ReadyPlanet.com
dot
คลังข้อมูลนักบัญชี
dot
bulletมุมบัญชี
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
dot
ภาษี (Tax)
dot
bulletกรมสรรพากร
bulletสถานที่ตั้ง/เบอร์โทร สรรพากร
bulletประมวลรัษฎากร
bulletหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
bulletDownload File บัญชี - ภาษี
dot
รวม Link เอนกประสงค์
dot
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารต่างๆ
bulletอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์
bulletธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
bulletหน่วยบริการภาษีใน กทม.
bulletตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletพจนานุกรมไทย
bulletDictionary อังกฤษ > ไทย
bulletเบอร์โทรศัพท์ - พกไว้คู่กาย
bulletรวมเบอร์โทรเรียก แท็กซี่
bulletชมคลิปวีดีโอ เมืองไทยในอดีต
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์

dot
dot
บริการของเรา (Service)
dot


รับทำบัญชีภาษีให้เช่าอาคาร

 

                                                                              ภาษีให้เช่าอาคาร     


   ธุรกิจอุตสาหกรรมบางแห่งสร้างอาคารสำนักงานเป็นของ ตนเอง แต่ถ้าไม่มีอาคารสำนักงานเป็นของตนเอง มักใช้วิธี เช่าอาคารสำนักงานจากผู้ให้เช่า

โดยทั่วไปธุรกิจให้เช่าบ้าน อาคาร หอพัก อพาร์ตเมนต์ แฟลต แมนชั่น คอร์ต หรืออาคารอื่นๆ มักตั้งอยู่ในเขตเมืองใหญ่หรือใกล้สถานศึกษา

ที่ดินในเขตเมืองมักจะมีราคาแพง เจ้าของที่ดินจะไม่ขายที่ดิน แต่จะสร้างอาคาร หอพัก ฯลฯ โดยจะลงทุนด้วยตนเอง หรือให้เช่าที่ดินเปล่าและผู้เช่าที่ดินเป็นผู้ปลูกสร้างอาคารเพื่อเก็บกินค่าเช่า เมื่อสิ้นสุดเวลาสัญญาเช่า สัญญามักจะระบุให้กรรมสิทธิ์ในอาคาร สิ่งปลูกสร้างตกเป็นของเจ้าของที่ดิน วิธีนี้จึงเป็นที่นิยมพอสมควร

ท่านที่ประกอบกิจการให้เช่าบ้าน อาคาร หอพัก อพาร์ตเมนต์ ฯลฯ ต้องรู้ว่า หน้าที่ทางภาษีมีอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะภาษีที่จัดเก็บโดยกรมสรรพากรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาษีที่กรมสรรพากรจัดเก็บจากกิจการให้เช่าบ้าน อาคาร ฯลฯ มีดังนี้

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากประกอบกิจการในรูปของบุคคลธรรมดา คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล กองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง จะต้องนำค่าเช่าบ้าน อาคาร ฯลฯ และค่าบริการอื่นๆ ไปยื่นแบบเสียภาษีเงินได้ปีละ 2 ครั้ง

ครั้งแรกให้นำรายได้ที่ได้รับตั้งแต่เดือน ม.ค.-มิ.ย. ไปยื่นแบบ เสียภาษีเงินได้ครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) ภายในเดือน ก.ย. ของปีภาษีนั้น และเมื่อสิ้นปีต้องนำรายได้ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือน ม.ค.–ธ.ค. ไปยื่นแบบเสียภาษีเงินได้ประจำปี (ภ.ง.ด.90) ภายในเดือน มี.ค.ของปีถัดไป สามารถนำภาษีที่ชำระแล้วตามแบบ ภ.ง.ด.94 หรือภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายไว้ มาหักออกจากภาษีที่ต้องชำระได้

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กิจการในรูปของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลจะต้องนำรายได้ที่เกิดขึ้นจากการให้เช่าอาคาร และบริการอื่นๆ ไปยื่นแบบเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีแรก (ภ.ง.ด.51) ภายใน 2 เดือน นับแต่สิ้นครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือนแรก และยื่นแบบเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ รอบระยะเวลาบัญชี ภายใน 150 วัน นับแต่สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี โดยสามารถนำภาษีที่ชำระแล้วตามแบบ ภ.ง.ด.51 หรือภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายไว้ มาหักออกจากภาษีที่ต้องชำระตามแบบ ภ.ง.ด.50 ได้

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่เป็นผู้เช่าบ้าน อาคาร ฯลฯ เมื่อจ่ายเงินค่าเช่าต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 5 ของเงินได้ที่จ่าย ไม่ว่าผู้รับเงินได้จะเป็นบุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล แต่ถ้าเป็นค่าบริการ ส่วนกลางอื่นๆ จะต้องหักภาษีในอัตราร้อยละ 3 ท่านสามารถศึกษาได้จากคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528

อากรแสตมป์ ผู้ให้เช่าบ้าน อาคาร ฯลฯ จะต้องชำระอากรแสตมป์ 1 บาทต่อวงเงินค่าเช่า 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท ทั้งนี้มูลค่าค่าเช่าตามที่ระบุไว้ในสัญญาเช่า

ภาษีมูลค่าเพิ่ม การให้เช่าบ้าน อาคาร หอพัก อพาร์ตเมนต์ ฯลฯ กฎหมายได้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ถ้าผู้ประกอบการได้ให้บริการอื่นนอกเหนือจากให้เช่าอาคาร ห้องพัก ฯลฯ หากมีรายรับค่าบริการอื่นๆ เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี จะต้องนำรายรับนั้นมาเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

กิจการให้เช่าบ้าน อาคาร ฯลฯ มักจะมีการเรียกเก็บเงินประกันหรือเงินมัดจำ ซึ่งถือเป็นเงินได้ของผู้ให้เช่าและผู้จ่ายเงินได้ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่กรมสรรพากรได้มีคำสั่งที่ ป.73/2541 กำหนดให้ผู้จ่ายเงินได้ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายและไม่ถือเป็นรายได้
หากโดยขนบธรรมเนียมประเพณีทางธุรกิจได้มีการเรียกเก็บเงินประกันหรือเงินมัดจำ และมีการคืนเงินประกันหรือเงินมัดจำให้แก่ ผู้เช่าทันทีที่สัญญาสิ้นสุดโดยไม่มีเงื่อนไข และเงินประกันหรือเงินมัดจำที่เรียกเก็บต้องไม่เกิน 3-6 เท่าของค่าเช่ารายเดือน และสัญญาให้เช่าต้องมีอายุไม่เกิน 3 ปี

ครับ ผู้ประกอบกิจการให้เช่าบ้าน อาคาร ฯลฯ ควรศึกษาก่อนทำธุรกิจ หากใช้วิธีลัดก็ไปติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ จะได้ปฏิบัติได้ถูกต้อง ไม่ต้องมาปวดหัวทีหลัง

link ที่เกี่ยวข้อง : การวางแผนภาษีอพาร์ตเมนท์และห้องเช่า

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์  วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2551
รวมบทความภาษี

วีดีโอแนะนำ การยื่นแบบ ภ.ง.ด.53 ผ่านอินเตอร์เน็ต
วีดีโอแนะนำ การยื่นแบบ ภ.ง.ด.3 ผ่านอินเทอร์เน็ต
วีดีโอแนะนำ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1 ผ่านอินเทอร์เน็ต
คลิปวีดีโอแนะนำ การยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90/ 91 ผ่านอินเทอร์เน็ต
ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัทจ่ายเบี้ยประกันชีวิตให้กรรมการ
การจ่ายเงินโบนัส
กรมสรรพากรเปลี่ยนรูปแบบใบกํากับภาษี รายงานภาษีซื้อ / ภาษีขาย ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2557
อัตราภาษีใหม่ สำหรับบุคคลธรรมดา
ภาษีธุรกิจการท่องเที่ยว
แอพ RD Smart Tax ยื่นภาษี ผ่านสมาร์ทโฟน
ของฟรี ก็ต้องมีภาษีนะ...อย่าลืม
นำสินค้ามาใช้ในกิจการของตนเอง ต้องเสียภาษีด้วยหรือ !!!
ใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน ออกอย่างไรไม่มีปัญหา
หลากหลายประเด็นดึงดูดใจให้สรรพากรต้อง “ ปักธง ”
ขายสินค้าคงเหลือ ราคาต่ำกว่าทุน ได้หรือไม่
ค้าขายทางอินเตอร์เน็ตกับการเสียภาษีอย่างถูกต้อง
ปรับโครงสร้างภาษีเพื่อสร้างความเป็นธรรรม
กรมสรรพากรกับการปรับลดภาษี
สรรพากรอุดช่องโหว่ภาษีคณะบุคคล
ภาษีรถยนต์นั่ง
เรื่องรอบระยะเวลาบัญชี กับการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ภ.ง.ด. 51
แนวทางปฎิบัติหลังการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีเงินปันผล
เบี้ยปรับเงินเพิ่ม - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
เรื่องของภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หักลดหย่อนภาษีอะไรได้บ้าง
ขนส่งกับเช่ารถยนต์ ภาษีต่างกันอย่างไร
วิธีการคำนวณภาษีเงินเดือนและค่าแรง เพื่อหักภาษีนำส่งในแบบ ภ.ง.ด. 1
คืนสินค้าอย่างไร จึงจะต้องออกใบลดหนี้
การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โปรแกรมช่วยคำนวณและแบบภาษีต่างๆ ปี 54
มาตรการรถยนต์คันแรก บ้านหลังแรก ลดภาษีเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อประชาชน
ครม.อนุมัติแล้ว มาตรการซื้อบ้านหลังแรกราคาไม่เกิน 5 ล้านคืนภาษี 10%
หลักเกณฑ์และแนวทางการคืนภาษีรถยนต์คันแรก
ฎีกาภาษี กรณีภรรยามีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) และ (2) ต้องเฉลี่ยค่าใช้จ่ายหรือไม่
รายจ่ายเกี่ยวกับรถยนต์นั่ง
ภาษีเบี้ยประกันชีวิต
ใบกำกับภาษีซื้อต่างที่อยู่กัน ใช้ได้ (ถูกที่) ไม่ถูกประเมิน
อย่างไร ? จึงเป็นเงินได้พึงประเมิน
บริหารภาษีให้ถูกวิธี
ปัญหาคณะบุคคล
ภาระภาษีจาการรับเงินปันผลและจาการขายหุ้น
ทำไมรายได้ค่าเช่าบ้านของภรรยา จึงถือเป็นรายได้ของสามี !!!
การออมเงินโดยการประหยัดภาษี
ไม่ได้นำผลขาดทุนไปใช้ จะทำอย่างไรดี
สรรพากรเรียกเก็บภาษีเพิ่ม เกือบ 3 แสนบาทจาก "น้องปลายฟ้า" ผู้โชคดีได้รางวัลจากการตั้งชื่อ "หลินปิง"
การอุทธรณ์ การประเมินภาษีอากร
เรื่องไม่ง่ายกับ "ค่านายหน้า"
จะทำลายสินค้าอย่างไร จึงจะเป็นที่ยอมรับของสรรพากร
สรรพากรร่วมกับตำรวจจับกุุมเครือข่ายขายใบกำกับภาษีปลอม รัฐเสียหายร่วมพันล้านบาท
ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2552 มีคนเพียง 2.3 ล้านคนเท่านั้นที่จ่ายเงินภาษีเลี้ยงคนทั้งประเทศ
สาเหตุที่กระทบยอด ภ.ง.ด.50 และ ภ.พ. 30 แล้วมียอดไม่เท่ากัน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
"ของแถม" ที่ไม่ต้องมี VAT
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสามีและภรรยา
ภาษีซื้อ กรณีซื้อของมาแถมให้กับลูกค้า
แก้ไข อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในใบกำกับภาษี มีความผิดหรือไม่
สรรพากรขยายฐานภาษีเพิ่มอีก 3.5 แสนราย
ค่าชดเชยการเลิกจ้างกับภาระภาษีอากร
วิธีรับมือกับการหลอกโอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม
สัมภาษณ์เหยื่อที่ถูกหลอกคืนเงินภาษีผ่านตู้ ATM
เตือนภัยหลอกเก็บภาษี
ขายบ้านเสียภาษีอย่างไร
ภาษี ค่าไฟฟ้าและน้ำประปา
ปัญหาภาษีสำหรับกิจการนายหน้าประกันภัย
ผลดีของการเสียภาษีอย่างถูกต้อง
สิทธิและประโยชน์ทางภาษี จากการเป็นสมาชิก กบข
ขอเตือน-รอบระยะเวลาบัญชีก็สำคัญนะ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม - การใช้ใบกำกับภาษีซื้อหลังแจ้งเลิกกิจการ
เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ทวิ
เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ตรี(รายจ่ายต้องห้าม)
สรรพากรชูนโยบายใหม่ตรวจเข้มภาษีรายเดือน ไล่เช็กบิลพวกตกแต่งตัวเลข
การหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
วันสุดท้ายของการออกหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย
รู้ไว้ใช่ว่ากับภาษี
โปรแกรมช่วยคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และแบบภาษีต่างๆ ปีภาษี 2554 article
ขายอสังหาริมทรัพย์อย่างไรไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
เหตุใดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของไทย จึงไม่ช่วยกระจายรายได้
ของขวัญกับการเสียภาษี
ภาษีมรดก
เช่าทรัพย์กับภาษีอากร
สรรพากร Call Center
การประหยัดเงินได้ด้วยภาษี - ด้วยกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และ VAT ของชิปปิ้ง
เงินได้จากวิชาชีพอิสระ
ภาษีเบี้ยประกันชีวิต
การตีราคาเงินตรา ทรัพย์สิน และหนี้สินที่มีค่าหรือราคาเป็นเงินตราต่างประเทศ
ภาษีเงินรางวัลส่งเสริมการขาย
อายุความ การขอคืนภาษีเงินได้
การเสียภาษีในนามคณะบุคคล
สรรพากรตั้งเป้าจัดเก็บภาษี ปี 2553 อยู่ที่ 1.098 ล้านล้านบาท
สรรพากร สั่งสอบภาษี บ้านเช่า-คอนโด-ดารา
‘หัวหมอ’เลี่ยงภาษีเพียบ
ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย สามารถหักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่
ฎีกาภาษี : สิทธิในการนำภาษีซื้อมาหักออกจากภาษีขาย
กิจการร่วมค้า (Joint Venture)
ภาษีครึ่งปีบ้านให้เช่า
ภาษีอากรประเมิน
ภ.ง.ด. 94 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี