ReadyPlanet.com
dot
คลังข้อมูลนักบัญชี
dot
bulletมุมบัญชี
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
dot
ภาษี (Tax)
dot
bulletกรมสรรพากร
bulletสถานที่ตั้ง/เบอร์โทร สรรพากร
bulletประมวลรัษฎากร
bulletหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
bulletDownload File บัญชี - ภาษี
dot
รวม Link เอนกประสงค์
dot
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารต่างๆ
bulletอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์
bulletธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
bulletหน่วยบริการภาษีใน กทม.
bulletตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletพจนานุกรมไทย
bulletDictionary อังกฤษ > ไทย
bulletเบอร์โทรศัพท์ - พกไว้คู่กาย
bulletรวมเบอร์โทรเรียก แท็กซี่
bulletชมคลิปวีดีโอ เมืองไทยในอดีต
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์

dot
dot
บริการของเรา (Service)
dot


รับทำบัญชีเงื่อนไขควรรู้...พึงระวัง!! ทำประกันอย่างไร? ได้ประโยชน์สูงสุด

 

                  เงื่อนไขควรรู้...พึงระวัง!! ทำประกันอย่างไร? ได้ประโยชน์สูงสุด   

 

                                                                  

   ใครที่กำลังคิดอยากทำประกันชีวิต แต่กลัวโดนหลอกหรือกลัวได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าเงินที่เสียไป วันนี้เรามีขั้นตอนการทำประกัน ที่ถูกต้อง รวมทั้งข้อควรรู้และ พึงระวังสำหรับการทำประกันในหลากหลายรูปแบบมาบอกกันเพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ
 
ประการแรก คือเราต้อง ทราบก่อนว่าตัวเราเองต้องการผลประโยชน์แบบใดและมีความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัยได้มากน้อยเพียงใด ตัวอย่างเช่น ต้องการให้ผลประโยชน์กับบุคคลในครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในกรณีที่เสียชีวิต เราควรเลือกซื้อประกันแบบประกันชีวิตให้ความคุ้มครอง การเสียชีวิต แต่หาก ต้องการผลประโยชน์เพื่อตนเอง ควรเลือกซื้อแบบประกันชีวิตที่มีการจ่ายผลประโยชน์เมื่อมีชีวิตอยู่ ที่สำคัญเราต้องแน่ใจว่ารายได้ของตัวเองเพียงพอสำหรับการชำระเบี้ยประกันตลอดระยะเวลาของสัญญา
 
ขั้นตอนการทำประกัน ที่ถูกต้อง จันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้ความรู้ว่า ควรซื้อประกันชีวิตกับตัวแทนหรือนายหน้าประกันชีวิตที่มีใบอนุญาต ก่อนตัดสินใจซื้อประกันชีวิตต้องเข้าใจเอกสารเสนอขายว่ามีผลประโยชน์และความคุ้มครองตรงตามความต้องการหรือไม่
 
เราควรกรอกใบคำขอเอาประกันภัยด้วยตนเองตามความเป็นจริง หากให้ตัวแทนประกันชีวิตเป็นผู้กรอกข้อมูลจะต้องอ่านหรือให้บุคคลอื่นอ่านให้ฟังก่อนลงลายมือชื่อ เมื่อเราชำระเบี้ยประกันภัยแล้วต้องได้รับใบรับเงินชั่วคราวของบริษัทจากตัวแทนประกันชีวิตและตรวจสอบข้อความในใบรับเงินชั่วคราวให้ถูกต้องครบถ้วนมีลายเซ็นผู้รับเงินและหลังจากนั้นเรา ต้องได้รับใบรับเบี้ยประกันภัยตัวจริงงวดแรกพร้อมกับกรมธรรม์ประกันภัยภาย ใน 30 วัน นับจากวันที่ลงในใบรับเงินชั่วคราว
 
การเซ็นเอกสารที่เราควรระมัดระวังในจุดต่าง ๆ คือ ไม่ควรเซ็นลายมือชื่อในเอกสารที่ไม่ใช่ใบคำขอเอาประกัน และควรตรวจสอบข้อมูลในใบคำขอเอาประกันให้ตรงตามความจริงก่อนลงลายมือชื่อเพราะหากปรากฏภายหลังว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือไม่ตรงกับข้อเท็จจริงอาจเข้าข่ายเป็นการแถลงเท็จหรือปกปิดความจริงมีผลอาจทำให้บริษัทปฏิเสธการจ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
 
ถ้าหากเราตกลง  ทำประกันชีวิตแล้ว เลขาธิการฯ คปภ. บอกว่าเงื่อนไขสำคัญบางข้อที่ควรทราบซึ่งตัวแทนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยบอกเราคือ กรณีที่ซื้อประกันกับตัวแทนแล้ว ผู้เอาประกันสามารถยกเลิกกรมธรรม์ได้ภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยโดยจะได้รับเบี้ยคืนหลังจากหักค่าใช้จ่ายฉบับละ 500 บาท และค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริง แต่หากพ้น 15 วันนับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยรับกรมธรรม์ ผู้เอาประกันไม่สามารถขอคืนเบี้ยประกันได้เต็มจำนวน เนื่องจากบริษัทหักค่าใช้จ่ายและค่าคุ้มครองการเสียชีวิต ซึ่งไม่เหมือนการฝากเงินกับธนาคารที่สามารถถอนได้ตลอดเวลาโดยจะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย กรณีที่เราซื้อประกันทางโทรศัพท์สามารถยกเลิกกรมธรรม์ได้ภายใน 30 วัน และไม่ต้องเสียค่า ใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะบางครั้งเราอาจจะซื้อประกันด้วยความเกรงใจคนขายแต่เมื่อได้รับกรมธรรม์มาแล้วก็มีสิทธิที่จะเปลี่ยนใจยกเลิกกรมธรรม์ได้ ดังนั้นเงื่อนไขข้อนี้เราควรทราบเป็นอย่างยิ่งหากหลงใจอ่อนซื้อกรมธรรม์ไปแล้ว
 
กลวิธีต่าง ๆ ของตัวแทนบางรายที่พยายามโน้มน้าวให้เราซื้อประกัน ตัวอย่างเช่น ตัวแทนจะบอกผู้สนใจทำประกันว่าการทำประกันชีวิตเหมือนการฝากเงินกับธนาคาร สามารถถอนเงินได้ทุกเวลาที่ต้องการหรือชักจูงให้ผู้เอาประกันเลือกความคุ้มครองที่มีเบี้ยประกันจำนวนเงินที่สูงและต้องชำระเบี้ยทุก ๆ ปี ทำให้ผู้เอาประกันอาจไม่สามารถชำระได้ เพราะฉะนั้นอย่าหลงเชื่อเด็ดขาด
 
สำหรับ ข้อดีของการทำประกันชีวิต นั้นจะสามารถเป็นหลักประกันให้กับครอบครัว ของผู้เอาประกันภัย ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนวัยอันควรและเป็นหลักประกันให้กับตนเองในอนาคตเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในยามเกษียณ เช่น การประกันชีวิตแบบบำนาญ หรือกรณีที่ผู้เอาประกันภัยซื้อประกันแม้ชำระเพียงงวดเดียวเมื่อเสียชีวิต บริษัทก็จะจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตให้
 
ส่วนข้อเสียตรงที่หาก เราชำระเบี้ยประกันภัยไม่ตรง ตามกำหนดจนกระทั่งมีผลให้กรมธรรม์สิ้นผลบังคับ ท่านจะไม่ได้รับความคุ้มครองเมื่อเกิดภัยขึ้นและจะสูญเสียเงินเบี้ยประกันภัยจำนวนที่ได้ชำระไปแล้ว แต่ตามปกติจะมีระยะเวลาผ่อนผันให้ค้างชำระได้ไม่เกิน 31 วัน นอกเหนือจากนี้แล้วผู้ที่ซื้อกรมธรรม์จะต้องอ่านกรมธรรม์ให้เข้าใจเพื่อให้ทราบถึงเงื่อนไข ข้อยกเว้นและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ หากอ่านแล้วไม่เข้าใจหรือมีปัญหาใด ๆ สามารถสอบถามได้ที่สำนักงาน คปภ.สายด่วนประกันภัย 1186 หรือ www. oic.or.th

       

การทำประกันชีวิตทุก รูปแบบจะคุ้มค่าและได้ประโยชน์สูงสุด หากเราซื้อตรงตามความต้องการและปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างถูกต้อง.

กฏหมายความรู้ควบคู่กับการทำประกัน
 
อาจารย์ประมาณ เลืองวัฒนะวณิช ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย ประธานบริหารบริษัท อาณาจักรกฎหมาย จำกัด ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายการทำประกันชีวิตว่า ข้อกฎหมายที่โต้เถียงกันบ่อย ๆ คือ ปัจจุบันบริษัทประกันยอมให้กับลูกค้าทำประกันสุขภาพโดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ ซึ่งเป็นหน้าที่ของลูกค้าพึงสังวรไว้ว่า ถ้า เรามีประวัติป่วยเป็นโรคร้ายไม่ควรปกปิด ยกตัวอย่างเช่น เราประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแต่ประกันไม่จ่ายเนื่องจากตรวจพบว่าคุณเป็นมะเร็งก่อนเสียชีวิต ถือว่าคุณปกปิดจึงทำให้สัญญาเป็นโมฆียะ
 
อีกกรณีคือหลังจากตกลงทำประกันเป็นที่เรียบร้อย ตัวแทนได้รับเงินจากผู้เอาประกันและออกใบรับเงินชั่วคราวให้แล้ว แต่ไม่ได้ส่งเข้าบริษัท ทางบริษัทประกันมักจะผลักภาระให้ลูกค้า ตรงนี้เราควรรู้ไว้เลยว่าบริษัทจะต้องรับผิดชอบไปไล่บี้ตัวแทนเองในข้อหายักยอกทรัพย์ไม่ใช่ให้เราถูกตัวแทนฉ้อโกงและต้องชำระเบี้ยซ้ำซ้อน เพราะการที่เราส่งเบี้ยให้ตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทถือว่าเราส่งให้บริษัทแล้ว
 
สำหรับกรณีที่น่าวิตกของผู้ทำประกันอีกข้อหนึ่งคือ บริษัทประกันล้มละลาย โดยที่ผู้ทำประกันจ่ายเบี้ยอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ บางรายส่งจนเกือบหมดแต่บริษัทประกันเกิดเจ๊ง กรณีนี้หากเกิดขึ้นทางรัฐบาลจะเข้ามาดูแลเพราะการทำประกันเป็นเรื่องความสงบเรียบร้อยของประชาชน ก่อนจะมีการล้มละลายทางรัฐจะส่งคนเข้ามาตรวจสอบ ควบคุม บริหารจัดการให้ประชาชน เสียหายน้อยที่สุด
 
  ปัญหานี้สิ่งที่ผู้ซื้อประกันพึงกระทำคือ

1.รอให้รัฐเข้ามาเยียวยาแก้ปัญหาให้โดยจัดเฉลี่ยทรัพย์สินของบริษัทคืนให้เท่า ๆ กันและ

2.ใช้สิทธิทางศาลฟ้องร้องดำเนินคดีเอง หากศาลตัดสินให้บริษัทจ่าย ต้องบังคับคดีโดยการยึดทรัพย์ วิธีการนี้ใครทำก่อนได้ก่อน หากช้าเงินที่ต้องได้คืนอาจจะไม่เหลือถึงเรา ดังนั้นก่อน ตกลงทำประกันเราควรตรวจสอบดูให้ละเอียดเสียก่อนว่าตัวแทนขายประกันและบริษัทที่เราจะซื้อประกันมีความมั่นคงมากน้อยเพียงใด

บทความโดย : กรวิกา คงเดชศักดา   ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552
รวมบทความสาระน่ารู้

7 เหตุผลที่คุณ(อาจจะ)ไม่ต้องมีสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่
จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนโลก
สุดยอด Super Car ที่ใครๆ อยากได้
สาเหตุที่ทำให้คนไม่รู้สึกว่าจะต้องซื้อแท็บเล็ตอีกต่อไปแล้ว
ไทยจะมี ตึกสูงติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก
'อีโบลา' โรคระบาดแห่งศตวรรษที่ 21
โรคซึมเศร้า...ภัยร้ายใกล้ตัว
เรียนเป็น 10 ปี ทำไมถึงพูดภาษาอังกฤษให้ดีไม่ได้
ปวดหัวไมเกรน...สาเหตุ และวิธีการรักษาทำได้อย่างไรบ้าง
ดินแดนเหมือนฝันที่ต้องไปสักครั้งก่อนตาย
ของขวัญนั้นสำคัญไฉน
สารคดี ประสาทเขาพระวิหาร
วิธีดาวน์โหลดคลิปจาก Youtube ความละเอียด 1080 p ฟรี
รวมคลิป 10 ปีใน 4 นาที บินชมทิวทัศน์ดาวอังคาร
โจร E- Banking
แรงบันดาลใจ พลังแห่งการสร้างสรรค์ - สตีฟ จ็อบส์
วิธียื่นขอกู้เงินซื้อบ้านให้ 'ผ่าน'
มหาตมะ คานธี ( Mahatama Gandhi ) มหาบุรุษผู้สร้างแรงบันดาลใจให้นักต่อสู้ทั่วโลก
ภัย ! Internet Banking สวมรอยแล้วโอนเงิน
กูเกิลเปิดตัว 'Chromecast' เปลี่ยนทีวีบ้านๆ ให้เป็นสมาร์ททีวี ในราคา 1,000 กว่าบาท
HIV ตรวจพบควบคุมได้
แรงบันดาลใจจากคนรักสัตว์
ฟอร์บส์จัดอันดับ 50 มหาเศรษฐีไทย ปี 56 - 'เจ้าสัวซีพี' ซิวที่ 1
ประเทศเมียนมาร์ ความเปลี่ยนแปลงหลังเปิดประเทศ
รู้ทันสัญญาณอันตราย! “หลอดเลือดสมองอุดตัน” ศึกษาวิธีป้องกันก่อนสาย
แอปเปิลเปิดตัว iOS 7 เปลี่ยนโฉม iOS ครั้งใหญ่ที่สุด
แอปเปิลเตรียมผลิต 'ไอโฟน' จอใหญ่ขึ้น-มีหลายสี
มือถือ แท็บแล็ต ค่าย Android ดีหรือไม่ดีอย่างไร มาฟังกูรูวิจารณ์
รวมเรื่องราวเปิดโลกวันหยุดต่างๆ รอบโลก
รถไฟความเร็วสูง ก้าวสู่ระบบการเดินทางสายหลักแห่งอนาคต
ข้อควรรู้ เพื่อห่างไกลจากแฮกเกอร์
Malaysia - รู้จักมาเลเซียในหลากหลายแง่มุม
จัดอันดับงานที่ดีและแย่ที่สุดในสหรัฐฯประจำปี 2556
สายด่วนช่วยเหลือสังคม ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เพื่อให้การช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ
รับอาสาสมัครบุกเบิกไป 'ดาวอังคาร' แต่ไปแล้วไม่ได้กลับมา
Titanic - รำลึกครบรอบ 101 ปี เรือไททานิกล่ม
Sakura Festival เทศกาลชมดอกซากุระประจำปีของญี่ปุ่น
South Africa กว่า 20 ปีของการสิ้นสุดลัทธิเหยียดผิว
อุบัติเหตุแบบไทยๆ
โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) ผู้นำสหภาพโซเวียตผู้ยิ่งใหญ่
Oscars สุดยอดรางวัลเกียรติยศของนักแสดงและผู้ผลิตภาพยนตร์
บัณฑิตครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ล้นตลาดแล้ว
ย้อนรอยเหตุการณ์สำคัญปี 2012
สุดยอดนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2555
อาชีพนักศึกษาจบใหม่ที่ได้เงินเดือนสูงสุด-ต่ำสุด
รีวิว iPad Mini
เปิดเส้นทางสู่ทำเนียบขาว
ระวัง ! ใช้ Wi-Fi ทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ อาจเสี่ยงโดน Hack ข้อมูล
เรื่องราว ประวัติ แง่มุม ที่น่าสนใจของ Bill Gates เจ้าพ่อ Microsoft
จะเกิดอะไรกับ มือถือและแท็บเล็ต เมื่อ "3 G" ฉลุยใช้งาน
กินเจ - วัฒนธรรมการกินมังสวิรัติแบบต่างๆ
'เติ้งเสี่ยวผิง' บิดาแห่งประเทศจีนยุคใหม่
วิถีชีวิต ชาวนิวยอร์ก
ชายหาดที่สวยที่สุดในโลก
บัตรประจำตัวประชาชน บัตรคู่กายคนไทย มีความสำคัญอย่างไร
ย้อนอดีตสงครามมหาเอเซียบูรพา
"ด้านมืดสังคมออนไลน์" ใส่ร้าย อาชญากรรม ฉ้อโกง
หลากหลายเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Google Search
ธุรกิจผลิต Application
'นาซา' เดินหน้าแกะรอยสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคาร
บัณฑิตปริญญาตรี ตกงาน 1 ใน 3
100 เคล็ดลับน่ารู้คู่บ้าน
กำเนิดกีฬาโอลิมปิก
วีดีโอ...ประวัติศาสตร์อเมริกา
คลิปวีดีโอแกะกล่อง แท็บเล็ต ป.1 มีหน้าตาเป็นอย่างไร
ประวัติรถไฟโดยสารของโลก
แนวโน้มอาชีพอินเทรนด์ ปี 2555
"ฮีทสโตรก" ภัยร้าย หน้าร้อน
เชื่อหรือไม่ เมืองไทยคนจนลดลง
นิตยสารฟอร์บส์จัดอันดับประเทศที่รวยที่สุดในโลก
ประเทศไทยจะมีช่องฟรีทีวีระบบดิจิตอล 50 ช่อง
ทิศทางเศรษฐกิจไทยหลังน้ำท่วม
เรือนจำที่ดีที่สุดในโลกที่นอร์เวย์
Doctor Me หมอประจำบ้าน เว็บไซต์ที่จะให้ทุกคนสามารถดูแลสุขภาพในช่วงน้ำท่วมได้ด้วยตัวเอง
5 อันดับที่พักพิงชั่วคราวสุดเจ๋ง
คลิปวีดีโอ ภาพถ่ายล่าสุดของโลกจากสถานีอวกาศนานาชาติ
รู้ สู้ ! Flood - วีดีโอ Infographic สร้างสรรค์ ที่เข้าใจง่าย ให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นเรื่องน้ำท่วมที่ประชาชนควรรู้
ชีวิตที่ยังจมน้ำของชาวบ้านบางบัวทอง
หนังแอ็คชั่นที่ดีที่สุดของชาวอเมริกัน
เปิดข้อเสนอระยะสั้น-กลาง- ยาว แก้ปัญหาน้ำท่วม
รวบรวมเรื่องของน้ำท่วม - การจัดการน้ำ - หลากหลายความเชื่อเรื่องน้ำท่วมโลก
คำแนะนำสำหรับผู้ใช้รถยนต์ช่วงน้ำท่วม
วางกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมให้ถูกวิธี
10 ผลิตภัณฑ์ของแอปเปิลจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
การจากไปของ " STEVE JOBS"
เสี่ยงหรือไม่ ลงทุนในทองคำ
มหาวิทยาลัยของไทย จุฬาฯ - มหิดล ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก
เจาะลึกความเป็น Apple ในมุมมองที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน
19 ปี วัดพระบาทน้ำพุ ภาพสะท้อนสถานการณ์โรคเอดส์ในไทย
เริ่มลดการคุ้มครองเงินฝากแล้ว
แนะนำ App Android ที่น่าสนใจ ( หน้า 2 )
แนะนำ App ในมือถือ Android ที่น่าสนใจ
กฎหมายต้านทารุณสัตว์ ฉบับแรกของไทย
รถยนต์ควบคุมด้วยความคิดคันแรกของโลก
เปิดผลงานวิจัยสำรวจการเกิดสึนามิในประเทศไทย
124 ปี เชษฐบุรุษประชาธิปไตย “พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา”
'มีอะไรบ้างใน iPad2'
ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์อากาศในประเทศไทย ยังแปรแปรวนต่อจนถึงเดือนพฤษภาคม 2554
คนญี่ปุ่นกับเหตุุการณ์ธรณีพิบัติและสึนามิ
เตรียมรับมือ “แผ่นดินไหว-สึนามิ” หายนะโลก!
มองต่างมุมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
แผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่น เมื่อ 11/3/2011 เปลี่ยนแปลงทฤษฎีการเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิที่เคยเกิดขึ้นอย่างสิ้นเชิง
รวมคลิปวีดีโอ คลื่นสึนามิ ที่ญี่ปุ่น เมื่อ 11/3/2011
การลงทุนในทองคำ
แนวคิดใหม่การศึกษาระดับอุดมศึกษา
เจาะลึก “ตราสารหนี้”
ฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ ได้รับความคุ้มครองเท่าใด
ออกกำลังกาย...เคล็ดไม่ลับของคนรักสุขภาพ
บทบาทเครดิตบูโร
การสื่อสารระบบ 4G
ปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจไทย
ทางเลือกใหม่การลงทุน (ETF)
ปีใหม่...เที่ยวเมืองไทยที่ไหนดี
ฟังวิทยุออนไลน์...จากสถานีวิทยุชั้นนำทั่วไทย
โพล นักธุรกิจแฉ คอรัปชั่นไทยกระฉูด
'Google TV' ปฏิวัติการดูทีวีแบบใหม่
วิธีประหยัดพลังงานในการใช้คอมพิวเตอร์
ข้อเท็จจริง "2012 วันสิ้นโลก" จากนักวิทยาศาสตร์ไทย
โลจิสติกส์กับเศรษฐกิจไทย
คลิปวีดีโอ...ธรรมชาติแสนสวย
ทะเบียนรถสีต่างๆ มีความหมายแตกต่างกันอย่างไร
“ฮวงจุ้ยประเทศไทย”...เหตุแห่งภัยพิบัติ ?
มหาเศรษฐีระดับโลกที่รวยด้วยอินเตอร์เน็ต
"11 เรื่องที่โรงเรียนไม่ได้สอนคุณ" ข้อคิดดี ๆ จาก บิล เกตส์ เจ้าพ่อไมโครซอฟท์
อนาคตโทรคมนาคมไทย
รำลึก 100 ปี แห่งการสวรรคตของพระปิยมหาราช
สกู๊ปพิเศษ ครบรอบ 100 ปี การเลิกทาสในไทย
จะบริหารเงินในช่วงที่หุ้นขาขึ้น และเงินบาทแข็งอย่างไร
คลิปวีดีโอ เมืองไทยในอดีต...ที่หาดูยาก
อินเทอร์เน็ตทำให้เราโง่ลง จริงหรือไม่
โทษของบุหรี่ ไม่ตายแต่ทรมาน
คาดอีก 10 ปี ข้างหน้า กรุงเทพอาจเป็นมหานครใต้น้ำ
สรุปค่าธรรมเนียมทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน ATM
เมื่อประเทศไทยไร้ 3 G
การลงทุนในทองคำดีหรือไม่
นิตยสารฟอร์บส์ จัดอันดับ 40 มหาเศรษฐีไทย ปี 2010
อนาคตซอฟต์แวร์ฝีมือคนไทย
อนาคตธุรกิจสื่อโทรทัศน์ไทย
ธุรกิจโทรคมนาคมเอาเปรียบผู้บริโภคหรือไม่
เก็บมาฝาก-สุดยอดคลิปน่ารักๆ ที่มีคนเข้าดูมากๆใน YouTube
ให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวม
ที่สุดแห่งการตัดสินใจผิด
ศาสตร์ฮวงจุ้ยกับการทำธุรกิจ
บทบาทกองทุน กบข.
ชีวิตทำงานของคนรุ่นต่อไป
ดู TV Online ช่องของไทย แบบคมชัด
เทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย 3 จี จำเป็นแค่ไหนกับประเทศไทย
วิธีดาวน์โหลดคลิปจาก YouTube
ดู TV ช่อง TGN ( Thai TV Global Network )
ดู TV ช่อง ฟรี TV และเลือกดูรายการย้อนหลัง
ดู TV ช่องสถานีข่าว TNN
ดู TV Online ทั่วโลก บน Internet อย่างลื่นไหล ไม่ติดขัด
สุดยอดบริษัทนักคิดค้นชั้นนำของโลก
รวมเบอร์โทรศัพท์ - พกไว้คู่กาย
"เงินตาย" ขายคนเป็น
ภาพ "วินาศกรรมช็อกโลก 9/11" ที่เพิ่งเผยแพร่
มาดูหน้าตา อดีต windows และประวัติคร่าวๆ กัน
มารู้จักกับกองทุนรวม
เคล็ดลับในการฝากเงิน
จัดอันดับคอรัปชั่นโลกปี 52 ไทยรั้งอันดับที่ 84
เลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง...ป้องกันมะเร็ง
ออมเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอแก่การเกษียณ
การเล่นแชร์ / เปียแชร์
สถาปัตย์มหัศจรรย์!!! โลกตะลึง 10 ตึกประหลาด‏
การจ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้างเมื่อนายจ้างต้องย้ายสถานประกอบการ
ออมเงินกับประกันชีวิตคุ้มมั้ย
กำจัดหนี้บัตรเครดิตด่วน!!!
วิธีเช็คและกำจัด Malware / Virus ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านอย่างง่ายๆ
15 ข้อเตือนใจ เมื่อเป็นไมเกรน
อยากอยู่ยืนยงถึงร้อยปี ต้องสร้าง 10 นิสัยสุขภาพดี
ทำอย่างไรให้คนเชื่อเรื่องที่ไม่น่าเชื่อ !
ค่าแรงของเงิน
ธุรกิจดาวรุ่ง...ยุควิกฤต !!!
ปัญหาคนรวย-ปัญหาคนจน
9 คาถาคุมสติ (แตก) เมื่อตกงาน!
ทำไมการศึกษาไทยไปไม่ถึงไหน
ฉีกหน้ากาก แชร์ลูกโซ่ เล่ห์ร้ายของคนลวง ภัยร้ายของคนโลภ
แพทย์แนะ 10 วิธีลดเสี่ยงโรคมะเร็ง
คุณรู้หรือไม่ว่าคอมพิวเตอร์ที่เราใช้ทุกวันนี้ ถ้าใช้ผิดวิธีต้องรับโทษอย่างไร
บริษัทสุดยอดปรารถนาแห่งปี !!!
โฟกัส พ.ร.บ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ล้มบนฟูก...เขาทำกันอย่างไร
ที่สุดแห่งปี 2550
ชีวิตชายไทยนั้น "เปราะบาง" กว่าหญิงนัก
รู้ไหม ซื้อรถ 1 คันต้องจ่ายภาษีเท่าไหร่
ทำไมคนไทยไม่เก่งภาษาอังกฤษ...กันเสียที
ทำไมคนไทยถึงเรียกชื่อชาติอื่น จีน ญี่ปุ่น พม่า กัมพูชา ฝรั่งเศส แตกต่างจากภาษาอังกฤษ
15 อันดับกษัตริย์ "สุลต่านบรูไน"รวยสุดในโลก
โรคปวดศีรษะจากความเครียด
เผยโฉม 7 สิ่งมหัศจรรย์ใหม่ของโลก
ไอเอ็มเอฟ ความหมายและบทบาทในไทย
แกะความหมาย 13 หลัก เลขรหัสบัตรประชาชนคนไทย
เมื่อคิดจะซื้อรถต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง
ดอกเบี้ยมหาโหดในธุรกิจค้าหนี้
ที่มาของ คำว่าโอมที่มาจาก "โอม…เพี้ยง"
ประวัติ ความเป็นมาของ เซเว่น อีเลฟเว่น
10 สิ่งที่ควรทำเมื่อคุณขับรถชน
อี-คอมเมิร์ซ ( e-commerce) หรือ การซื้อขายทางอินเตอร์เน็ต เป็นอย่างไร
พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
15 สิ่งประดิษฐ์ในรอบ 50 ปี
สัญญาณเตือนภัยว่าคุณกำลังจะกลายเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
เลี้ยงลูกอย่างไรไม่ให้ผิดเพศ
ภาวะเงินเฟ้อ (Inflation)
สอนวิธีใช้เงินแก่เด็ก
การฟอกเงิน ( Money Laundering )
แต่ง - หย่า น่ารู้
การทุจริตเกี่ยวกับที่ดินและการป้องกัน
ภาวะของแม่และพัฒนาการของทารกในครรภ์
การโจมตีค่าเงิน
งานสงวนเฉพาะคนไทย ตามกฎหมายได้แก่งานใดบ้าง
จัดอันดับธนาคารพาณิชย์ไทย article
ค่าเงินบาทแข็ง ใครได้ใครเสีย article
การก่อการร้ายสากลที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย article
โลกนี้มีกี่ประเทศ article
สมัครงานอย่างไรให้ได้งาน article
อยากรู้กันไหมว่า แบรนด์อะไรที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของผู้คนมากที่สุดในปี 2549 article
งูพิษชนิดต่างๆ - วิธีปฐมพยาบาลเมื่อถูกงูกัด article
141 ที่สุดของโลก article
หนังสือ(ไทย)ดี 100 อันดับที่ควรอ่าน article
มาตรฐานไอเอสโอ ( ISO ) คืออะไร มีกี่ประเภท article
ที่มาของคำว่า O.K. article
การเรียกเลข 2 ในหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง article
วิธีใช้ Google อย่างถูกวิธีและรวดเร็ว article
ศาสนากับจำนวนประชากร แยกแต่ละศาสนา article
ยศข้าราชการทหารและตำรวจทั้งหมด พร้อมตัวย่อ article
การใช้แรงงานหญิง article
วัคซีนที่ร่างกายควรได้รับ article
การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและการประหยัดไฟฟ้า article
ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าและการปฐมพยาบาลผู้ถูกไฟฟ้าดูด article
ใช้รถอย่างไรให้ประหยัดน้ำมัน article
วิธีการป้องกันโจรกรรมรถยนต์ article
มารู้จักวิธีการโจรกรรมรถยนต์เพื่อป้องกันกันเถอะ article
รวม Tip Windows XP กว่า90 ทิป article
วิธีเลือกซื้อรถมือสอง เบื้องต้น article
เรื่องที่คนวัยทองควรรู้ article
สิทธิของผู้ป่วยที่พึงมี 10 ประการ article
วิสาหกิจขนาดกลาง และ ขนาดย่อม article
วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทย article
การฟอกเงิน article
การอายัดเงินเดือน โบนัส ค่าตอบแทนต่างๆ article
กลเม็ดใช้บัตรเครดิตแบบถูกวิธี article
เมื่อถูกยึดทรัพย์ ต้องทำอย่างไร article
รู้ไหม "คว่ำบาตร" และ “บอยคอต(Boycott)” เป็นมาอย่างไร article
วิธีรับมือเมื่อถูกตามทวงหนี้โหด article
คำแนะนำสำหรับผู้บริโภค ในการสร้างและรักษาประวัติข้อมูลเครดิต article
ตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตนเอง กับ เครดิตบูโร article
แชร์ลูกโซ่ ธุรกรรมแห่งความโลภ article
ข้อคิดดีๆ ของผู้ประกอบการใหม่ article
ประเมิน "ความอยู่รอด" article