึงออกหนังสือชี้ชวนของกองทุนให้กับผู้สนใจก่อนจะเปิดขายหน่วยลงทุนเพื่อระดมเงินจากผู้ซื้อหน่วยลงทุน จากนั้นบริษัทจัด การต้องดำเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมต่อ ก.ล.ต. โดยมีสถานะเป็นนิติบุคคลแยกจากบริษัทจัดการ การบริหารการลงทุนจะเป็นไปตามนโยบายที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนและต้องคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามราคาตลาดหลักทรัพย์และสินทรัพย์ที่กองทุนลงทุนขณะนั้น
   
พร้อมทั้งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อปกป้องผู้ถือหน่วยลงทุน และเมื่อเกิดผลกำไรกองทุนจะนำมาแจกจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือไว้ ข้อดีของการลงทุนผ่านหน่วยลงทุนคือไม่ต้องเสียภาษีของกำไรที่ได้รับจากกองทุนรวม แต่จะมีข้อเสียคืออาจเสียค่าบริหารจัดการเงินในอัตราสูง แต่ทั้งนี้ในหนังสือชี้ชวนการลงทุนของกองทุนรวมก็จะมีประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการไว้ให้ทราบล่วงหน้าสำหรับประกอบการพิจารณาด้วยเช่นกัน
   
    กองทุนรวมจำแนกตามกำหนดอายุออกได้เป็นสองกลุ่ม คือ กองทุนเปิด และกองทุนปิด ทั้งนี้

  กองทุนเปิดจะเป็นกองทุนที่ไม่มีการกำหนดอายุของโครงการ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถทำการซื้อขายหน่วยลงทุนได้ตามเวลาที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน จึงทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเปลี่ยนแปลงขึ้นลงได้ตลอดเวลา และขนาดของเงินกองทุนจะเพิ่ม/ลดตามจำนวนหน่วยลงทุนและราคา กองทุนเปิดนี้จะได้รับความนิยมมากกว่ากองทุนปิด เพราะผู้ลงทุนมีสภาพคล่องที่สามารถ (ลงทุน) ซื้อขายได้ตามความชอบแต่ก็มีผลเสียหรือจุดอ่อนที่ผู้จัดการกองทุนจะต้องกันเงินส่วนหนึ่งสำรองไว้เพื่อรองรับการไถ่ถอนการลงทุนของลูกค้า จึงไม่สามารถนำเงินไปบริหารจัดการได้เต็มที่
         
  กองทุนปิดเป็นกองทุนที่มีกำหนด อายุโครงการลงทุนที่แน่นอน ทำให้มีจำนวนหน่วยลงทุนที่แน่นอนโดยจะเปิดขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียวตามราคาที่กำหนดไว้  ผู้ถือหน่วยลงทุนก็ต้องถือหน่วยไปจนครบระยะเวลาตามที่ระบุไว้หนังสือชี้ชวน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนอยากจะขายหน่วยลงทุนนั้นก่อนระยะเวลากำหนด อาจจะทำได้ในตลาดหลักทรัพย์ที่กองทุนนั้นจดทะเบียนอยู่โดยซื้อขายผ่านบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือโบรกเกอร์ แต่ถ้าหากกองทุนนั้นมิได้จดทะเบียนไว้ในตลาดใดเลย ก็ยังซื้อขายผ่านผู้สร้างสภาพคล่องได้ ข้อดีของกองทุนปิดก็คือผู้จัดการกองทุนนำเงินไปบริหารได้เต็มที่ ไม่ต้องกังวลต่อการกันเงินสำหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในช่วงอายุของโครงการ แต่สำหรับผู้ลงทุนแล้วอาจไม่ชอบและเป็นจุดอ่อนสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนเพราะขาดสภาพคล่องในการเปลี่ยนหน่วยลงทุนกลับเป็นเงินสดเมื่อยามมีความต้องการใช้เงิน

   เมื่อตัดสินใจที่จะลงทุนผ่านกองทุนรวม ก็ควรที่จะทราบถึงองค์ประกอบของกองทุนรวมประกอบด้วยอะไรบ้าง และแต่ละส่วนทำหน้าที่อย่างไรเช่น
      
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ซึ่ง เป็นหน่วยงานของรัฐ ทำหน้าที่วางนโยบายระเบียบหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงานธุรกิจหลักทรัพย์ให้กับบริษัทจัดการ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนงานเพื่อก่อให้เกิดความเป็นธรรมในตลาดทุน
    
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน เป็นสมาคมที่เกิดจากการรวมตัวกันของบริษัทจัดการทำหน้าที่กำหนดจรรยาบรรณและมาตรฐานในการดำเนินการจัดการลงทุนของบริษัทจัดการที่เป็นสมาชิก
     
บริษัทจัดการจะมีใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ดำเนินธุรกิจจัดการกองทุนรวมได้ มีหน้าที่หลักในการบริหารเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนตามนโยบายของกองทุนที่ระบุในหนังสือชี้ชวน ซึ่งในหนังสือชี้ชวน จะประกอบข้อมูลหลัก ๆ ที่สำคัญเช่น นโยบายการลงทุนว่าจะลงทุนในตราสารประเภทใดและเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของกองทุน
      
ตัวแทนการขายหน่วยลงทุน จะเป็นตัวแทนของบริษัทจัดการในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วย ซึ่งตัวแทนการขายหน่วยลงทุนส่วนใหญ่จะเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ถือหุ้นในบริษัทจัดการนั้น ๆ หรือสถาบันการเงินที่อยู่ในเครือเดียวกันกับบริษัทจัดการ
   
นายทะเบียน
รับผิดชอบดูแลการจัดทำทะเบียนรายชื่อและสัดส่วนการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยแต่ละราย รวมทั้งงานทะเบียนอื่น ๆ เช่น การอำนวยความสะดวกในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยทั่วไปธนาคารพาณิชย์หรือตัวบริษัทจัดการจะเป็นผู้ทำหน้าที่นี้
   
ผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งก็คือตัวนักลงทุนนั่นเอง เพราะเมื่อคุณซื้อหน่วยลงทุนคุณจะมีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้น ๆ เป็นผู้มีสิทธิในผลประโยชน์ในทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม สิทธิในการออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรวมทั้งสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหน่วย นอกจากนี้ในฐานะของผู้ถือหน่วยลงทุนคุณต้องหมั่นติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของกองทุนว่าในขณะนี้กองทุนรวมได้นำเงินทุนของคุณไปบริหารตามนโยบายการลงทุนที่แจ้งไว้หรือไม่และผลตอบแทนเป็นเช่นไร โดยปกติกองทุนรวมแบบเปิดจะมีการจัดส่งรายงานสถานะของกองทุนและสถานะเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยเฉพาะรายไปให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
   
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม มีหน้าที่ตรวจสอบการบริหารจัดการของบริษัทจัดการกองทุนรวมอีกชั้นหนึ่ง โดยทั้งบริษัทจัดการและบริษัทผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ระหว่างกันไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม เช่น บริษัทผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้อง ไม่มีหุ้นอยู่ในบริษัทจัดการ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์สามารถทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ให้ผู้ถือหน่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   
ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนพบว่าบริษัทจัดการไม่ได้บริหารเงินทุนตาม นโยบายที่แจ้งไว้ในหนังสือชี้ชวน ก็สามารถร้องเรียนต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ได้เช่นกันด้วย
   
และองค์ประกอบสุดท้ายของกองทุนรวม คือ ผู้สอบบัญชีกองทุน ซึ่งจะทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมตามหลักบัญชีของการลงบัญชีและงบการเงินที่กองทุนจัดทำขึ้น

 

       ให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวม

     การประหยัดเงินได้ด้วยภาษี - ด้วยกองทุนรวมระยะยาว (LTF)

ที่มา : คอลัมภ์เข็มทิศลงทุน  นสพ.เดลินิวส์  วันที่ 21 และ 28 พฤศจิกายน 2552
รวมบทความสาระน่ารู้

7 เหตุผลที่คุณ(อาจจะ)ไม่ต้องมีสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่
จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนโลก
สุดยอด Super Car ที่ใครๆ อยากได้
สาเหตุที่ทำให้คนไม่รู้สึกว่าจะต้องซื้อแท็บเล็ตอีกต่อไปแล้ว
ไทยจะมี ตึกสูงติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก
'อีโบลา' โรคระบาดแห่งศตวรรษที่ 21
โรคซึมเศร้า...ภัยร้ายใกล้ตัว
เรียนเป็น 10 ปี ทำไมถึงพูดภาษาอังกฤษให้ดีไม่ได้
ปวดหัวไมเกรน...สาเหตุ และวิธีการรักษาทำได้อย่างไรบ้าง
ดินแดนเหมือนฝันที่ต้องไปสักครั้งก่อนตาย
ของขวัญนั้นสำคัญไฉน
สารคดี ประสาทเขาพระวิหาร
วิธีดาวน์โหลดคลิปจาก Youtube ความละเอียด 1080 p ฟรี
รวมคลิป 10 ปีใน 4 นาที บินชมทิวทัศน์ดาวอังคาร
โจร E- Banking
แรงบันดาลใจ พลังแห่งการสร้างสรรค์ - สตีฟ จ็อบส์
วิธียื่นขอกู้เงินซื้อบ้านให้ 'ผ่าน'
มหาตมะ คานธี ( Mahatama Gandhi ) มหาบุรุษผู้สร้างแรงบันดาลใจให้นักต่อสู้ทั่วโลก
ภัย ! Internet Banking สวมรอยแล้วโอนเงิน
กูเกิลเปิดตัว 'Chromecast' เปลี่ยนทีวีบ้านๆ ให้เป็นสมาร์ททีวี ในราคา 1,000 กว่าบาท
HIV ตรวจพบควบคุมได้
แรงบันดาลใจจากคนรักสัตว์
ฟอร์บส์จัดอันดับ 50 มหาเศรษฐีไทย ปี 56 - 'เจ้าสัวซีพี' ซิวที่ 1
ประเทศเมียนมาร์ ความเปลี่ยนแปลงหลังเปิดประเทศ
รู้ทันสัญญาณอันตราย! “หลอดเลือดสมองอุดตัน” ศึกษาวิธีป้องกันก่อนสาย
แอปเปิลเปิดตัว iOS 7 เปลี่ยนโฉม iOS ครั้งใหญ่ที่สุด
แอปเปิลเตรียมผลิต 'ไอโฟน' จอใหญ่ขึ้น-มีหลายสี
มือถือ แท็บแล็ต ค่าย Android ดีหรือไม่ดีอย่างไร มาฟังกูรูวิจารณ์
รวมเรื่องราวเปิดโลกวันหยุดต่างๆ รอบโลก
รถไฟความเร็วสูง ก้าวสู่ระบบการเดินทางสายหลักแห่งอนาคต
ข้อควรรู้ เพื่อห่างไกลจากแฮกเกอร์
Malaysia - รู้จักมาเลเซียในหลากหลายแง่มุม
จัดอันดับงานที่ดีและแย่ที่สุดในสหรัฐฯประจำปี 2556
สายด่วนช่วยเหลือสังคม ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เพื่อให้การช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ
รับอาสาสมัครบุกเบิกไป 'ดาวอังคาร' แต่ไปแล้วไม่ได้กลับมา
Titanic - รำลึกครบรอบ 101 ปี เรือไททานิกล่ม
Sakura Festival เทศกาลชมดอกซากุระประจำปีของญี่ปุ่น
South Africa กว่า 20 ปีของการสิ้นสุดลัทธิเหยียดผิว
อุบัติเหตุแบบไทยๆ
โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) ผู้นำสหภาพโซเวียตผู้ยิ่งใหญ่
Oscars สุดยอดรางวัลเกียรติยศของนักแสดงและผู้ผลิตภาพยนตร์
บัณฑิตครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ล้นตลาดแล้ว
ย้อนรอยเหตุการณ์สำคัญปี 2012
สุดยอดนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2555
อาชีพนักศึกษาจบใหม่ที่ได้เงินเดือนสูงสุด-ต่ำสุด
รีวิว iPad Mini
เปิดเส้นทางสู่ทำเนียบขาว
ระวัง ! ใช้ Wi-Fi ทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ อาจเสี่ยงโดน Hack ข้อมูล
เรื่องราว ประวัติ แง่มุม ที่น่าสนใจของ Bill Gates เจ้าพ่อ Microsoft
จะเกิดอะไรกับ มือถือและแท็บเล็ต เมื่อ "3 G" ฉลุยใช้งาน
กินเจ - วัฒนธรรมการกินมังสวิรัติแบบต่างๆ
'เติ้งเสี่ยวผิง' บิดาแห่งประเทศจีนยุคใหม่
วิถีชีวิต ชาวนิวยอร์ก
ชายหาดที่สวยที่สุดในโลก
บัตรประจำตัวประชาชน บัตรคู่กายคนไทย มีความสำคัญอย่างไร
ย้อนอดีตสงครามมหาเอเซียบูรพา
"ด้านมืดสังคมออนไลน์" ใส่ร้าย อาชญากรรม ฉ้อโกง
หลากหลายเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Google Search
ธุรกิจผลิต Application
'นาซา' เดินหน้าแกะรอยสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคาร
บัณฑิตปริญญาตรี ตกงาน 1 ใน 3
100 เคล็ดลับน่ารู้คู่บ้าน
กำเนิดกีฬาโอลิมปิก
วีดีโอ...ประวัติศาสตร์อเมริกา
คลิปวีดีโอแกะกล่อง แท็บเล็ต ป.1 มีหน้าตาเป็นอย่างไร
ประวัติรถไฟโดยสารของโลก
แนวโน้มอาชีพอินเทรนด์ ปี 2555
"ฮีทสโตรก" ภัยร้าย หน้าร้อน
เชื่อหรือไม่ เมืองไทยคนจนลดลง
นิตยสารฟอร์บส์จัดอันดับประเทศที่รวยที่สุดในโลก
ประเทศไทยจะมีช่องฟรีทีวีระบบดิจิตอล 50 ช่อง
ทิศทางเศรษฐกิจไทยหลังน้ำท่วม
เรือนจำที่ดีที่สุดในโลกที่นอร์เวย์
Doctor Me หมอประจำบ้าน เว็บไซต์ที่จะให้ทุกคนสามารถดูแลสุขภาพในช่วงน้ำท่วมได้ด้วยตัวเอง
5 อันดับที่พักพิงชั่วคราวสุดเจ๋ง
คลิปวีดีโอ ภาพถ่ายล่าสุดของโลกจากสถานีอวกาศนานาชาติ
รู้ สู้ ! Flood - วีดีโอ Infographic สร้างสรรค์ ที่เข้าใจง่าย ให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นเรื่องน้ำท่วมที่ประชาชนควรรู้
ชีวิตที่ยังจมน้ำของชาวบ้านบางบัวทอง
หนังแอ็คชั่นที่ดีที่สุดของชาวอเมริกัน
เปิดข้อเสนอระยะสั้น-กลาง- ยาว แก้ปัญหาน้ำท่วม
รวบรวมเรื่องของน้ำท่วม - การจัดการน้ำ - หลากหลายความเชื่อเรื่องน้ำท่วมโลก
คำแนะนำสำหรับผู้ใช้รถยนต์ช่วงน้ำท่วม
วางกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมให้ถูกวิธี
10 ผลิตภัณฑ์ของแอปเปิลจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
การจากไปของ " STEVE JOBS"
เสี่ยงหรือไม่ ลงทุนในทองคำ
มหาวิทยาลัยของไทย จุฬาฯ - มหิดล ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก
เจาะลึกความเป็น Apple ในมุมมองที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน
19 ปี วัดพระบาทน้ำพุ ภาพสะท้อนสถานการณ์โรคเอดส์ในไทย
เริ่มลดการคุ้มครองเงินฝากแล้ว
แนะนำ App Android ที่น่าสนใจ ( หน้า 2 )
แนะนำ App ในมือถือ Android ที่น่าสนใจ
กฎหมายต้านทารุณสัตว์ ฉบับแรกของไทย
รถยนต์ควบคุมด้วยความคิดคันแรกของโลก
เปิดผลงานวิจัยสำรวจการเกิดสึนามิในประเทศไทย
124 ปี เชษฐบุรุษประชาธิปไตย “พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา”
'มีอะไรบ้างใน iPad2'
ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์อากาศในประเทศไทย ยังแปรแปรวนต่อจนถึงเดือนพฤษภาคม 2554
คนญี่ปุ่นกับเหตุุการณ์ธรณีพิบัติและสึนามิ
เตรียมรับมือ “แผ่นดินไหว-สึนามิ” หายนะโลก!
มองต่างมุมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
แผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่น เมื่อ 11/3/2011 เปลี่ยนแปลงทฤษฎีการเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิที่เคยเกิดขึ้นอย่างสิ้นเชิง
รวมคลิปวีดีโอ คลื่นสึนามิ ที่ญี่ปุ่น เมื่อ 11/3/2011
การลงทุนในทองคำ
แนวคิดใหม่การศึกษาระดับอุดมศึกษา
เจาะลึก “ตราสารหนี้”
ฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ ได้รับความคุ้มครองเท่าใด
ออกกำลังกาย...เคล็ดไม่ลับของคนรักสุขภาพ
บทบาทเครดิตบูโร
การสื่อสารระบบ 4G
ปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจไทย
ทางเลือกใหม่การลงทุน (ETF)
ปีใหม่...เที่ยวเมืองไทยที่ไหนดี
ฟังวิทยุออนไลน์...จากสถานีวิทยุชั้นนำทั่วไทย
โพล นักธุรกิจแฉ คอรัปชั่นไทยกระฉูด
'Google TV' ปฏิวัติการดูทีวีแบบใหม่
วิธีประหยัดพลังงานในการใช้คอมพิวเตอร์
ข้อเท็จจริง "2012 วันสิ้นโลก" จากนักวิทยาศาสตร์ไทย
โลจิสติกส์กับเศรษฐกิจไทย
คลิปวีดีโอ...ธรรมชาติแสนสวย
ทะเบียนรถสีต่างๆ มีความหมายแตกต่างกันอย่างไร
“ฮวงจุ้ยประเทศไทย”...เหตุแห่งภัยพิบัติ ?
มหาเศรษฐีระดับโลกที่รวยด้วยอินเตอร์เน็ต
"11 เรื่องที่โรงเรียนไม่ได้สอนคุณ" ข้อคิดดี ๆ จาก บิล เกตส์ เจ้าพ่อไมโครซอฟท์
อนาคตโทรคมนาคมไทย
รำลึก 100 ปี แห่งการสวรรคตของพระปิยมหาราช
สกู๊ปพิเศษ ครบรอบ 100 ปี การเลิกทาสในไทย
จะบริหารเงินในช่วงที่หุ้นขาขึ้น และเงินบาทแข็งอย่างไร
คลิปวีดีโอ เมืองไทยในอดีต...ที่หาดูยาก
อินเทอร์เน็ตทำให้เราโง่ลง จริงหรือไม่
โทษของบุหรี่ ไม่ตายแต่ทรมาน
คาดอีก 10 ปี ข้างหน้า กรุงเทพอาจเป็นมหานครใต้น้ำ
สรุปค่าธรรมเนียมทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน ATM
เมื่อประเทศไทยไร้ 3 G
การลงทุนในทองคำดีหรือไม่
นิตยสารฟอร์บส์ จัดอันดับ 40 มหาเศรษฐีไทย ปี 2010
อนาคตซอฟต์แวร์ฝีมือคนไทย
อนาคตธุรกิจสื่อโทรทัศน์ไทย
ธุรกิจโทรคมนาคมเอาเปรียบผู้บริโภคหรือไม่
เก็บมาฝาก-สุดยอดคลิปน่ารักๆ ที่มีคนเข้าดูมากๆใน YouTube
ให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวม
ที่สุดแห่งการตัดสินใจผิด
ศาสตร์ฮวงจุ้ยกับการทำธุรกิจ
บทบาทกองทุน กบข.
ชีวิตทำงานของคนรุ่นต่อไป
ดู TV Online ช่องของไทย แบบคมชัด
เทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย 3 จี จำเป็นแค่ไหนกับประเทศไทย
วิธีดาวน์โหลดคลิปจาก YouTube
ดู TV ช่อง TGN ( Thai TV Global Network )
ดู TV ช่อง ฟรี TV และเลือกดูรายการย้อนหลัง
ดู TV ช่องสถานีข่าว TNN
ดู TV Online ทั่วโลก บน Internet อย่างลื่นไหล ไม่ติดขัด
สุดยอดบริษัทนักคิดค้นชั้นนำของโลก
รวมเบอร์โทรศัพท์ - พกไว้คู่กาย
"เงินตาย" ขายคนเป็น
ภาพ "วินาศกรรมช็อกโลก 9/11" ที่เพิ่งเผยแพร่
มาดูหน้าตา อดีต windows และประวัติคร่าวๆ กัน
เคล็ดลับในการฝากเงิน
จัดอันดับคอรัปชั่นโลกปี 52 ไทยรั้งอันดับที่ 84
เลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง...ป้องกันมะเร็ง
ออมเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอแก่การเกษียณ
การเล่นแชร์ / เปียแชร์
สถาปัตย์มหัศจรรย์!!! โลกตะลึง 10 ตึกประหลาด‏
การจ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้างเมื่อนายจ้างต้องย้ายสถานประกอบการ
ออมเงินกับประกันชีวิตคุ้มมั้ย
กำจัดหนี้บัตรเครดิตด่วน!!!
วิธีเช็คและกำจัด Malware / Virus ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านอย่างง่ายๆ
15 ข้อเตือนใจ เมื่อเป็นไมเกรน
อยากอยู่ยืนยงถึงร้อยปี ต้องสร้าง 10 นิสัยสุขภาพดี
ทำอย่างไรให้คนเชื่อเรื่องที่ไม่น่าเชื่อ !
ค่าแรงของเงิน
ธุรกิจดาวรุ่ง...ยุควิกฤต !!!
เงื่อนไขควรรู้...พึงระวัง!! ทำประกันอย่างไร? ได้ประโยชน์สูงสุด
ปัญหาคนรวย-ปัญหาคนจน
9 คาถาคุมสติ (แตก) เมื่อตกงาน!
ทำไมการศึกษาไทยไปไม่ถึงไหน
ฉีกหน้ากาก แชร์ลูกโซ่ เล่ห์ร้ายของคนลวง ภัยร้ายของคนโลภ
แพทย์แนะ 10 วิธีลดเสี่ยงโรคมะเร็ง
คุณรู้หรือไม่ว่าคอมพิวเตอร์ที่เราใช้ทุกวันนี้ ถ้าใช้ผิดวิธีต้องรับโทษอย่างไร
บริษัทสุดยอดปรารถนาแห่งปี !!!
โฟกัส พ.ร.บ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ล้มบนฟูก...เขาทำกันอย่างไร
ที่สุดแห่งปี 2550
ชีวิตชายไทยนั้น "เปราะบาง" กว่าหญิงนัก
รู้ไหม ซื้อรถ 1 คันต้องจ่ายภาษีเท่าไหร่
ทำไมคนไทยไม่เก่งภาษาอังกฤษ...กันเสียที
ทำไมคนไทยถึงเรียกชื่อชาติอื่น จีน ญี่ปุ่น พม่า กัมพูชา ฝรั่งเศส แตกต่างจากภาษาอังกฤษ
15 อันดับกษัตริย์ "สุลต่านบรูไน"รวยสุดในโลก
โรคปวดศีรษะจากความเครียด
เผยโฉม 7 สิ่งมหัศจรรย์ใหม่ของโลก
ไอเอ็มเอฟ ความหมายและบทบาทในไทย
แกะความหมาย 13 หลัก เลขรหัสบัตรประชาชนคนไทย
เมื่อคิดจะซื้อรถต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง
ดอกเบี้ยมหาโหดในธุรกิจค้าหนี้
ที่มาของ คำว่าโอมที่มาจาก "โอม…เพี้ยง"
ประวัติ ความเป็นมาของ เซเว่น อีเลฟเว่น
10 สิ่งที่ควรทำเมื่อคุณขับรถชน
อี-คอมเมิร์ซ ( e-commerce) หรือ การซื้อขายทางอินเตอร์เน็ต เป็นอย่างไร
พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
15 สิ่งประดิษฐ์ในรอบ 50 ปี
สัญญาณเตือนภัยว่าคุณกำลังจะกลายเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
เลี้ยงลูกอย่างไรไม่ให้ผิดเพศ
ภาวะเงินเฟ้อ (Inflation)
สอนวิธีใช้เงินแก่เด็ก
การฟอกเงิน ( Money Laundering )
แต่ง - หย่า น่ารู้
การทุจริตเกี่ยวกับที่ดินและการป้องกัน
ภาวะของแม่และพัฒนาการของทารกในครรภ์
การโจมตีค่าเงิน
งานสงวนเฉพาะคนไทย ตามกฎหมายได้แก่งานใดบ้าง
จัดอันดับธนาคารพาณิชย์ไทย article
ค่าเงินบาทแข็ง ใครได้ใครเสีย article
การก่อการร้ายสากลที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย article
โลกนี้มีกี่ประเทศ article
สมัครงานอย่างไรให้ได้งาน article
อยากรู้กันไหมว่า แบรนด์อะไรที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของผู้คนมากที่สุดในปี 2549 article
งูพิษชนิดต่างๆ - วิธีปฐมพยาบาลเมื่อถูกงูกัด article
141 ที่สุดของโลก article
หนังสือ(ไทย)ดี 100 อันดับที่ควรอ่าน article
มาตรฐานไอเอสโอ ( ISO ) คืออะไร มีกี่ประเภท article
ที่มาของคำว่า O.K. article
การเรียกเลข 2 ในหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง article
วิธีใช้ Google อย่างถูกวิธีและรวดเร็ว article
ศาสนากับจำนวนประชากร แยกแต่ละศาสนา article
ยศข้าราชการทหารและตำรวจทั้งหมด พร้อมตัวย่อ article
การใช้แรงงานหญิง article
วัคซีนที่ร่างกายควรได้รับ article
การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและการประหยัดไฟฟ้า article
ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าและการปฐมพยาบาลผู้ถูกไฟฟ้าดูด article
ใช้รถอย่างไรให้ประหยัดน้ำมัน article
วิธีการป้องกันโจรกรรมรถยนต์ article
มารู้จักวิธีการโจรกรรมรถยนต์เพื่อป้องกันกันเถอะ article
รวม Tip Windows XP กว่า90 ทิป article
วิธีเลือกซื้อรถมือสอง เบื้องต้น article
เรื่องที่คนวัยทองควรรู้ article
สิทธิของผู้ป่วยที่พึงมี 10 ประการ article
วิสาหกิจขนาดกลาง และ ขนาดย่อม article
วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทย article
การฟอกเงิน article
การอายัดเงินเดือน โบนัส ค่าตอบแทนต่างๆ article
กลเม็ดใช้บัตรเครดิตแบบถูกวิธี article
เมื่อถูกยึดทรัพย์ ต้องทำอย่างไร article
รู้ไหม "คว่ำบาตร" และ “บอยคอต(Boycott)” เป็นมาอย่างไร article
วิธีรับมือเมื่อถูกตามทวงหนี้โหด article
คำแนะนำสำหรับผู้บริโภค ในการสร้างและรักษาประวัติข้อมูลเครดิต article
ตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตนเอง กับ เครดิตบูโร article
แชร์ลูกโซ่ ธุรกรรมแห่งความโลภ article
ข้อคิดดีๆ ของผู้ประกอบการใหม่ article
ประเมิน "ความอยู่รอด" article