ReadyPlanet.com
dot
คลังข้อมูลนักบัญชี
dot
bulletมุมบัญชี
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
dot
ภาษี (Tax)
dot
bulletกรมสรรพากร
bulletสถานที่ตั้ง/เบอร์โทร สรรพากร
bulletประมวลรัษฎากร
bulletหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
bulletDownload File บัญชี - ภาษี
dot
รวม Link เอนกประสงค์
dot
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารต่างๆ
bulletอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์
bulletธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
bulletหน่วยบริการภาษีใน กทม.
bulletตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletพจนานุกรมไทย
bulletDictionary อังกฤษ > ไทย
bulletเบอร์โทรศัพท์ - พกไว้คู่กาย
bulletรวมเบอร์โทรเรียก แท็กซี่
bulletชมคลิปวีดีโอ เมืองไทยในอดีต
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์

dot
dot
บริการของเรา (Service)
dot


รับทำบัญชียื่น ภ.ง.ด. 94 / ภ.ง.ด. 90 จะเลือกหักเหมาหรือหักจริง

 

                    ยื่น ภ.ง.ด.94 /ภ.ง.ด. 90 จะเลือกหักเหมาหรือหักจริง

 

                                        

    การยื่นเสียภาษีด้วยแบบ ภ.ง.ด.94 /ภ.ง.ด.90 สำหรับผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา
40(2)-(8) แห่งประมวลรัษฎากร กฎหมายระบุให้เงินได้บางประเภทหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมา
เงินได้บางประเภทกฎหมายให้หักค่าใช้จ่ายจริง เงินได้บางประเภทกฎหมายให้เลือกหักค่าใช้จ่ายเหมา
หรือหักจริงก็ได้ หรือเงินได้บางประเภทกฎหมายไม่ยอมให้หักค่าใช้จ่ายใดๆ เลย


สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5)หรือ 40(8)แห่งประมวลรัษฎากร เช่น เงินได้จากการ
ให้เช่าทรัพย์สิน แพทย์ที่เปิดคลินิก วิชาชีพกฎหมาย รับทำบัญชี กิจการซื้อมาขายไป ผู้ประกอบ
กิจการขนส่ง ผู้ประกอบกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรมอื่นๆ เป็นต้น
ผู้มีเงินได้พึงประเมินสามารถ
เลือกหักค่าใช้จ่ายเหมา หรือหักค่าใช้จ่ายจริงก็ได้

แต่มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8)บางรายการที่กฎหมายไม่ได้ระบุให้เลือกหักค่าใช้จ่ายเหมา
ไว้ในพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 11จะต้องหักค่าใช้จ่ายตามจริงเท่านั้น เช่น การขายอสังหาริมทรัพย์
ที่มุ่งค้าหากำไร เป็นต้น

 อย่างไรก็ดี การเลือกหักค่าใช้จ่ายเหมา หรือเลือกหักตามจริง ต่างก็มีดีแตกต่างกันไป สรุป
ได้ดังนี้

การหักค่าใช้จ่ายเหมา กฎหมายจะกำหนดให้หักคิดเป็นร้อยละของเงินได้พึงประเมินในอัตรา
ที่ตายตัว ผู้มีเงินได้ไม่ต้องมีหลักฐานเอกสารแสดงค่าใช้จ่ายในการหาเงินได้นั้นแต่ประการ
ใด ซึ่งเป็นทางเลือกของธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่สามารถหาเอกสารหลักฐานประกอบการหักค่า
ใช้จ่ายได้ อีกทั้งผู้ประกอบการก็ไม่ต้องพะวงกับการจัดทำเอกสารหลักฐานประกอบการหักค่า
ใช้จ่าย ไม่จำเป็นต้องจ้างบุคคลอื่นมาจัดทำบัญชี สามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไปได้บ้าง

ตัวอย่างของกิจการที่สามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายเหมาได้ เช่น การให้เช่าบ้าน หักค่าใช้จ่าย
เหมาได้ร้อยละ 30, กิจการซื้อมาขายไป หักค่าใช้จ่ายเหมาได้ร้อยละ 80, กิจการขนส่ง หัก
ค่าใช้จ่ายเหมาได้ร้อยละ 80 เป็นต้น

ข้อดีของการหักค่าใช้จ่ายเหมาก็คือ หลักฐานเอกสารค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ต้องจัดทำหรือไม่จำ
เป็นต้องมี จึงเป็นที่นิยมใช้มากสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีระบบการจัดทำบัญชีที่ไม่ดี หรือไม่
สามารถหาเอกสารหลักฐานประกอบการหักค่าใช้จ่ายได้

การหักค่าใช้จ่ายจริง กฎหมายให้นำค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการประกอบกิจการ และไม่เป็น
รายจ่ายต้องห้ามตามกฎหมายมาหักเป็นรายจ่าย โดยใช้หลักเกณฑ์การหักรายจ่ายของ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แห่งประมวล
รัษฎากรมาบังคับใช้โดยอนุโลม พูดง่ายๆ ว่า ต้องมีหลักฐานใบเสร็จรับเงินของค่าใช้จ่ายที่ได้
จ่ายไป และต้องไม่เป็นค่าใช้จ่ายที่ห้ามนำมาหักเป็นรายจ่าย ข้อดีของการหักค่าใช้จ่ายจริงก็
คือ สะท้อนให้เห็นว่าธุรกิจมีค่าใช้จ่ายแท้จริงเป็นอย่างไร

การเลือกหักค่าใช้จ่ายเหมา หรือหักค่าใช้จ่ายจริง สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40
(5)หรือ 40(8)แห่งประมวลรัษฎากร ท่านสามารถศึกษาหาความรู้ได้จากพระราชกฤษฎีกาออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน
ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2502

ประโยชน์ในการเลือกหักค่าใช้จ่ายเหมาหรือหักจริงจะมีมากน้อยเพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับท่านแล้วล่ะ

ต้องลองเปรียบเทียบกันว่าจะหักแบบใด แต่อย่าลืมว่าการหักค่าใช้จ่ายจริง จะต้องมีหลัก
ฐานประกอบการหักค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกับบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หากยื่นแบบเสีย
ภาษีและเลือกหักค่าใช้จ่ายจริงแล้ว เมื่อถูกตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายจริงมีน้อย
กว่ากรณีเลือกหักเหมา จะกลับใจขอหักค่าใช้จ่ายเหมาในปีภาษีที่ยื่นแบบก็ไม่ได้แล้ว แต่ใน
ปีภาษีถัดไป ท่านจะเลือกหักค่าใช้จ่ายเหมาก็ได้ เป็นสิทธิที่ผู้เสียภาษีสามารถทำได้ ไม่มี
กฎหมายห้ามไว้แต่อย่างใด

กฎหมายภาษีสรรพากรเปิดทางไว้ให้แล้ว เลือกหักค่าใช้จ่ายวิธีใด แล้วแต่สะดวกครับ

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์                                         
รวมบทความภาษี

วีดีโอแนะนำ การยื่นแบบ ภ.ง.ด.53 ผ่านอินเตอร์เน็ต
วีดีโอแนะนำ การยื่นแบบ ภ.ง.ด.3 ผ่านอินเทอร์เน็ต
วีดีโอแนะนำ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1 ผ่านอินเทอร์เน็ต
คลิปวีดีโอแนะนำ การยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90/ 91 ผ่านอินเทอร์เน็ต
ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัทจ่ายเบี้ยประกันชีวิตให้กรรมการ
การจ่ายเงินโบนัส
กรมสรรพากรเปลี่ยนรูปแบบใบกํากับภาษี รายงานภาษีซื้อ / ภาษีขาย ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2557
อัตราภาษีใหม่ สำหรับบุคคลธรรมดา
ภาษีธุรกิจการท่องเที่ยว
แอพ RD Smart Tax ยื่นภาษี ผ่านสมาร์ทโฟน
ของฟรี ก็ต้องมีภาษีนะ...อย่าลืม
นำสินค้ามาใช้ในกิจการของตนเอง ต้องเสียภาษีด้วยหรือ !!!
ใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน ออกอย่างไรไม่มีปัญหา
หลากหลายประเด็นดึงดูดใจให้สรรพากรต้อง “ ปักธง ”
ขายสินค้าคงเหลือ ราคาต่ำกว่าทุน ได้หรือไม่
ค้าขายทางอินเตอร์เน็ตกับการเสียภาษีอย่างถูกต้อง
ปรับโครงสร้างภาษีเพื่อสร้างความเป็นธรรรม
กรมสรรพากรกับการปรับลดภาษี
สรรพากรอุดช่องโหว่ภาษีคณะบุคคล
ภาษีรถยนต์นั่ง
เรื่องรอบระยะเวลาบัญชี กับการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ภ.ง.ด. 51
แนวทางปฎิบัติหลังการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีเงินปันผล
เบี้ยปรับเงินเพิ่ม - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
เรื่องของภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หักลดหย่อนภาษีอะไรได้บ้าง
ขนส่งกับเช่ารถยนต์ ภาษีต่างกันอย่างไร
วิธีการคำนวณภาษีเงินเดือนและค่าแรง เพื่อหักภาษีนำส่งในแบบ ภ.ง.ด. 1
คืนสินค้าอย่างไร จึงจะต้องออกใบลดหนี้
การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โปรแกรมช่วยคำนวณและแบบภาษีต่างๆ ปี 54
มาตรการรถยนต์คันแรก บ้านหลังแรก ลดภาษีเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อประชาชน
ครม.อนุมัติแล้ว มาตรการซื้อบ้านหลังแรกราคาไม่เกิน 5 ล้านคืนภาษี 10%
หลักเกณฑ์และแนวทางการคืนภาษีรถยนต์คันแรก
ฎีกาภาษี กรณีภรรยามีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) และ (2) ต้องเฉลี่ยค่าใช้จ่ายหรือไม่
รายจ่ายเกี่ยวกับรถยนต์นั่ง
ภาษีเบี้ยประกันชีวิต
ใบกำกับภาษีซื้อต่างที่อยู่กัน ใช้ได้ (ถูกที่) ไม่ถูกประเมิน
อย่างไร ? จึงเป็นเงินได้พึงประเมิน
บริหารภาษีให้ถูกวิธี
ปัญหาคณะบุคคล
ภาระภาษีจาการรับเงินปันผลและจาการขายหุ้น
ทำไมรายได้ค่าเช่าบ้านของภรรยา จึงถือเป็นรายได้ของสามี !!!
การออมเงินโดยการประหยัดภาษี
ไม่ได้นำผลขาดทุนไปใช้ จะทำอย่างไรดี
สรรพากรเรียกเก็บภาษีเพิ่ม เกือบ 3 แสนบาทจาก "น้องปลายฟ้า" ผู้โชคดีได้รางวัลจากการตั้งชื่อ "หลินปิง"
การอุทธรณ์ การประเมินภาษีอากร
เรื่องไม่ง่ายกับ "ค่านายหน้า"
จะทำลายสินค้าอย่างไร จึงจะเป็นที่ยอมรับของสรรพากร
สรรพากรร่วมกับตำรวจจับกุุมเครือข่ายขายใบกำกับภาษีปลอม รัฐเสียหายร่วมพันล้านบาท
ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2552 มีคนเพียง 2.3 ล้านคนเท่านั้นที่จ่ายเงินภาษีเลี้ยงคนทั้งประเทศ
สาเหตุที่กระทบยอด ภ.ง.ด.50 และ ภ.พ. 30 แล้วมียอดไม่เท่ากัน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
"ของแถม" ที่ไม่ต้องมี VAT
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสามีและภรรยา
ภาษีซื้อ กรณีซื้อของมาแถมให้กับลูกค้า
แก้ไข อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในใบกำกับภาษี มีความผิดหรือไม่
สรรพากรขยายฐานภาษีเพิ่มอีก 3.5 แสนราย
ค่าชดเชยการเลิกจ้างกับภาระภาษีอากร
วิธีรับมือกับการหลอกโอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม
สัมภาษณ์เหยื่อที่ถูกหลอกคืนเงินภาษีผ่านตู้ ATM
เตือนภัยหลอกเก็บภาษี
ขายบ้านเสียภาษีอย่างไร
ภาษี ค่าไฟฟ้าและน้ำประปา
ปัญหาภาษีสำหรับกิจการนายหน้าประกันภัย
ผลดีของการเสียภาษีอย่างถูกต้อง
สิทธิและประโยชน์ทางภาษี จากการเป็นสมาชิก กบข
ขอเตือน-รอบระยะเวลาบัญชีก็สำคัญนะ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม - การใช้ใบกำกับภาษีซื้อหลังแจ้งเลิกกิจการ
เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ทวิ
เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ตรี(รายจ่ายต้องห้าม)
สรรพากรชูนโยบายใหม่ตรวจเข้มภาษีรายเดือน ไล่เช็กบิลพวกตกแต่งตัวเลข
การหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
วันสุดท้ายของการออกหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย
รู้ไว้ใช่ว่ากับภาษี
โปรแกรมช่วยคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และแบบภาษีต่างๆ ปีภาษี 2554 article
ขายอสังหาริมทรัพย์อย่างไรไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
เหตุใดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของไทย จึงไม่ช่วยกระจายรายได้
ของขวัญกับการเสียภาษี
ภาษีมรดก
เช่าทรัพย์กับภาษีอากร
สรรพากร Call Center
การประหยัดเงินได้ด้วยภาษี - ด้วยกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และ VAT ของชิปปิ้ง
เงินได้จากวิชาชีพอิสระ
ภาษีเบี้ยประกันชีวิต
การตีราคาเงินตรา ทรัพย์สิน และหนี้สินที่มีค่าหรือราคาเป็นเงินตราต่างประเทศ
ภาษีเงินรางวัลส่งเสริมการขาย
อายุความ การขอคืนภาษีเงินได้
การเสียภาษีในนามคณะบุคคล
สรรพากรตั้งเป้าจัดเก็บภาษี ปี 2553 อยู่ที่ 1.098 ล้านล้านบาท
สรรพากร สั่งสอบภาษี บ้านเช่า-คอนโด-ดารา
‘หัวหมอ’เลี่ยงภาษีเพียบ
ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย สามารถหักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่
ฎีกาภาษี : สิทธิในการนำภาษีซื้อมาหักออกจากภาษีขาย
กิจการร่วมค้า (Joint Venture)
ภาษีครึ่งปีบ้านให้เช่า
ภาษีอากรประเมิน
ภ.ง.ด. 94 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี