ReadyPlanet.com
dot
คลังข้อมูลนักบัญชี
dot
bulletมุมบัญชี
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
dot
ภาษี (Tax)
dot
bulletกรมสรรพากร
bulletสถานที่ตั้ง/เบอร์โทร สรรพากร
bulletประมวลรัษฎากร
bulletหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
bulletDownload File บัญชี - ภาษี
dot
รวม Link เอนกประสงค์
dot
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารต่างๆ
bulletอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์
bulletธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
bulletหน่วยบริการภาษีใน กทม.
bulletตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletพจนานุกรมไทย
bulletDictionary อังกฤษ > ไทย
bulletเบอร์โทรศัพท์ - พกไว้คู่กาย
bulletรวมเบอร์โทรเรียก แท็กซี่
bulletชมคลิปวีดีโอ เมืองไทยในอดีต
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์

dot
dot
บริการของเรา (Service)
dot


รับทำบัญชีปิดบัญชีอย่างไร จึงปลอดภัยจากภาษี

 

                                                           ปิดบัญชีอย่างไร จึงปลอดภัยจากภาษี

 

         แม้ว่าเศรษฐกิจ จะอยู่ในช่วงขาลง แต่ใช่ว่าทุก sector จะห่อเหี่ยวซะเมื่อไร…ไอ้ที่บูมๆ เป็นผ้าขี้ริ้วห่อทอง หรือ เจ้าเงาะซ่อนรูป ก็ต้องมีบ้างแหละ!

ปัญหาการปิดงบการเงิน มีแง่มุมทางภาษี ที่ต้องระมัดระวังหลายสถาน ซึ่งโดยโครงสร้าง ย่อมครอบคลุม ถึงภาษีอากร ทุกประเภท (ภาษีนิติบุคคล VAT ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และอากรแสตมป์) ซึ่งภาระภาษี เหล่านี้ ล้วนมีส่วนสัมพันธ์กัน และเกี่ยวโยง กับการบันทึกบัญชี และการปิดงบทางบัญชีทั้งสิ้น!

    1. ปิดบัญชี…ปิดอย่างไร ปิดทำไม?

งบดุล เป็นงบ แสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นรอบบัญชีหนึ่งๆ (ปกติคือ 31 ธันวาคมของทุกปี) ว่ากิจการมีเงินสด ลูกหนี้ สินค้าคงเหลือ สินทรัพย์สุทธิ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น (ทุนจดทะเบียน ซึ่งเรียกชำระแล้ว และกำไร(ขาดทุน)สะสม) เป็นเท่าใด

งบกำไรขาดทุน เป็นงบแสดงผล การดำเนินงาน ที่เกิดขึ้นในระหว่าง รอบปีบัญชี ว่ามีรายได้ รายจ่าย และกำไรขาดทุน อย่างไร

ถามว่าทำไมต้องปิดบัญชี? เหตุผลก็คือ เพื่อสรุปฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน ให้ผู้บริหารทราบ เพื่อประกอบ การตัดสินใจ แก้ปัญหา และใช้เป็นข้อมูล ในการวางแผนงาน และการบริหารงาน ในอนาคต นั่นเอง

วิธีการปิดบัญชี ก็คือ การสรุป รายการบัญชีต่างๆ ที่บันทึกไว้ในระหว่างปี เพื่อสรุปผลลัพธ์ เป็นงบกำไร ขาดทุน และงบดุล นั่นเอง

(1) สรุปบัญชีแยกประเภทรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อออกงบกำไรขาดทุน สำหรับปี

(2) ปิดบัญชีกำไรขาดทุน และบัญชีเงินปันผล ไปยังงบกำไรสะสม

(3) คำนวณยอดคงเหลือในบัญชีสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น เพื่อออกงบดุล ณ วันสิ้นปี (สมมติเป็นวันที่ 31 ธันวาคม 2551)

(4) สำหรับบัญชีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ต้องยื่นแบบนำส่ง ภายในวันที่ 7 ของเดือนมกราคม ของปีถัดไป) และบัญชีภาษี มูลค่าเพิ่ม ที่ต้องนำส่ง ภายในวันที่ 15 มกราคม ของปีถัดไป และเงิน ประกันสังคมค้างจ่าย (ต้องนำส่งกรมแรงงาน ภายในวันที่ 15 มกราคมของปีถัดไป) ก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง ที่ต้องสรุปยอด เพื่อรอนำส่งภาษี แก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

              

ปัญหาที่นักบัญชีทั้งหลาย มักประสบกันอยู่เสมอ ก็คือ การคำนวณกำไรสุทธิ (taxable profit) เพื่อยื่นแบบ ภาษีเงินได้ นิติบุคคลภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นรอบบัญชี เกี่ยวโยง กับการปิดบัญชี เช่นกันนั้น จะต้องมี การปรับปรุง รายการต่างๆ มากมาย ที่ประมวลรัษฎากร บัญญัติไว้แตกต่าง จากมาตรฐานการบัญชี ตัวอย่างเช่น

(ก) มาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร บัญญัติไว้ว่า การคำนวณ รายได้รายจ่าย เพื่อการรัษฎากร จะต้องใช้เกณฑ์สิทธิ ซึ่งเกณฑ์สิทธิ ในความหมาย ของกฎหมาย จะกว้างขวาง และแตกต่าง จากเกณฑ์เงินคงค้าง (Accrual basis) ตามหลักการบัญชี อยู่หลายประการ

ตัวอย่าง 1 บริษัท เถ้าแก่ฮวด จำกัด ได้รับเงินมัดจำ 10% ค่าเฟอร์นิเจอร์ จากนายเบิร์ด เสี่ยใหญ่ เจ้าของค่ายเพลงดัง เป็นเงิน 10,000 บาท

ในการบันทึกบัญชี บริษัทจะไม่รับรู้ รายได้สำหรับเงินมัดจำ 10,000 บาท ดังกล่าว แต่ในการยื่นแบบเสียภาษี เงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) กรณีนี้จะต้องถือเงินมัดจำ เป็นรายได้เพื่อการรัษฎากร

(ข) มาตรา 65 ทวิ (1)-(14) แห่งประมวลรัษฎากร กำหนดเงื่อนไข ในการคำนวณกำไรสุทธิ (taxable profit) ไว้แตกต่าง จากหลักการบัญชี หลายประการ อาทิ


การคำนวณค่าเสื่อม ราคารถยนต์นั่ง (Benz E240 ราคา 4 ล้านบาท) จะนำมาตัด ค่าเสื่อมราคา ทางภาษีอากร ได้เพียงไม่เกิน 1 ล้านบาท (ม.65 ทวิ (2))

การตัดจำหน่ายหนี้สูญ จะต้องเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ที่กำหนด ไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 เช่น กรณีมูลหนี้ต่อ รายเกินกว่า 500,000 บาท จะต้องเป็นกรณี ที่คดีความถึงที่สุด และลูกหนี้ ไม่มีเงินชำระหนี้ (ม.65 ทวิ (9)

เงินปันผล ที่บริษัทไทย ได้รับจากบริษัท ที่ตั้งขึ้น ตามกฎหมายไทย จะนำมาถือ เป็นรายได้เพียง กึ่งหนึ่งเท่านั้น (ม.65 ทวิ (10))

(ค) มาตรา 65 ตรี (1)-(20) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งบัญญัติ 20 กรณีของรายจ่ายต้องห้ามไว้ อาทิ

 เงินช่วยงานบวช งานแต่งงาน งานกฐิน และของขวัญปีใหม่ ถือเป็นรายจ่าย ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (3) เพราะเข้าข่าย รายจ่ายส่วนตัว และให้โดยเสน่หา (ฎีกาที่ 2761/2524)

บริษัทผู้นำเข้าเครื่องกีฬา นำสินค้า เครื่องกีฬาไปแจกให้แก่ นักกีฬาทีมชาติ จะถือเป็น รายจ่าย ส่วนตัวและ เป็นการให้โดยเสน่หา ตามนัยมาตรา 65 ตรี (3) เช่นกัน

ผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี สามารถถือเป็นรายจ่าย ทางภาษีอากร ได้ตามนัยมาตรา 65 ตรี (12) ซึ่งจะต่างจากหลักการ บัญชีที่ถือผลขาดทุน สุทธิของปีก่อนๆ อยู่ในงบกำไรสะสม

เงินค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง ซึ่งมีใบเสร็จ 43 ฉบับมาแสดง แต่พิสูจน์ไม่ได้ว่า มีผู้รับเงิน โดยอ้างว่าเลิก กิจการไปแล้ว ย่อมถือเป็นรายจ่าย ที่พิสูจน์ผู้รับ ไม่ได้ ตามนัยมาตรา 65 ตรี (18) (ฎีกาที่ 3594/2534)

   นี่เป็นเพียงตัวอย่าง เพียงเล็กน้อย ของข้อผิดพลาด ที่มักมีการตรวจพบ อยู่เสมอ บางประเด็น มีเม็ดเงินไม่สูง ก็คงไม่กระทบ มากมาย แต่ถ้าเป็นประเด็นใหญ่ และมียอดเงิน ที่ผิดพลาด จำนวนมาก บริษัทก็จะต้อง รับผิดชำระภาษีเงินได้ นิติบุคคลเพิ่มเติม พร้อมเบี้ยปรับ 1 เท่า และเงินเพิ่มอีก 1.5% ต่อเดือน….ทุนจะหาย กำไรจะหด และน้ำตาจะเช็ดหัวเข่า ก็เพราะเจ้า ค่าปรับนี่แหละคุณ!

    2. ข้อผิดพลาดทางภาษี…ป้องกันและแก้ไขอย่างไร?

           

ภาษิต “วัวหายล้อมคอก” กับ “สี่เท้ายังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง” ย่อมเกิดขึ้นได้ในวงการอื่น ซึ่งเมื่อเกิดแล้วก็บอกว่าช่างเถอะให้แก้ตัวใหม่แล้วกัน

แต่สำหรับในวงการภาษีอากร บริษัททั้งหลายจะยอม ให้เกิดข้อผิดพลาดแล้ว ตามล้างตามแก้กัน ไม่ได้เลย เพราะค่าปรับค้ำคออยู่ (แถมยังมีโทษสูงซะด้วย ไม่คุ้มหรอก!)

การสวดมนต์ ไหว้เจ้า บนบานศาลกล่าว คงไม่มีประโยชน์อะไร เคล็ดวิชามีดังนี้ครับ

(1) ต้องเข้าใจประเด็นแห่งภาษีหลักๆ (major tax issues) ของกิจการของเรา เรื่องนี้พูดง่าย แต่ปฏิบัติยาก และจับประเด็นดังกล่าว ได้ยากครับ ตัวอย่างเช่น

กรณีผู้ใช้บริการ (Consignee หรือ Forwarder) จ่ายค่าบริการ เกี่ยวกับการขนส่ง สินค้าขาออก และการขนส่งสินค้าขาเข้า ที่มิได้ระบุไว้ ในบิลออฟเลดิง (Bill of Lading หรือ B/L) ให้กับ สายการเดินเรือไทย หรือ สายการเดินเรือต่างประเทศ ผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 3% (แต่ถ้าระบุ ค่าบริการใน B/L สำหรับการ ขนส่งสินค้าขาออก คงมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายเพียง 1% เท่านั้น)… ดังนั้นวิธีการระบุ รายการในเอกสาร B/L จึงมีผลต่อ อัตราการหักภาษี ณ ที่จ่าย (หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 0811/0115 ลว.22 ต.ค. 2544)

กิจการค้าอสังหาริมทรัพย์ จัดโปรแกรมส่งเสริม การขายโดยแถมรถยนต์ Honda Civic 1 คัน ต่อ 1 unit ของบ้านเดี่ยว ที่มีราคาเกิน 5 ล้านบาทขึ้นไป…กรณีจะต้องเสีย VAT สำหรับรถยนต์ ที่แจกแถม และจะต้องเฉลี่ยภาษี ซื้อสำหรับ รายจ่ายร่วม (joint cost) ซึ่งโดยทั่วไป บริษัทผู้ขาย มักไม่ทราบ และปฏิบัติผิดพลาดอยู่เสมอ

(2) ต้องค้นหาแนว คำวินิจฉัยในประเด็นภาษี ให้เกิดข้อยุติว่าในแต่ละทางเลือก หรือแต่ละประเด็นภาษี มีบรรทัดฐาน ในการวินิจฉัย ปัญหาอย่างไร ทั้งนี้เพื่อจะได้ปฏิบัติ ได้ถูกต้องตามแนวทาง ที่กรมสรรพากร กำหนด เช่นค้นคว้า จากคำพิพากษาฎีกา หรือคำวินิจฉัย ภาษีของกรมสรรพากร (private letter ruling) เป็นต้น

(3) ต้องวางแผนภาษีให้ชัดเจน โดยพยายามหลีกเลี่ยง แนวทางที่คลุมเครือ (grey area)

                  

 เช่นกรณีผลิตสินค้า ตามคำสั่งจ้าง โดยไม่เคย ผลิตขายสินค้า ทำนองเดียวกัน เป็นปกติธุระนั้น กรมสรรพากร ถือเป็นบริการตามมาตรา 77/1(10) มิใช่การขายสินค้า ตามมาตรา 77/1(8) เป็นต้น…หากมีความไม่ชัดเจน ดังกล่าว ก็จะต้องทำข้อหารือ เพื่อให้เกิด ข้อยุติเสียก่อน

(4) ต้องติดตามและศึกษา การเปลี่ยนแปลง ของกฎหมายภาษี ให้ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ

    3. ส่งท้าย

อ่านบทความ มาถึงตอนส่งท้ายแล้ว เชื่อว่าท่านผู้อ่าน หลายท่าน ก็ยังคงต้องขมวดคิ้ว และมีปรัศนีย์ในหัวใจว่า “งงงวย และไม่ get หรือยิ่งเง็ง และเกร็งเข้าไปอีก”

ทำนอง “รู้งี้…สู้ไม่รู้ในเนื้อหา และหลับหูหลับตา ยื่นแบบ ดังเช่นที่เคยปฏิบัติมา อย่างทุกปี ก็ดูจะสบายใจ กว่ากันเยอะเลย!” นิทานเรื่องนี้ บอกให้รู้ว่า กฎหมายภาษี ของบ้านเรายังต้องมี การคิดใหม่ ทำใหม่ อีกแยะเชียว นะครับ 

ที่มา : http://www.nationejobs.com  วันที่  19-11-2001
รวมบทความภาษี

วีดีโอแนะนำ การยื่นแบบ ภ.ง.ด.53 ผ่านอินเตอร์เน็ต
วีดีโอแนะนำ การยื่นแบบ ภ.ง.ด.3 ผ่านอินเทอร์เน็ต
วีดีโอแนะนำ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1 ผ่านอินเทอร์เน็ต
คลิปวีดีโอแนะนำ การยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90/ 91 ผ่านอินเทอร์เน็ต
ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัทจ่ายเบี้ยประกันชีวิตให้กรรมการ
การจ่ายเงินโบนัส
กรมสรรพากรเปลี่ยนรูปแบบใบกํากับภาษี รายงานภาษีซื้อ / ภาษีขาย ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2557
อัตราภาษีใหม่ สำหรับบุคคลธรรมดา
ภาษีธุรกิจการท่องเที่ยว
แอพ RD Smart Tax ยื่นภาษี ผ่านสมาร์ทโฟน
ของฟรี ก็ต้องมีภาษีนะ...อย่าลืม
นำสินค้ามาใช้ในกิจการของตนเอง ต้องเสียภาษีด้วยหรือ !!!
ใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน ออกอย่างไรไม่มีปัญหา
หลากหลายประเด็นดึงดูดใจให้สรรพากรต้อง “ ปักธง ”
ขายสินค้าคงเหลือ ราคาต่ำกว่าทุน ได้หรือไม่
ค้าขายทางอินเตอร์เน็ตกับการเสียภาษีอย่างถูกต้อง
ปรับโครงสร้างภาษีเพื่อสร้างความเป็นธรรรม
กรมสรรพากรกับการปรับลดภาษี
สรรพากรอุดช่องโหว่ภาษีคณะบุคคล
ภาษีรถยนต์นั่ง
เรื่องรอบระยะเวลาบัญชี กับการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ภ.ง.ด. 51
แนวทางปฎิบัติหลังการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีเงินปันผล
เบี้ยปรับเงินเพิ่ม - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
เรื่องของภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หักลดหย่อนภาษีอะไรได้บ้าง
ขนส่งกับเช่ารถยนต์ ภาษีต่างกันอย่างไร
วิธีการคำนวณภาษีเงินเดือนและค่าแรง เพื่อหักภาษีนำส่งในแบบ ภ.ง.ด. 1
คืนสินค้าอย่างไร จึงจะต้องออกใบลดหนี้
การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โปรแกรมช่วยคำนวณและแบบภาษีต่างๆ ปี 54
มาตรการรถยนต์คันแรก บ้านหลังแรก ลดภาษีเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อประชาชน
ครม.อนุมัติแล้ว มาตรการซื้อบ้านหลังแรกราคาไม่เกิน 5 ล้านคืนภาษี 10%
หลักเกณฑ์และแนวทางการคืนภาษีรถยนต์คันแรก
ฎีกาภาษี กรณีภรรยามีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) และ (2) ต้องเฉลี่ยค่าใช้จ่ายหรือไม่
รายจ่ายเกี่ยวกับรถยนต์นั่ง
ภาษีเบี้ยประกันชีวิต
ใบกำกับภาษีซื้อต่างที่อยู่กัน ใช้ได้ (ถูกที่) ไม่ถูกประเมิน
อย่างไร ? จึงเป็นเงินได้พึงประเมิน
บริหารภาษีให้ถูกวิธี
ปัญหาคณะบุคคล
ภาระภาษีจาการรับเงินปันผลและจาการขายหุ้น
ทำไมรายได้ค่าเช่าบ้านของภรรยา จึงถือเป็นรายได้ของสามี !!!
การออมเงินโดยการประหยัดภาษี
ไม่ได้นำผลขาดทุนไปใช้ จะทำอย่างไรดี
สรรพากรเรียกเก็บภาษีเพิ่ม เกือบ 3 แสนบาทจาก "น้องปลายฟ้า" ผู้โชคดีได้รางวัลจากการตั้งชื่อ "หลินปิง"
การอุทธรณ์ การประเมินภาษีอากร
เรื่องไม่ง่ายกับ "ค่านายหน้า"
จะทำลายสินค้าอย่างไร จึงจะเป็นที่ยอมรับของสรรพากร
สรรพากรร่วมกับตำรวจจับกุุมเครือข่ายขายใบกำกับภาษีปลอม รัฐเสียหายร่วมพันล้านบาท
ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2552 มีคนเพียง 2.3 ล้านคนเท่านั้นที่จ่ายเงินภาษีเลี้ยงคนทั้งประเทศ
สาเหตุที่กระทบยอด ภ.ง.ด.50 และ ภ.พ. 30 แล้วมียอดไม่เท่ากัน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
"ของแถม" ที่ไม่ต้องมี VAT
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสามีและภรรยา
ภาษีซื้อ กรณีซื้อของมาแถมให้กับลูกค้า
แก้ไข อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในใบกำกับภาษี มีความผิดหรือไม่
สรรพากรขยายฐานภาษีเพิ่มอีก 3.5 แสนราย
ค่าชดเชยการเลิกจ้างกับภาระภาษีอากร
วิธีรับมือกับการหลอกโอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม
สัมภาษณ์เหยื่อที่ถูกหลอกคืนเงินภาษีผ่านตู้ ATM
เตือนภัยหลอกเก็บภาษี
ขายบ้านเสียภาษีอย่างไร
ภาษี ค่าไฟฟ้าและน้ำประปา
ปัญหาภาษีสำหรับกิจการนายหน้าประกันภัย
ผลดีของการเสียภาษีอย่างถูกต้อง
สิทธิและประโยชน์ทางภาษี จากการเป็นสมาชิก กบข
ขอเตือน-รอบระยะเวลาบัญชีก็สำคัญนะ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม - การใช้ใบกำกับภาษีซื้อหลังแจ้งเลิกกิจการ
เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ทวิ
เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ตรี(รายจ่ายต้องห้าม)
สรรพากรชูนโยบายใหม่ตรวจเข้มภาษีรายเดือน ไล่เช็กบิลพวกตกแต่งตัวเลข
การหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
วันสุดท้ายของการออกหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย
รู้ไว้ใช่ว่ากับภาษี
โปรแกรมช่วยคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และแบบภาษีต่างๆ ปีภาษี 2554 article
ขายอสังหาริมทรัพย์อย่างไรไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
เหตุใดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของไทย จึงไม่ช่วยกระจายรายได้
ของขวัญกับการเสียภาษี
ภาษีมรดก
เช่าทรัพย์กับภาษีอากร
สรรพากร Call Center
การประหยัดเงินได้ด้วยภาษี - ด้วยกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และ VAT ของชิปปิ้ง
เงินได้จากวิชาชีพอิสระ
ภาษีเบี้ยประกันชีวิต
การตีราคาเงินตรา ทรัพย์สิน และหนี้สินที่มีค่าหรือราคาเป็นเงินตราต่างประเทศ
ภาษีเงินรางวัลส่งเสริมการขาย
อายุความ การขอคืนภาษีเงินได้
การเสียภาษีในนามคณะบุคคล
สรรพากรตั้งเป้าจัดเก็บภาษี ปี 2553 อยู่ที่ 1.098 ล้านล้านบาท
สรรพากร สั่งสอบภาษี บ้านเช่า-คอนโด-ดารา
‘หัวหมอ’เลี่ยงภาษีเพียบ
ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย สามารถหักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่
ฎีกาภาษี : สิทธิในการนำภาษีซื้อมาหักออกจากภาษีขาย
กิจการร่วมค้า (Joint Venture)
ภาษีครึ่งปีบ้านให้เช่า
ภาษีอากรประเมิน
ภ.ง.ด. 94 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี
บริจาคอย่างไร ไม่เสีย VAT
กรมสรรพากร กำหนดแนวทาง "การกำกับดูแลโดยใกล้ชิด" เป็นรายผู้ประกอบการ
การแปรสภาพของห้างฯ กับผลในทางภาษีอากร
ภาษีคณะบุคคล (6) และ (7)
วิธีลดหย่อนภาษี มนุษย์เงินเดือน
การหักภาษี ณ ที่จ่าย ของส่วนราชการ
ขายที่ดิน เสียภาษีอย่างไร
ฎีกาภาษี เงินได้จากการขายตรงถือเป็นเงินได้ประเภทใด
ส่วนลดเงินสด
ภาษีคณะบุคคลวิชาชีพอิสระ
ข้อสังเกตการยื่น แบบ ภ.ง.ด. 51
ประมาณการกำไรสุทธิขาดเกิน 25%/ (ภ.ง.ด.51)
ภาษีคณะบุคคล (3) ,(4) และ (5)
ภ.ง.ด. 51 (ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี)
มั่งคั่งด้วยภาษี
สิทธิประโยชน์ทางภาษี หักค่าห้องห้องสัมมนาและค่าห้องพัก เป็น 2 เท่า
เสียภาษีอย่างไร เมื่อขายรถยนต์เก่า
ฎีกาภาษี ความหมายของการมีเงินได้(บุคคลธรรมดา) เนื่องจากกิจการของนายจ้างในประเทศไทย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลคำนวณจากยอดรายได้ก่อนหักรายจ่าย
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำหรับค่าขนส่ง
ใบกำกับภาษี
ภ.ง.ด. 50 ปีนี้มีอะไรใหม่ (2)
ภ.ง.ด. 50 ปีนี้มีอะไรใหม่ (1)
ไล่รีดภาษีดารา - รับเหมา
ฎีกาภาษี การลดทุนถือเป็นรายจ่าย ในการคำนวณกำไรสุทธิได้หรือไม่
ภาษีวูบไร้ขนห่านให้ถอน
การฝากขายสินค้า
ภาษีคณะบุคคล
แห่เสียภาษีผ่านเน็ตยอดพุ่งเกิน 6 ล้านคน
การบริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมือง
การเฉลี่ยภาษีซื้อ (2)
การเฉลี่ยภาษีซื้อ
จ๊าก! ซื้อทรัพย์บังคับคดีเสียแวต
อธิบดีกรมสรรพากรแถลงข่าวรวบแก็งค์ยื่นขอคืนภาษีทางอินเทอร์เน็ตอันเป็นเท็จ
แนวทางการปรับปรุงระบบภาษีเอสเอ็มอี
จับแก๊งค์ต้มตุ๋นคืนภาษี ได้คาตู้เอทีเอ็ม
รู้ทันกฎหมาย - เสียภาษีโรงเรือน
โครงสร้างภาษีของประเทศไทย
สถานะทางกฎหมายของหนังสือตอบข้อหารือกรมสรรพากร
ฎีกาภาษี ค่าจ้างจากการรับจ้างเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ว่าจ้างในต่างประเทศ ได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 หรือไม่
คณะบุคคล... อีกหน่วยภาษี ที่ไม่ควรมองข้าม
ฎีกาภาษี ผู้ชำระบัญชีต้องร่วมรับผิดในหนี้ภาษีอากรของบริษัทที่ตนเป็นผู้ชำระบัญชีหรือไม่
ภาษีอากรกับการไม่เห็นแก่ตัว
หลักเกณฑ์การตัดสินค้าชำรุด หรือเสื่อมคุณภาพ ออกจากบัญชีทำอย่างไร
กรณีย้ายสถานประกอบการ ใบกำกับภาษีเดิมจะยังใช้ได้อยู่หรือไม่่
ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต
ฎีกาภาษี สินค้าส่วนที่ขาดจำนวน จากบัญชีคุมสินค้า ถือเป็นการขายสินค้าหรือไม่
กรมสรรพากรยันกรมธรรม์ประกันชีวิตเดิมก่อนปี 2552 เบี้ยประกันยังหักภาษีได้เต็ม
ฎีกาคดีภาษี กรณีภรรยามีเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 (1) และ (2) ต้องเฉลี่ยค่าใช้จ่ายหรือไม่
ของขวัญปีใหม่ลูกค้า
ภาษี & คู่สมรส
ฎีกาภาษี ภาษีซื้อต้องห้าม
การอุทธรณ์ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
ภาษีเงินได้ออกจากงาน
คาถาป้องกันสรรพากร “ห้ามขอคืนภาษี”
ข้อควรปฎิบัติ เมื่อกิจการถูกตรวจสอบภาษี
ฎีกาภาษี รายจ่ายในการผลิตโทรทัศน์ถือเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุนหรือไม่
การจำหน่ายหนี้สูญทางบัญชี
สิทธิในหนี้หลังการชำระบัญชี
ฎีกาคดีภาษี เรื่องของเงินได้วิชาชีพอิสระกับคณะบุคคล
ภาษีบาป (sin tax)
ปัญหาภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับค่าจ้างทำของ
หน้าที่และความรับผิดของผู้จ่ายเงินได้
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor)
เรื่องของภาษี ที่ปฏิบัติง่ายๆ กับธุรกิจ SMEs
ออร์แกไนเซอร์ เสียภาษีอย่างไร
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการประกอบโรคศิลปะ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสินค้าของบริษัทฯ สูญหาย
กิจการของบุคคลธรรมดา ที่ไม่จด Vat ทำบัญชีอย่างไร
ความรู้เกี่ยวกับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.94
ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประกอบกิจการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีค่าใช้จ่ายที่ผู้อื่นออกแทนให้
ค่าตอบแทน ไม่เสีย VAT
‘20 กฎ’ ลดภาษีบุคคลธรรมดา
ภาษีศุลกากร
ทายาทต้องเสียภาษีให้รัฐแทนผู้ตายหรือไม่
5 ร : เมื่อถูกสรรพากร ตรวจสอบประเมินภาษี
สรรพากรยึดทรัพย์สินที่มีกรรมสิทธิ์ร่วมได้หรือไม่
สรรพากรตะลึง ! โกงภาษีทำเป็นขบวนการ
ฎีกาภาษี การประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหักณ ที่จ่าย
ขายบ้านอย่างไร....ไม่ต้องเสียภาษี
Vat การให้เช่าซื้อ
กลยุทธ์การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ข้อหารือทางภาษีที่ควรรู้
ข้อสังเกต ภ.ง.ด. 94
สรรพากรเล็งอุดช่องโหว่เลี่ยงเสียภาษี แพทยสภาแฉหมอจ่ายภาษีไม่ถูกต้อง
จูงใจจ่ายภาษี
ภาษีเงินได้ชาวต่างชาติ
การออกใบแทนใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้
เสน่หากับภาษี
โลกของบัญชี VS โลกของภาษี
กลยุทธ์ 10 ประการ เมื่อถูกสรรพากรตรวจสอบและประเมินภาษี
ระวังแก๊งตุ๋นอ้างสรรพากร จะคืนภาษีให้ขอเลขบัญชี
ภาษีให้เช่าอาคาร
ยื่น ภ.ง.ด. 94 / ภ.ง.ด. 90 จะเลือกหักเหมาหรือหักจริง
TAX POINT จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี
ข้อควรระวังในการยื่นแบบภาษี ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91
การวางแผนภาษี - ตัวแทนนายหน้าประกันชีวิต
วางแผนภาษีกับหนีภาษี ต่างกันอย่างไร
การยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิม แล้วออกฉบับใหม่ ทำอย่างไร
กลโกงภาษี
ผ่าเล่ห์เหลี่ยมกลโกงภาษีรัฐ
โทษของการหลีกเลี่ยงภาษี
เครดิตภาษีเงินปันผล ผลประโยชน์ที่ถูกมองข้าม
ถาม - ตอบ เรื่องภาษี ที่ผู้ประกอบการควรรู้
เอกสารทางบัญชีที่สรรพากรยอมรับ
การวางแผนภาษีของสามีภริยา
การวางแผนภาษีของอพาร์ตเม้นท์ ห้องเช่า
108 ประเด็นความผิด ภาษีนิติบุคคล (4)
108 ประเด็นความผิด ภาษีนิติบุคคล (3)
108 ประเด็นความผิด ภาษีนิติบุคคล (2)
การทุจริตขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเท็จ
108 ประเด็นความผิด ภาษีนิติบุคคล (1)
การแอบอ้างกรมสรรพากรเพื่อหลอกลวงบุคคล
ทำไมต้องยื่นแบบภาษีเงินได้
ปัญหาค่าลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย
ปัญหาภาษีดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
การยื่นแบบภาษี ภ.ง.ด.90, 91 ทางอินเตอร์เน็ต
ผู้มีเงินได้ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีสิทธิหักลดหย่อนอะไรได้บ้าง
ภาษีขายหนังสือพิมพ์นิตยสาร
ภาษีการให้โดยเสน่หา
ภาษีดารานักแสดงสาธารณะ
เงินสนับสนุนการศึกษาและเงินบริจาค
ของขวัญกับการเสียภาษี
รอบระยะเวลาบัญชีกรณีเลิกกิจการ
ภาษีดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีสวัสดิการ
นักแสดงและพิธีกร ‘จ๋า-ญาสุมินทร์’ ชนะสรรพากร คดีลดหย่อนภาษี
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรางวัล
ภาษีเลี้ยงรับรองปีใหม่
ภาษีเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
ภาษีทุนการศึกษา
ภาษีค่าน้ำมันรถ
หลักเกณฑ์รายจ่ายทางภาษีอากร
ปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51)
การวางแผนภาษี 5 วิธี
อายุความประเมินภาษี สรรพากรมีสิทธิตรวจสอบย้อนหลังได้กีปี
ถ้าวันนี้ ‘สรรพากร’ เข้าตรวจภาษีท่านจะรับมืออย่างไร
การวางแผนการเงิน
ใบกำกับภาษีปลอม
10 เคล็ดลับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50
ตัดหนี้สูญอย่างไรให้เป็นประโยชน์แก่กิจการ
ชี้ช่องประหยัดเงิน (ภาษี) ภ.ง.ด.50
ภาษีซื้อห้ามขอคืน แต่ถือเป็นค่าใช้จ่าย
10 กลโกงภาษี
Download File บัญชี - ภาษีต่างๆ
Download แบบฟอร์มภาษีต่างๆ
เงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย
การวางแผนภาษี...นั้นสำคัญไฉน
การแตกหน่วยภาษี - โดยจัดตั้งคณะบุคคล
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2557
กรมสรรพากรร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) จับกุมกลุ่มผู้กระทำการทุจริตขอคืนภาษีเป็นเท็จ article
ภาษีบำรุงท้องที่ article