ReadyPlanet.com
dot
คลังข้อมูลนักบัญชี
dot
bulletมุมบัญชี
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
dot
ภาษี (Tax)
dot
bulletกรมสรรพากร
bulletสถานที่ตั้ง/เบอร์โทร สรรพากร
bulletประมวลรัษฎากร
bulletหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
bulletDownload File บัญชี - ภาษี
dot
รวม Link เอนกประสงค์
dot
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารต่างๆ
bulletอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์
bulletธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
bulletหน่วยบริการภาษีใน กทม.
bulletตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletพจนานุกรมไทย
bulletDictionary อังกฤษ > ไทย
bulletเบอร์โทรศัพท์ - พกไว้คู่กาย
bulletรวมเบอร์โทรเรียก แท็กซี่
bulletชมคลิปวีดีโอ เมืองไทยในอดีต
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์

dot
dot
บริการของเรา (Service)
dot


รับทำบัญชีมั่นใจเพียงใดเมื่อต้อง “พูด”

 

มั่นใจเพียงใดเมื่อต้อง “พูด”

 
“เป็นความจริงที่ว่า คนจำนวนมากที่ควรจะพัฒนาทักษะการพูดของเขา แต่กลับละเลยเรื่องนี้เสีย”

   คำกล่าวนี้ แจ๊ค วาเลนติ (Jack Valenti) ได้กล่าวไว้ในคำนำของหนังสือ “Speak up with confidence: How to prepare, learn, and deliver effective speeches” เขาได้ค้นพบข้อเท็จจริงที่น่าสนใจประการหนึ่งที่ว่า คนจำนวนมากที่อยู่ในอาชีพที่ต้องสื่อสารกับผู้อื่น เพื่อจูงใจผู้ฟังให้เชื่อวางใจและตัดสินใจตามที่เขาต้องการ แต่กลับละเลยที่จะฝึกทักษะการพูดให้มีพลังในการจูงใจ การชี้ให้คนฟังเห็นความสำคัญ เกิดแรงบันดาลใจ และคล้อยตามในสิ่งที่พูด

   สำหรับบางคน แม้จะมีความมั่นใจว่าเป็นผู้มีวาทศิลป์จูงใจอันยอดเยี่ยม แต่กลับขาดองค์ประกอบสำคัญ อาทิ ขาดความเข้าใจผู้ฟัง มุ่งเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง ขาดความน่าเชื่อถือในบุคลิกลักษณะ เช่น สายตาที่ดูมีเล่ห์เหลี่ยม ไม่น่าไว้วางใจ หรือน้ำเสียงที่ขาดพลัง หรือการแต่งกายที่ดูไม่เหมาะสม เป็นต้น เรื่องเหล่านี้นับเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ส่งผลให้การพูดของเขานั้นล้มเหลวได้

   หากคนเหล่านั้นที่ต้องอยู่ในบทบาทที่ควรจะมีทักษะการพูดที่ดี ไม่ว่าจะเป็น ผู้นำองค์กร ผู้บริหาร หัวหน้างาน นักขาย นักประชาสัมพันธ์ หรืออาชีพอื่นใดก็ตาม ซึ่งการพูดจูงใจนั้นเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในอาชีพของเขา ยังไม่สามารถมีทักษะการพูดที่ประสบความสำเร็จได้ ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด เราย่อมไม่สามารถคาดหวังได้เลยในคนทั่ว ๆ ไปที่จะมีทักษะการพูดเช่นนี้ได้

   ในความเป็นจริง ไม่ว่าเราจะประกอบอาชีพใดก็ตาม เราควรเป็น “นักพูด” ด้วยเป็นส่วนหนึ่งในตัวเรา เพราะการที่เรามีทักษะการพูดที่ดีนั้นจะทำให้เราได้เปรียบ และเป็นการเพิ่มโอกาสความสำเร็จในอาชีพที่เราทำได้ ยกตัวอย่างเช่น แม้เราเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ ถ้าเรามีทักษะการพูดจูงใจ เมื่อเราต้องนำเสนอแผนงาน รายงาน หรือของงบประมาณเพื่อดำเนินงานต่อที่ประชุม เราจะสื่อสารได้อย่างมีพลังในการจูงใจ มีเหตุมีผล มีความรู้สึกคล้อยตาม และเกิดเชื่อถือในเหตุผลของเรา และตัดสินใจตามที่เราต้องการได้ด้วยความเต็มใจ เป็นต้น

   ดังนั้น เราทุกคนจึงควรเห็นคุณค่าความสำคัญของการฝึกทักษะการพูด โดยเฉพาะในการพูดจูงใจผู้ฟัง หากต้องการเพิ่มมูลค่าให้ตัวเองด้วยการเพิ่มทุนทางทักษะที่สำคัญนี้

   ในเริ่มต้น เราต้องตระหนักว่า การพัฒนาทักษะการพูดเพื่อจูงใจผู้ฟังนั้น จะต้องพัฒนาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับผู้พูด 3 ประการ ไปพร้อม ๆ กันดัวย อันได้แก่

   หนึ่ง การมีบุคลิกลักษณะที่เหมาะสม เป็นความจริงที่ว่า ถ้าต้องการให้คนประทับใจเราตั้งแต่แรกพบ เราต้อง ‘ดูดี’ ก่อน ‘พูดดี’ เพราะคนจะเห็นหน้าตา การแต่งกาย บุคลิกภาพของเราก่อนที่จะได้ยินเสียงของเรา และขณะเมื่อเราพูด เขาจะจับจ้องไปที่บุคลิกท่าทางของเรา น้ำเสียง ความมั่นใจ ความเชื่อมั่นในหน้าตา ท่าทาง และคำพูดที่ออกมา เขาจะซึมซับองค์ประกอบเหล่านี้ เพื่อตัดสินว่าเขาจะเชื่อในสิ่งที่เราพูดหรือไม่

    บุคลิกลักษณะของผู้พูดเป็นวิธีการจูงใจที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ดังนั้น เราต้องมีบุคลิกภาพ การวางท่าทาง มีคำพูดที่สะท้อนความเชื่อมั่นในสิ่งที่กล่าว อีกทั้งต้องพูดให้ชัดเจน อย่าพูดงึมงำพึมพำอยู่ในลำคอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากเราอยู่ในฐานะผู้นำ เราต้องให้ดูว่าเป็นบุคคลที่มีอำนาจ มีความน่าเชื่อถือ

   สอง การรู้จักผู้ฟัง เราจะไม่สามารถพูดโดนใจผู้ฟังได้ หากเราไม่รู้มาก่อนว่าเราพูดให้ใครฟัง และไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรจากเรา ดังนั้น เราจำเป็นต้องรู้จักผู้ฟัง รู้ว่าควรจะใช้คำพูด ท่าทางเช่นไร ในเวลาใดจึงเหมาะสม ต้องพูดเนื้อหาเช่นไร ผู้ฟังจึงรู้สึกว่าเราเป็นมิตร มิใช่เป็นศัตรู เราควรจะใช้คำพูดจูงใจในเวลาใดจึงเหมาะสม เป็นต้น

   สาม การให้เหตุผล เราต้องตระหนักว่า ไม่มีความสำเร็จที่ยั่งยืนสำหรับคำโกหกที่สวยหรู เพราะไม่มีใครต้องการเป็นผู้ที่ถูกหลอก ด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จ ดังนั้น เราจึงต้องสื่อสารความจริงให้ผู้ฟัง ต้องให้เหตุผล ข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ เราต้องจำไว้ว่า คำพูดของเราจะจูงใจหรือไม่ ขึ้นอยู่กับเนื้อหาและเหตุผลที่เราให้ว่าหนักแน่น เป็นความจริงเพียงใด

     องค์ประกอบทั้งสามประการนี้ เป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่ต้องมี หากต้องการให้คำพูดของเราประสบความสำเร็จในการจูงใจผู้ฟัง ซึ่งหากจะถามว่า เราควรพัฒนาทักษะนี้หรือไม่? ให้เราลองตอบคำถามว่า “เราพร้อมหรือไม่ที่จะยืนต่อหน้าคน เพื่อจูงใจเขา เพื่อดลจิตดลใจเขา และในตอนท้ายเพื่อเปลี่ยนความเชื่อให้เขาเชื่อในสิ่งที่เราพูด?” ถ้าเรายังไม่มั่นใจ ย่อมไม่สายหากจะก้าวเข้ามาฝึกฝนการพูดในเส้นทางนี้

   หลักสามประการในการพูด

 รักษาคำพูด..คือการรักษาเกียรติ

 พูดจาอย่างไร..ให้สง่างาม

 10 เทคนิค..พูดอย่างมือโปร

ที่มา : นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ - งานวันนี้            วันที่ 31 กรกฎาคม 2550
รวมแนะนำบทความดีๆ

ทำไมผมถึงต้องกราบยาม
ครูกับนักเรียน
10 ไอเดียออมเงินง่ายๆ แต่ได้ผลดี
จะดีแค่ไหนที่เรารู้ว่า ยังมีคนที่คอยดูแล และเป็นที่พึ่งได้เสมอ
คลิปโฆษณาซึ้งๆ "เพราะอนาคตเด็กควรค่าแก่การเสียสละ"
10 นิสัยดีๆที่จะทำให้เรากลายเป็นคนฉลาด
10 สิ่งที่ผู้ชนะชอบทำ
มีเงินเท่าไหร่ ถึงจะพอใช้ยามเกษียณ
ค่าของเงิน
Castaway คนติดเกาะ!! ชีวิตนี้ไม่สิ้นหวัง
ฝึกนิสัยที่ดี จาก 5 ห้องในบ้าน กับ 'อนันต์ อัศวโภคิน' แห่งแลนด์แอนด์เฮาท์
สูตรออมเงินอย่างได้ผล
แรงบันดาลใจ เพื่อค้นหาตัวเอง
ความไว้ใจ
สัญญาณที่ทำให้รู้ว่าชีวิตการทำงานกำลังมาถูกทาง
ก็ยังดีกว่า
พุทธสถาน สถานที่สำคัญทางศาสนา ศูนย์รวมจิตใจชาวพุทธ
ทำอย่างไร ให้ได้งานทั้งคุณภาพและปริมาณ
เพื่อลูก...
นิทาน เรื่องน้ำกับทิฐิ
ต้นแอปเปิ้ลกับเด็กน้อย
ชาวนากับลาแก่
พระคุณครู...ไม่มีวันเกษียณ
ข้อคิดตามหลักพุทธวจน เพื่อนำไปปฎิบัติในการดำเนินชีวิต
มือของแม่
เข้าใจชีวิต
"บทเรียนมีคุณค่าจากผู้สูงอายุ"...แนะนำให้สอนลูกหลาน
โรคแพ้ไม่เป็น
การลงโทษของพ่อ
จดหมายของพ่อ
สะกิดต่อมแมน...เปิดตำราการเป็นสุภาพบุรษยุคใหม่
6 ขั้นตอนสู่การเป็นผู้มีเงินใช้ไม่ขัดสน
พ่อ...ผู้ชายที่ผมเคยเกลียด
ชีวิตคู่ กับ การทำธุรกิจ
ให้ยืมอย่างไร ตัวเราถึงไม่เจ็บปวด
รวมสุดยอด แรงบันดาลใจ
Book Of The Year : หนังสือที่คนดังได้อ่านในปี’54 แล้วประทับใจ
วิธีดูคน อ่านคน จากสามก๊ก
ความทะนงตนของแมลงวัน
คนมีเสน่ห์
จะเข้มแข็ง...หรือจะอ่อนแอ
ออมวันนี้เพื่อชีวิตที่สุขสบายในวันข้างหน้า
10 วิธีในการคิดต่างตามแบบแอปเปิล
ใช้บัตรเครดิตอย่างไร ไม่ให้เดือดร้อน
ระวังภัย!... “แก๊งโจรกรรมรถ”
ถามเถิดจะเกิดผล
แฉกลโกงใหม่ ! ...ภัยจาก แก๊งค์ Call Center
กำลังใจ
ทำอย่างไรให้ลูกเป็นเด็กสองภาษา
Save Big - แนะวิธีประหยัดค่าใช้จ่ายก้อนโต
ลัทธิบริโภคนิยม
จับมือฉัน (Hold My Hand)
"คุณเคยทำสิ่งที่ผิดพลาดในชีวิตหรือไม่ ? "
อยากได้เงินเดือนขึ้นทำอย่างไรดี
คุณค่าของคน : อยู่ที่ตัวเอง (นายสตีฟ จอบส์)
วิธีเอาชนะ...ความขี้เกียจ
ถ้าคุณเป็นหนี้ต้องทำอย่างไร
คนรวยด้วยการทำงาน
ทำอย่างไรในเมื่อคุณเกิด...ไม่มีความสุขในการทำงาน
ทำอย่างไรให้รวย
เพื่ออะไร...
งานทรมานกับงานในฝัน
ฝันให้ไกล...ไปให้ถึง
ฉันไม่สามารถเก็บเงินได้เดี๋ยวนี้
แก้วที่ไม่เคยพอ
เค้าว่ากันว่า...(เรื่องเปรียบเทียบระหว่างหนังสือกับความรัก)
เทคนิคการสร้างภาพลักษณ์ของตนเองให้ประทับใจ
ใบลาออกจากความทุกข์
พฤติกรรมที่นำสู่ความสุข
วิธีพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาส
10 คำพูดดีๆที่ลูกอยากได้ยินจากพ่อแม่
วิธีปฎิบัติหกประการเพื่อทำให้ผู้อื่นชอบท่าน
ทำยังไงดี เมื่อเงินออมไม่มี เงินที่เป็นหนี้ก็ยังไม่หมด
ชีวิตนี้...ยังมีทิศตะวันออก
"เราควรเอาใจใส่ในงาน...แต่ไม่นำงานมาใส่ในใจ"
" เด็กขี้ขโมย"
สิ่งที่เรามักจะนึกเสียใจก่อนเสียชีวิต
การเงินกับผู้หญิง
พ่อครับ...ผมขอโทษ
พ่อแห่งศตวรรษ (Father of the century)
เลี้ยงลูกอย่างไร ให้ได้ดี
นิทานของพ่อ
เงินที่หล่นหาย
10 หนทางสู่ความสำเร็จจากนักธุรกิจดัง
วางแผนการเงิน เรื่องของคนทุกวัย
คุณเคยดูถูกคนอื่นว่าแย่กว่าคุณบ้างหรือไม่
บทเรียนชีวิตจาก "ไมเคิล แจ็คสัน" ในแง่การใช้เงิน
วิธีคิดเมื่อต้องเป็นผู้แพ้
ออมสินเวลา
แก้ปัญหาหนี้ด้วยสติ
วางแผนการเงินเป็นเรื่องของทุกคน
ลิขิตฟ้า หรือจะสู้มานะตน
ปัญหามีให้สู้ ไม่ใช่ให้ถอย!!!
ความซื่อสัตย์
อย่าผลัดวันประกันพรุ่ง
Clip ลุกขึ้น!! อีกครั้ง...กำลังใจสำหรับคนที่ท้อแท้
ทำอย่างไรเมื่อ (ใจ) เป็นหนี้
หนุ่มบ้านนอก
คาถาหัวใจเศรษฐี