ReadyPlanet.com
dot
คลังข้อมูลนักบัญชี
dot
bulletมุมบัญชี
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
dot
ภาษี (Tax)
dot
bulletกรมสรรพากร
bulletสถานที่ตั้ง/เบอร์โทร สรรพากร
bulletประมวลรัษฎากร
bulletหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
bulletDownload File บัญชี - ภาษี
dot
รวม Link เอนกประสงค์
dot
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารต่างๆ
bulletอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์
bulletธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
bulletหน่วยบริการภาษีใน กทม.
bulletตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletพจนานุกรมไทย
bulletDictionary อังกฤษ > ไทย
bulletเบอร์โทรศัพท์ - พกไว้คู่กาย
bulletรวมเบอร์โทรเรียก แท็กซี่
bulletชมคลิปวีดีโอ เมืองไทยในอดีต
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์

dot
dot
บริการของเรา (Service)
dot


รับทำบัญชีมั่นใจเพียงใดเมื่อต้อง “พูด”

 

มั่นใจเพียงใดเมื่อต้อง “พูด”

 
“เป็นความจริงที่ว่า คนจำนวนมากที่ควรจะพัฒนาทักษะการพูดของเขา แต่กลับละเลยเรื่องนี้เสีย”

   คำกล่าวนี้ แจ๊ค วาเลนติ (Jack Valenti) ได้กล่าวไว้ในคำนำของหนังสือ “Speak up with confidence: How to prepare, learn, and deliver effective speeches” เขาได้ค้นพบข้อเท็จจริงที่น่าสนใจประการหนึ่งที่ว่า คนจำนวนมากที่อยู่ในอาชีพที่ต้องสื่อสารกับผู้อื่น เพื่อจูงใจผู้ฟังให้เชื่อวางใจและตัดสินใจตามที่เขาต้องการ แต่กลับละเลยที่จะฝึกทักษะการพูดให้มีพลังในการจูงใจ การชี้ให้คนฟังเห็นความสำคัญ เกิดแรงบันดาลใจ และคล้อยตามในสิ่งที่พูด

   สำหรับบางคน แม้จะมีความมั่นใจว่าเป็นผู้มีวาทศิลป์จูงใจอันยอดเยี่ยม แต่กลับขาดองค์ประกอบสำคัญ อาทิ ขาดความเข้าใจผู้ฟัง มุ่งเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง ขาดความน่าเชื่อถือในบุคลิกลักษณะ เช่น สายตาที่ดูมีเล่ห์เหลี่ยม ไม่น่าไว้วางใจ หรือน้ำเสียงที่ขาดพลัง หรือการแต่งกายที่ดูไม่เหมาะสม เป็นต้น เรื่องเหล่านี้นับเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ส่งผลให้การพูดของเขานั้นล้มเหลวได้

   หากคนเหล่านั้นที่ต้องอยู่ในบทบาทที่ควรจะมีทักษะการพูดที่ดี ไม่ว่าจะเป็น ผู้นำองค์กร ผู้บริหาร หัวหน้างาน นักขาย นักประชาสัมพันธ์ หรืออาชีพอื่นใดก็ตาม ซึ่งการพูดจูงใจนั้นเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในอาชีพของเขา ยังไม่สามารถมีทักษะการพูดที่ประสบความสำเร็จได้ ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด เราย่อมไม่สามารถคาดหวังได้เลยในคนทั่ว ๆ ไปที่จะมีทักษะการพูดเช่นนี้ได้

   ในความเป็นจริง ไม่ว่าเราจะประกอบอาชีพใดก็ตาม เราควรเป็น “นักพูด” ด้วยเป็นส่วนหนึ่งในตัวเรา เพราะการที่เรามีทักษะการพูดที่ดีนั้นจะทำให้เราได้เปรียบ และเป็นการเพิ่มโอกาสความสำเร็จในอาชีพที่เราทำได้ ยกตัวอย่างเช่น แม้เราเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ ถ้าเรามีทักษะการพูดจูงใจ เมื่อเราต้องนำเสนอแผนงาน รายงาน หรือของงบประมาณเพื่อดำเนินงานต่อที่ประชุม เราจะสื่อสารได้อย่างมีพลังในการจูงใจ มีเหตุมีผล มีความรู้สึกคล้อยตาม และเกิดเชื่อถือในเหตุผลของเรา และตัดสินใจตามที่เราต้องการได้ด้วยความเต็มใจ เป็นต้น

   ดังนั้น เราทุกคนจึงควรเห็นคุณค่าความสำคัญของการฝึกทักษะการพูด โดยเฉพาะในการพูดจูงใจผู้ฟัง หากต้องการเพิ่มมูลค่าให้ตัวเองด้วยการเพิ่มทุนทางทักษะที่สำคัญนี้

   ในเริ่มต้น เราต้องตระหนักว่า การพัฒนาทักษะการพูดเพื่อจูงใจผู้ฟังนั้น จะต้องพัฒนาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับผู้พูด 3 ประการ ไปพร้อม ๆ กันดัวย อันได้แก่

   หนึ่ง การมีบุคลิกลักษณะที่เหมาะสม เป็นความจริงที่ว่า ถ้าต้องการให้คนประทับใจเราตั้งแต่แรกพบ เราต้อง ‘ดูดี’ ก่อน ‘พูดดี’ เพราะคนจะเห็นหน้าตา การแต่งกาย บุคลิกภาพของเราก่อนที่จะได้ยินเสียงของเรา และขณะเมื่อเราพูด เขาจะจับจ้องไปที่บุคลิกท่าทางของเรา น้ำเสียง ความมั่นใจ ความเชื่อมั่นในหน้าตา ท่าทาง และคำพูดที่ออกมา เขาจะซึมซับองค์ประกอบเหล่านี้ เพื่อตัดสินว่าเขาจะเชื่อในสิ่งที่เราพูดหรือไม่

    บุคลิกลักษณะของผู้พูดเป็นวิธีการจูงใจที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ดังนั้น เราต้องมีบุคลิกภาพ การวางท่าทาง มีคำพูดที่สะท้อนความเชื่อมั่นในสิ่งที่กล่าว อีกทั้งต้องพูดให้ชัดเจน อย่าพูดงึมงำพึมพำอยู่ในลำคอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากเราอยู่ในฐานะผู้นำ เราต้องให้ดูว่าเป็นบุคคลที่มีอำนาจ มีความน่าเชื่อถือ

   สอง การรู้จักผู้ฟัง เราจะไม่สามารถพูดโดนใจผู้ฟังได้ หากเราไม่รู้มาก่อนว่าเราพูดให้ใครฟัง และไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรจากเรา ดังนั้น เราจำเป็นต้องรู้จักผู้ฟัง รู้ว่าควรจะใช้คำพูด ท่าทางเช่นไร ในเวลาใดจึงเหมาะสม ต้องพูดเนื้อหาเช่นไร ผู้ฟังจึงรู้สึกว่าเราเป็นมิตร มิใช่เป็นศัตรู เราควรจะใช้คำพูดจูงใจในเวลาใดจึงเหมาะสม เป็นต้น

   สาม การให้เหตุผล เราต้องตระหนักว่า ไม่มีความสำเร็จที่ยั่งยืนสำหรับคำโกหกที่สวยหรู เพราะไม่มีใครต้องการเป็นผู้ที่ถูกหลอก ด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จ ดังนั้น เราจึงต้องสื่อสารความจริงให้ผู้ฟัง ต้องให้เหตุผล ข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ เราต้องจำไว้ว่า คำพูดของเราจะจูงใจหรือไม่ ขึ้นอยู่กับเนื้อหาและเหตุผลที่เราให้ว่าหนักแน่น เป็นความจริงเพียงใด

     องค์ประกอบทั้งสามประการนี้ เป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่ต้องมี หากต้องการให้คำพูดของเราประสบความสำเร็จในการจูงใจผู้ฟัง ซึ่งหากจะถามว่า เราควรพัฒนาทักษะนี้หรือไม่? ให้เราลองตอบคำถามว่า “เราพร้อมหรือไม่ที่จะยืนต่อหน้าคน เพื่อจูงใจเขา เพื่อดลจิตดลใจเขา และในตอนท้ายเพื่อเปลี่ยนความเชื่อให้เขาเชื่อในสิ่งที่เราพูด?” ถ้าเรายังไม่มั่นใจ ย่อมไม่สายหากจะก้าวเข้ามาฝึกฝนการพูดในเส้นทางนี้

   หลักสามประการในการพูด

 รักษาคำพูด..คือการรักษาเกียรติ

 พูดจาอย่างไร..ให้สง่างาม

 10 เทคนิค..พูดอย่างมือโปร

ที่มา : นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ - งานวันนี้            วันที่ 31 กรกฎาคม 2550
รวมแนะนำบทความดีๆ

ทำไมผมถึงต้องกราบยาม
ครูกับนักเรียน
10 ไอเดียออมเงินง่ายๆ แต่ได้ผลดี
จะดีแค่ไหนที่เรารู้ว่า ยังมีคนที่คอยดูแล และเป็นที่พึ่งได้เสมอ
คลิปโฆษณาซึ้งๆ "เพราะอนาคตเด็กควรค่าแก่การเสียสละ"
10 นิสัยดีๆที่จะทำให้เรากลายเป็นคนฉลาด
10 สิ่งที่ผู้ชนะชอบทำ
มีเงินเท่าไหร่ ถึงจะพอใช้ยามเกษียณ
ค่าของเงิน
Castaway คนติดเกาะ!! ชีวิตนี้ไม่สิ้นหวัง
ฝึกนิสัยที่ดี จาก 5 ห้องในบ้าน กับ 'อนันต์ อัศวโภคิน' แห่งแลนด์แอนด์เฮาท์
สูตรออมเงินอย่างได้ผล
แรงบันดาลใจ เพื่อค้นหาตัวเอง
ความไว้ใจ
สัญญาณที่ทำให้รู้ว่าชีวิตการทำงานกำลังมาถูกทาง
ก็ยังดีกว่า
พุทธสถาน สถานที่สำคัญทางศาสนา ศูนย์รวมจิตใจชาวพุทธ
ทำอย่างไร ให้ได้งานทั้งคุณภาพและปริมาณ
เพื่อลูก...
นิทาน เรื่องน้ำกับทิฐิ
ต้นแอปเปิ้ลกับเด็กน้อย
ชาวนากับลาแก่
พระคุณครู...ไม่มีวันเกษียณ
ข้อคิดตามหลักพุทธวจน เพื่อนำไปปฎิบัติในการดำเนินชีวิต
มือของแม่
เข้าใจชีวิต
"บทเรียนมีคุณค่าจากผู้สูงอายุ"...แนะนำให้สอนลูกหลาน
โรคแพ้ไม่เป็น
การลงโทษของพ่อ
จดหมายของพ่อ
สะกิดต่อมแมน...เปิดตำราการเป็นสุภาพบุรษยุคใหม่
6 ขั้นตอนสู่การเป็นผู้มีเงินใช้ไม่ขัดสน
พ่อ...ผู้ชายที่ผมเคยเกลียด
ชีวิตคู่ กับ การทำธุรกิจ
ให้ยืมอย่างไร ตัวเราถึงไม่เจ็บปวด
รวมสุดยอด แรงบันดาลใจ
Book Of The Year : หนังสือที่คนดังได้อ่านในปี’54 แล้วประทับใจ
วิธีดูคน อ่านคน จากสามก๊ก
ความทะนงตนของแมลงวัน
คนมีเสน่ห์
จะเข้มแข็ง...หรือจะอ่อนแอ
ออมวันนี้เพื่อชีวิตที่สุขสบายในวันข้างหน้า
10 วิธีในการคิดต่างตามแบบแอปเปิล
ใช้บัตรเครดิตอย่างไร ไม่ให้เดือดร้อน
ระวังภัย!... “แก๊งโจรกรรมรถ”
ถามเถิดจะเกิดผล
แฉกลโกงใหม่ ! ...ภัยจาก แก๊งค์ Call Center
กำลังใจ
ทำอย่างไรให้ลูกเป็นเด็กสองภาษา
Save Big - แนะวิธีประหยัดค่าใช้จ่ายก้อนโต
ลัทธิบริโภคนิยม
จับมือฉัน (Hold My Hand)
"คุณเคยทำสิ่งที่ผิดพลาดในชีวิตหรือไม่ ? "
อยากได้เงินเดือนขึ้นทำอย่างไรดี
คุณค่าของคน : อยู่ที่ตัวเอง (นายสตีฟ จอบส์)
วิธีเอาชนะ...ความขี้เกียจ
ถ้าคุณเป็นหนี้ต้องทำอย่างไร
คนรวยด้วยการทำงาน
ทำอย่างไรในเมื่อคุณเกิด...ไม่มีความสุขในการทำงาน
ทำอย่างไรให้รวย
เพื่ออะไร...
งานทรมานกับงานในฝัน
ฝันให้ไกล...ไปให้ถึง
ฉันไม่สามารถเก็บเงินได้เดี๋ยวนี้
แก้วที่ไม่เคยพอ
เค้าว่ากันว่า...(เรื่องเปรียบเทียบระหว่างหนังสือกับความรัก)
เทคนิคการสร้างภาพลักษณ์ของตนเองให้ประทับใจ
ใบลาออกจากความทุกข์
พฤติกรรมที่นำสู่ความสุข
วิธีพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาส
10 คำพูดดีๆที่ลูกอยากได้ยินจากพ่อแม่
วิธีปฎิบัติหกประการเพื่อทำให้ผู้อื่นชอบท่าน
ทำยังไงดี เมื่อเงินออมไม่มี เงินที่เป็นหนี้ก็ยังไม่หมด
ชีวิตนี้...ยังมีทิศตะวันออก
"เราควรเอาใจใส่ในงาน...แต่ไม่นำงานมาใส่ในใจ"
" เด็กขี้ขโมย"
สิ่งที่เรามักจะนึกเสียใจก่อนเสียชีวิต
การเงินกับผู้หญิง
พ่อครับ...ผมขอโทษ
พ่อแห่งศตวรรษ (Father of the century)
เลี้ยงลูกอย่างไร ให้ได้ดี
นิทานของพ่อ
เงินที่หล่นหาย
10 หนทางสู่ความสำเร็จจากนักธุรกิจดัง
วางแผนการเงิน เรื่องของคนทุกวัย
คุณเคยดูถูกคนอื่นว่าแย่กว่าคุณบ้างหรือไม่
บทเรียนชีวิตจาก "ไมเคิล แจ็คสัน" ในแง่การใช้เงิน
วิธีคิดเมื่อต้องเป็นผู้แพ้
ออมสินเวลา
แก้ปัญหาหนี้ด้วยสติ
วางแผนการเงินเป็นเรื่องของทุกคน
ลิขิตฟ้า หรือจะสู้มานะตน
ปัญหามีให้สู้ ไม่ใช่ให้ถอย!!!
ความซื่อสัตย์
อย่าผลัดวันประกันพรุ่ง
Clip ลุกขึ้น!! อีกครั้ง...กำลังใจสำหรับคนที่ท้อแท้
ทำอย่างไรเมื่อ (ใจ) เป็นหนี้
หนุ่มบ้านนอก
คาถาหัวใจเศรษฐี
สัญญาณอันตรายที่เตือนว่า...คุณต้องปรับปรุงทักษะการฟังของคุณ
เคล็ดลับดีๆ..เพื่อเปลี่ยนตัวเองรับปีใหม่
สูตรเศรษฐี
เงินสดทันที หรือหนี้สินทันใด
"หมาไล่เนื้อ"
" แนะอย่างไร…ให้น่าฟัง "
เดินตามฝัน...ของคุณ
จะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ได้อย่างไร
การใช้คำพูดด้านบวกกับตัวเอง (Auto - Suggestion)
" ยิ่งแบ่งปัน ยิ่งเติบโต "
ขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
วิธีทำให้คนที่เราเกลียดหายไปจากโลกนี้ (แบบพุทธ)
สิ่งที่พระพยอมเสียใจที่สุดในชีวิต
"โกรธ" หรือ "โมโห" อย่างไรเพื่อให้เกิดปัญญา
เงินเดือนน้อยพออยู่พอกิน เงินเดือนมากกลับเป็นหนี้สิน
วิธีปลดหนี้
เลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นคนดี
ทำอย่างไรไม่ให้เป็นเป้าเลย์ออฟ
9 เรื่องห้ามเมาท์ กับเพื่อนร่วมงาน
ทำบัญชีรับ-จ่าย แล้วไม่จนจริงหรือ
คุณค่าของการมองกันในแง่ดี
เวลากับการตัดสินใจ
ปัญหาหนี้สินในครอบครัว
หมดหวัง..ท้อแท้ในชีวิต..คิดอย่างไรให้ใจสู้..
วิธีคิดนอกกรอบ สร้างสรรค์อย่างมีไอเดียแบบเฉพาะตัว
การมีเงินออม
ทำอะไรไม่ผิดเลย ก็คือไม่ทำอะไรเลย
เคล็ดลับ เติมกำลังใจ ในการดำเนินชีวิต
ความแตกต่างที่โดดเด่น 10 ประการ ระหว่างคนรวยกับคนชั้นกลาง
พวก"อีโก้"สูงมาทางนี้ มีนิทานจะเล่าให้ฟัง
จัดการอย่างไรกับอารมณ์โกรธ
อุปสรรคของชีวิต
ทำอย่างไรดี เมื่อถูกเลิกจ้าง
วิธีสร้างความประทับใจในฉับพลัน
ข้อคิดดีๆ เมื่อมองต่างมุม
เมื่อมาถึงทางตันแห่งชีวิต
8 เคล็ดลับใช้เงินเพื่อซื้อความสุขให้ตัวเอง
คำสอนดีๆ จากแม่
สร้างตนเองให้มีเครดิตด้วยบุคลิกดีๆ
9 วิธีสร้างกำลังใจในการทำงาน
6 ข้อคิดดีๆจากนิทานอีสป ที่คุณอาจจะลืมไปแล้ว
ของขวัญชุดพิเศษ
ทำบัญชีรับจ่ายช่วยให้ครอบครัวเป็นสุข
5 เทคนิคพิชิตใจนาย
3 สิ่งในชีวิตเรา ที่เราไม่สามารถเรียกร้องให้กลับมาได้
5 ประโยคที่ดีที่สุดในการเริ่มการสนทนาเมื่อเข้าสังคม !
สูตรเพิ่มความสำเร็จให้ชีวิต ด้วยวิธีสร้าง...กำลังใจ
อิฐสองก้อนที่ไม่ดีในตัวคนเรา
โรคเบื่องาน...ต้องแก้ที่ความคิด
ก้าวไปให้ถึงจุดหมาย
มรดกของพ่อ
เชือก กับ ปัญหา
คุณธรรม 8 ประการ
อนุสรณ์แห่งความล้มเหลว
"จงอย่ากลัวความเปลี่ยนแปลง"
ถั่วในมือลิง
เศรษฐี กับ สีเขียว
ทำอย่างไร เมื่อคุณไม่มีความสุขในการทำงาน
ไม่มีกำลังใจ... ทำอย่างไรดี
คำไหนที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
กฎของเมล็ดพันธุ์ (The Apple Tree )
วิธีทำให้ชีวิตเบาขึ้น โล่งขึ้น สบายขึ้น
คติดีๆ เตือนตัวเองให้ก้าวหน้า
22 เคล็ด(ไม่)ลับ เก็บเงินได้มากขึ้น
เคล็ดลับสอนหญิง...การครองคู่
คิดแบบนี้...ถึงรวย
สอนเด็กให้ใช้เงินเป็น และรู้จักออม
สายสัมพันธ์ระหว่างพี่และน้อง
วางแผนเพื่อการเกษียณ (1)
“เมื่อฉันแก่ตัวลง”
9 วิธีทำดีได้บุญแบบไม่เสียเงิน
8 วินัยใหม่ เพิ่มเงินเก็บทั้งปี
ความรู้ที่ท่านอาจยังไม่รู้
คิดสุข ทุกข์จาง
พ่อสอนลูกสาว
ฤาจะเป็นดั่งน้ำเต็มแก้ว
คำสอนของอาจารย์พ่อ
แม่โกหกผม
บทความเรื่อง "พ่อสอนลูก"
เรียนอย่างไรให้เก่ง
“เงินๆ ทองๆ” คำถามที่ต้องตอบก่อนใช้ชีวิตคู่
คิดให้ดีใช้ให้เป็น
คิดบวก ย่อมได้บวก
วิธีการอ่านและวิเคราะห์จิตใจคน
ความสุขจากการไม่มี
ทำไมไม่ก้าวหน้าเสียที
วิธีสร้างกำลังใจให้ตัวเอง
12 นิสัยไม่ดี ที่ทำให้ไปไม่ถึงดวงดาว
ชีวิตคุณย่ำแย่จริงหรือ
เฉื่อยชาพาล้มเหลว
โชคดี ที่มีความทุกข์
ความสุขจากจินตนาการ
ความซื่อสัตย์นั้น สำคัญไฉน
เพิ่มไฟทำงานกันดีไหม
8 นิสัยช่วยให้เป็นเศรษฐีเงินล้าน
ทำงานเพื่อยังชีพ หรือมีชีวิตเพื่องาน
11 วิธีทำงานอย่างมีความสุข
จงสู้ๆ...อย่าท้อ
เงินซื้อความสุขได้จริงหรือ
ศิลปะของการอยู่ด้วยกัน
ไม่มีใครเกิดมา ไร้ค่า . . .
ข้อคิดจากถังน้ำสองใบ
ยาสามัญประจำใจ
เก็บเงินทำได้...แถมง่ายนิดเดียว
วิธีอยู่ร่วมกับคนที่เราไม่ชอบ
อยากมีความสุข...จงทำตัวเหมือนน้ำ
ข้ออ้างยอดนิยม
วิธีชนะมิตรและจูงใจคน
ทำอย่างไรให้ลูกน้องรัก
ทำยังไง ให้รักงานที่ทำ
สุภาษิตสอนนาย
วิธีทำงานให้สนุก
" ทำไมต้องยอมแพ้ "
วิธีทำตัวให้เป็นคนเด่นอย่างง่ายๆ
คัมภีร์จีน..ว่าไว้....!!
เปลี่ยน"ปัญหา" ให้เป็น "ปัญญา"
สูตรการคบเพื่อน
นิยามเพื่อนกับคำสอนของพ่อ
ฝึกสมองให้ไบร์ทด้วย 9 เทคนิค
“ทักษะการฟัง” ทักษะสำคัญในชีวิตการทำงาน
12 วิธีวางแผนใช้เงินอย่างฉลาด
"วันหนึ่งที่พ่อต้องปล่อยหนูไป"
เรื่องเล่าจากหญิงชรา เรื่องดีๆที่น่าอ่าน
ความสุข ๕ ขั้น
6 Signs You Are In The Wrong Job
ทำอย่างไร…เบื่องานสุดๆ
ตั้งสติ เก็บสตางค์
ยังไม่จน...อยู่อย่างจน...จะไม่จน
ความก้าวร้าว
การขจัดทุกข์ด้วยตนเอง
ความสุขอยู่ตรงไหนกันแน่
ภาวะเสี่ยงทางการเงินของคนไทย
ถูกนินทาว่าร้าย คิดอย่างไรจึงจะหายทุกข์
ชายชรา กับ ลังเหล็ก
ไม่เป็นไร ใคร ๆ เขาก็ทำกัน
วิธีคิดวิธีทำงานในวันนี้
เทคนิคการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สำหรับตนเอง
10 วิธีหยุดนิสัยชอบแก้ตัว
6 วิธีรักษาความนับถือตัวเองในออฟฟิศ
พ่อสอนลูก
ทำงานแบบไหน เจ้านายจึงจะปลื้ม
อยากเป็นคนเก่งต้องทำอย่างไร..." 7 Thinking method to be genius "
ลดลงแต่กลับได้มากขึ้น
หนทางสู่ความสำเร็จ
โรคจน : ความยุ่งยากทางการเงิน : ปัญหาสุขภาพจิต
10 แบบไทยๆ ที่ไม่น่านิยม
หลากหลายข้อคิด...เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
8 วิธีดับอารมณ์ร้อน
โรคชอบเปรียบเทียบ
พ่อครับ...ผมขอยืมเงินสองร้อยครับ
วิธีการ...ลดความขัดแย้งในครอบครัว
อุปนิสัย 7 ประการเพื่อประสิทธิผลสูง
คุณทำได้...หากคุณคิดว่า...คุณทำได้
พูดจาอย่างไร...ให้สง่างาม
สมประสงค์ แต่ไม่สมปราถนา
"ถ้าท้อเป็นเพียงถ่าน ถ้าผ่านจึงเป็นเพชร"
เทคนิคการคลายเครียด
มนุษย์สัมพันธ์สร้างความสุข
7 วิธีรับมือการทะเลาะกัน
อย่าสงสัยว่าทำไมคุณถึงไม่ขึ้นเงินเดือนสักที
เมื่อชีวิตเกิดความทุกข์
วิธีหา "ความสุข" ให้กับตนเอง
คู่นั้นสำคัญไฉน
ตามล่า....หาความสุขในที่ทำงาน
เลื่อนตัวเองขึ้น แต่อย่าลดคนอื่นลง
เงินกับความสุข
วางแผนการเงินเมื่อเริ่มทำงาน
คำอธิษฐาน 10 ประการ
9 วิธีทำงานกับ "คนที่ไม่ชอบหน้า" article
ข้อปฏิบัติ 10 ข้อ สำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพภายใน article