ReadyPlanet.com
dot
คลังข้อมูลนักบัญชี
dot
bulletมุมบัญชี
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
dot
ภาษี (Tax)
dot
bulletกรมสรรพากร
bulletสถานที่ตั้ง/เบอร์โทร สรรพากร
bulletประมวลรัษฎากร
bulletหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
bulletDownload File บัญชี - ภาษี
dot
รวม Link เอนกประสงค์
dot
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารต่างๆ
bulletอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์
bulletธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
bulletหน่วยบริการภาษีใน กทม.
bulletตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletพจนานุกรมไทย
bulletDictionary อังกฤษ > ไทย
bulletเบอร์โทรศัพท์ - พกไว้คู่กาย
bulletรวมเบอร์โทรเรียก แท็กซี่
bulletชมคลิปวีดีโอ เมืองไทยในอดีต
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์

dot
dot
บริการของเรา (Service)
dot


รับทำบัญชีความก้าวร้าว

 

                                                                            ความก้าวร้าว

 ความก้าวร้าว

สตอรร์ กล่าวว่า แรงขับก้าวร้าว (aggressive drive) มีความจำเป็นต่อชีวิตเพราะทำหน้าที่พื้นฐานทางชีววิทยา เพื่อสงวนและดำรงไว้ซึ่งชีวิตของบุคคลและเผ่าพันธุ์มนุษยชาติ ไม่แตกต่างจากสัญชาตญาณทางเพศ (sexual instinct) ไม่จำเป็น, ไม่ควร และ เป็นไปไม่ได้ ที่จะขจัดความก้าวร้าวในรูปแบบที่เหมาะสมออกไปจากชีวิตมนุษย์โดยสิ้นเชิง เพราะนอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่มีติดตัวมนุษย์มาแต่กำเนิดแล้ว ความก้าวร้าวในมนุษย์ยังเป็นลักษณะที่มีค่ายิ่งทางชีววิทยา เช่นเดียวกับความก้าวร้าวในสัตว์ชนิดอื่น ความก้าวร้าวในธรรมชาติมีไว้ป้องกันตนเอง เพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ มากกว่า เพื่อทำลาย สิ่งที่ควรขจัดไม่ใช่ความก้าวร้าว แต่เป็น “การทำลายเยี่ยงศัตรู” ในลักษณะของ “ความรุนแรง” (violence)

             

ถ้าเรานึกถึงความก้าวร้าวในแง่สัญลักษณ์ของความชั่วร้ายเพียงประการเดียว เราก็จะกดเก็บไว้โดยสิ้นเชิง ซึ่งจะยิ่งทำให้แปรออกในรูปอื่นมากขึ้น โดยการใช้จิตกลไกต่าง ๆ เช่น ออกในรูปของความเศร้า เพราะใช้จิตกลไกชนิดหันเข้าหาตน (introjection) หรือ ออกเป็นอาการทางจิตสรีรวิทยา (psychophysiologic) จนเกิดอาการทางกายต่าง ๆ ซึ่งล้วนแต่เกิดผลเสียทั้งสิ้น

ประวัติจากวัยเยาว์ จนถึงอายุ 19 ปี จากเอกสารรายงาน เอฟ.บี.ไอ และ รายงานจากคุกแสดงชัดเจนว่า นักโทษชาย 10 คน ที่มีประวัติก่อคดีร้ายแรงกว่า และก้าวร้าวมากกว่าเมื่อครั้งที่เขาอยู่ในวัยรุ่น มีระดับเทสโทสตีโรนสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติซึ่งเป็นการแสดงว่า เทสโทสตีโรนอาจมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงทางอาชญากรรมในวัยเด็กจนถึงวัยรุ่น

เมื่อกล่าวถึงความก้าวร้าวในทางทำลาย คนทั่วไปมักนึกถึงการทำลายผู้อื่นหรือสิ่งอื่นเสมอ ซึ่งเป็นลักษณะที่ก้าวร้าวพุ่งออกสู่ภายนอก แต่แท้จริงความก้าวร้าวอาจหันกลับเข้าหาบุคคลนั้นเองหรือพุ่งหาตนก็ได้ ทำให้คนนั้นเกิดอาการซึมเศร้า ซึ่งอาจรุนแรงจนถึงขั้นฆ่าตัวตาย ซึ่งก็คือ การก้าวร้าวอย่างทำลายเช่นกัน คือ ทำลายตนเอง

ความก้าวร้าวชนิดทำลายตนเองที่พบบ่อยตามหน้าหนังสือพิมพ์ มักเกิดในหนุ่มสาวหรือวัยรุ่น ซึ่งผิดหวังในความรักแล้วยิงตัวตาย หรือกินยาตาย

นักจิตวิเคราะห์หลายคน รวมทั้งสตอรร์ กล่าวว่า ความนับถือและความภูมิใจในตน (self-esteem) ของมนุษย์เรานี้ ส่วนใหญ่ได้มาแต่วัยเด็ก ถ้าหากมีปัญหาทางอารมณ์ในวัยเด็ก ซึ่งขัดขวางไม่ให้พัฒนาการไปจนถึงระยะความเป็นชายหรือหญิงได้อย่างสมบูรณ์ พอที่จะสามารถรักใครและมีใครรักได้ เขาผู้นั้นก็จะขาดบ่อเกิดของความนับถือและภูมิใจในตน

ความรักนี้สำคัญยิ่งนักที่จะทำให้คนเราเกิดความนับถือและภูมิใจในตน

ฉะนั้น เมื่อผิดหวังในความรัก เขาผู้นั้นจึงรู้สึกเหมือนตนถูกโจมตีอย่างหนัก คนที่ขาดความมั่นคงทางใจจะพึ่งพาผู้อื่นมากกว่า และมีปฏิกิริยาต่อการถูกปฏิเสธความรักในทางเพศรุนแรงกว่าคนปกติ ซึ่งได้ความนับถือและภูมิใจในตนมาเพียงพอแล้วจากความรักของบิดามารดา คนเหล่านี้แม้จะถูกทำให้ช้ำใจและโกรธเพราะ ถูกปฏิเสธรัก ก็จะสามารถปรับจิตใจให้กลับคืนสู่สภาพปกติและหาคู่ใหม่ได้ คนที่รู้สึกว่าตนไม่มีใครรัก และไม่มีใครต้องการเท่านั้น ที่จะรู้สึกว่าทนถูกปฏิเสธหรือถูกรังเกียจไม่ได้ และจะรุนแรงก้าวร้าวกับตนเอง หรือกับคู่ของตน จนถึงกับยิงคู่รักแล้วยิงตัวตา

ในที่สุด ความก้าวร้าวอย่างทำลายก็หนีไม่พ้นเรื่องของการขาดความรักจากบิดามารดาแต่เยาว์วัย สตอรร์กล่าวว่า ไม่น่าเป็นไปได้ ที่จะมีสังคมใดในโลกซึ่งปราศจากการแข่งขันและการต่อสู้ แต่การต่อสู้มิได้หมายความถึง “สงคราม” หรือ “การทำลาย” เสมอไป

เด็กที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นคนอิสระและพึ่งตนเองได้ต้องมีส่วนของความก้าวร้าว ถ้าเด็กไม่ก้าวร้าวเลยเขาจะต้องพึ่งมารดาไปตลอดชีวิต เขาจะไม่รู้จักโต, เขาจะไม่อาจเป็นปัจเจกชน, เขาจะไม่สามารถปกครองตนเอง, และไม่อาจเป็น “นาย” ของชีวิตได้

เป็นที่น่าสังเกตว่า เด็กถูกห้ามไม่ให้ทำโน่นทำนี่ หรือ ถูกห้ามจับโน่นหยิบนี่มากมายเกินไป จนเขาเกิดความคับข้องใจ (frustration) ความโกรธและความก้าวร้าวจึงถูกกดเก็บ (repressed) ไว้มากเพราะถูกจำกัด ความก้าวร้าวที่ถูกกดเก็บไว้นั้นอาจมีมากเสียจนเป็นผลร้าย ก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองหรือต่อผู้อื่นในเวลาต่อมา


ความก้าวร้าวอย่างสร้างสรรค์..........

แนวดังกล่าวนี้ทำให้หลายคนเข้าใจผิดว่า เด็กที่คับข้องใจน้อยที่สุดจะไม่ก้าวร้าวแท้จริงการณ์กลับตรงกันข้าม กล่าวคือ เด็กที่ได้รับการตามใจและมีเสรีภาพมากเกินไปกลับก้าวร้าวมาก เด็กจะรู้สึกขาดความมั่นคงทางใจ เขาจะไม่แน่ใจในบิดามารดาที่ไม่เคยก้าวร้าวเลย เขาจะรู้สึกว่าบิดามารดาไม่เคยต่อสู้เพื่อปกป้องคุ้มครองเขา อีกประการหนึ่งการขจัดหรือระบายความก้าวร้าวย่อมต้องการฝ่ายตรงกันข้าม ถ้าเด็กไม่มีใครที่เป็นฝ่ายโต้แย้ง, ขัดขืนเขาเสียบ้าง เขาจะรู้จักต่อสู้ดิ้นรนได้อย่างไร

การที่มนุษย์เรามีความเห็นไม่ตรงกัน, มีการขัดแย้งกัน, และมีการแข่งขันในทางสร้างสรรค์เป็นของดี เป็นส่วนของการสร้างเอกลักษณ์ และทำให้มนุษย์ดำรงชีพอยู่ได้ ถ้าเราไม่มีคนอื่นที่คิดและเชื่อ แตกต่าง จากเรา เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราคือใคร

ถ้าไม่มี “เขา” แล้วจะมี “เรา” ได้อย่างไร

ความขัดแย้งและความแตกต่างเป็นคุณมากกว่าโทษ ถ้าเรายอมรับความสำคัญข้างต้นดังกล่าว

แล้วทำไมเราจะต้องก้าวร้าวอย่างทำลาย “คน” หรือ “พวก” หรือ “สังคม” ที่ขัดแย้งกับเรา และถ้าเรายอมรับว่า สังคมใดก็ตามไม่อาจปราศจากการต่อสู้ได้ ทำไมเราไม่ชื่นชมฝ่าย “เขา” และพร้อมที่จะต่อสู้อย่างสร้างสรรค์

ในโลกเรานี้มีที่แคบๆ อยู่เพียง 2 แห่งเท่านั้น ที่มนุษย์อยู่อย่างสบายไม่ต้องต่อสู้ดิ้นรนเลย แห่งแรกคือ โพรงมดลูกของมารดา แห่งสุดท้ายคือหลุมฝังศพ ซึ่งทั้งสองแห่งนั้นเป็นที่รโหฐานที่สุดของมนุษย์ แต่ทั้งสองแห่งนั้นก็ไม่มีไดนามิคของชีวิต แห่งแรกไดนามิคยังไม่เริ่ม และแห่งหลังไดนามิคของชีวิตได้จบลงแล้ว เมื่อไม่ต้องต่อสู้ก็ไม่ต้องก้าวร้าว

เราทุกคนก็ได้ผ่านแห่งแรกมาแล้ว แต่ก็ยังเดินทางไปไม่ถึงแห่งหลัง จึงยังต้องต่อสู้

เมื่อต้องต่อสู้ก็ต้อง มีส่วน ของความก้าวร้าว

แต่เราฝังใจเชื่อผิดๆ หรือมีอคติต่อความก้าวร้าวมานาน เรานึกถึงมันแต่ในแง่ทำลาย

บางทีบทความนี้อาจทำให้ท่านนึกถึงความก้าวร้าวในส่วนที่สร้างสรรค์บ้าง

ท่านที่เคยเข้าใจผิดจะได้เลิกคิดก้าวร้าวต่อความก้าวร้าวเสียที

ที่มาของข้อมูล: จากบทความเพื่อสุขภาพจิต ของ แพทย์หญิงสุพัฒนา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข หน้า 36-40.
รวมแนะนำบทความดีๆ

ทำไมผมถึงต้องกราบยาม
ครูกับนักเรียน
10 ไอเดียออมเงินง่ายๆ แต่ได้ผลดี
จะดีแค่ไหนที่เรารู้ว่า ยังมีคนที่คอยดูแล และเป็นที่พึ่งได้เสมอ
คลิปโฆษณาซึ้งๆ "เพราะอนาคตเด็กควรค่าแก่การเสียสละ"
10 นิสัยดีๆที่จะทำให้เรากลายเป็นคนฉลาด
10 สิ่งที่ผู้ชนะชอบทำ
มีเงินเท่าไหร่ ถึงจะพอใช้ยามเกษียณ
ค่าของเงิน
Castaway คนติดเกาะ!! ชีวิตนี้ไม่สิ้นหวัง
ฝึกนิสัยที่ดี จาก 5 ห้องในบ้าน กับ 'อนันต์ อัศวโภคิน' แห่งแลนด์แอนด์เฮาท์
สูตรออมเงินอย่างได้ผล
แรงบันดาลใจ เพื่อค้นหาตัวเอง
ความไว้ใจ
สัญญาณที่ทำให้รู้ว่าชีวิตการทำงานกำลังมาถูกทาง
ก็ยังดีกว่า
พุทธสถาน สถานที่สำคัญทางศาสนา ศูนย์รวมจิตใจชาวพุทธ
ทำอย่างไร ให้ได้งานทั้งคุณภาพและปริมาณ
เพื่อลูก...
นิทาน เรื่องน้ำกับทิฐิ
ต้นแอปเปิ้ลกับเด็กน้อย
ชาวนากับลาแก่
พระคุณครู...ไม่มีวันเกษียณ
ข้อคิดตามหลักพุทธวจน เพื่อนำไปปฎิบัติในการดำเนินชีวิต
มือของแม่
เข้าใจชีวิต
"บทเรียนมีคุณค่าจากผู้สูงอายุ"...แนะนำให้สอนลูกหลาน
โรคแพ้ไม่เป็น
การลงโทษของพ่อ
จดหมายของพ่อ
สะกิดต่อมแมน...เปิดตำราการเป็นสุภาพบุรษยุคใหม่
6 ขั้นตอนสู่การเป็นผู้มีเงินใช้ไม่ขัดสน
พ่อ...ผู้ชายที่ผมเคยเกลียด
ชีวิตคู่ กับ การทำธุรกิจ
ให้ยืมอย่างไร ตัวเราถึงไม่เจ็บปวด
รวมสุดยอด แรงบันดาลใจ
Book Of The Year : หนังสือที่คนดังได้อ่านในปี’54 แล้วประทับใจ
วิธีดูคน อ่านคน จากสามก๊ก
ความทะนงตนของแมลงวัน
คนมีเสน่ห์
จะเข้มแข็ง...หรือจะอ่อนแอ
ออมวันนี้เพื่อชีวิตที่สุขสบายในวันข้างหน้า
10 วิธีในการคิดต่างตามแบบแอปเปิล
ใช้บัตรเครดิตอย่างไร ไม่ให้เดือดร้อน
ระวังภัย!... “แก๊งโจรกรรมรถ”
ถามเถิดจะเกิดผล
แฉกลโกงใหม่ ! ...ภัยจาก แก๊งค์ Call Center
กำลังใจ
ทำอย่างไรให้ลูกเป็นเด็กสองภาษา
Save Big - แนะวิธีประหยัดค่าใช้จ่ายก้อนโต
ลัทธิบริโภคนิยม
จับมือฉัน (Hold My Hand)
"คุณเคยทำสิ่งที่ผิดพลาดในชีวิตหรือไม่ ? "
อยากได้เงินเดือนขึ้นทำอย่างไรดี
คุณค่าของคน : อยู่ที่ตัวเอง (นายสตีฟ จอบส์)
วิธีเอาชนะ...ความขี้เกียจ
ถ้าคุณเป็นหนี้ต้องทำอย่างไร
คนรวยด้วยการทำงาน
ทำอย่างไรในเมื่อคุณเกิด...ไม่มีความสุขในการทำงาน
ทำอย่างไรให้รวย
เพื่ออะไร...
งานทรมานกับงานในฝัน
ฝันให้ไกล...ไปให้ถึง
ฉันไม่สามารถเก็บเงินได้เดี๋ยวนี้
แก้วที่ไม่เคยพอ
เค้าว่ากันว่า...(เรื่องเปรียบเทียบระหว่างหนังสือกับความรัก)
เทคนิคการสร้างภาพลักษณ์ของตนเองให้ประทับใจ
ใบลาออกจากความทุกข์
พฤติกรรมที่นำสู่ความสุข
วิธีพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาส
10 คำพูดดีๆที่ลูกอยากได้ยินจากพ่อแม่
วิธีปฎิบัติหกประการเพื่อทำให้ผู้อื่นชอบท่าน
ทำยังไงดี เมื่อเงินออมไม่มี เงินที่เป็นหนี้ก็ยังไม่หมด
ชีวิตนี้...ยังมีทิศตะวันออก
"เราควรเอาใจใส่ในงาน...แต่ไม่นำงานมาใส่ในใจ"
" เด็กขี้ขโมย"
สิ่งที่เรามักจะนึกเสียใจก่อนเสียชีวิต
การเงินกับผู้หญิง
พ่อครับ...ผมขอโทษ
พ่อแห่งศตวรรษ (Father of the century)
เลี้ยงลูกอย่างไร ให้ได้ดี
นิทานของพ่อ
เงินที่หล่นหาย
10 หนทางสู่ความสำเร็จจากนักธุรกิจดัง
วางแผนการเงิน เรื่องของคนทุกวัย
คุณเคยดูถูกคนอื่นว่าแย่กว่าคุณบ้างหรือไม่
บทเรียนชีวิตจาก "ไมเคิล แจ็คสัน" ในแง่การใช้เงิน
วิธีคิดเมื่อต้องเป็นผู้แพ้
ออมสินเวลา
แก้ปัญหาหนี้ด้วยสติ
วางแผนการเงินเป็นเรื่องของทุกคน
ลิขิตฟ้า หรือจะสู้มานะตน
ปัญหามีให้สู้ ไม่ใช่ให้ถอย!!!
ความซื่อสัตย์
อย่าผลัดวันประกันพรุ่ง
Clip ลุกขึ้น!! อีกครั้ง...กำลังใจสำหรับคนที่ท้อแท้
ทำอย่างไรเมื่อ (ใจ) เป็นหนี้
หนุ่มบ้านนอก
คาถาหัวใจเศรษฐี
สัญญาณอันตรายที่เตือนว่า...คุณต้องปรับปรุงทักษะการฟังของคุณ
เคล็ดลับดีๆ..เพื่อเปลี่ยนตัวเองรับปีใหม่
สูตรเศรษฐี
เงินสดทันที หรือหนี้สินทันใด
"หมาไล่เนื้อ"
" แนะอย่างไร…ให้น่าฟัง "
เดินตามฝัน...ของคุณ
จะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ได้อย่างไร
การใช้คำพูดด้านบวกกับตัวเอง (Auto - Suggestion)
" ยิ่งแบ่งปัน ยิ่งเติบโต "
ขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
วิธีทำให้คนที่เราเกลียดหายไปจากโลกนี้ (แบบพุทธ)
สิ่งที่พระพยอมเสียใจที่สุดในชีวิต
"โกรธ" หรือ "โมโห" อย่างไรเพื่อให้เกิดปัญญา
เงินเดือนน้อยพออยู่พอกิน เงินเดือนมากกลับเป็นหนี้สิน
วิธีปลดหนี้
เลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นคนดี
ทำอย่างไรไม่ให้เป็นเป้าเลย์ออฟ
9 เรื่องห้ามเมาท์ กับเพื่อนร่วมงาน
ทำบัญชีรับ-จ่าย แล้วไม่จนจริงหรือ
คุณค่าของการมองกันในแง่ดี
เวลากับการตัดสินใจ
ปัญหาหนี้สินในครอบครัว
หมดหวัง..ท้อแท้ในชีวิต..คิดอย่างไรให้ใจสู้..
วิธีคิดนอกกรอบ สร้างสรรค์อย่างมีไอเดียแบบเฉพาะตัว
การมีเงินออม
ทำอะไรไม่ผิดเลย ก็คือไม่ทำอะไรเลย
เคล็ดลับ เติมกำลังใจ ในการดำเนินชีวิต
ความแตกต่างที่โดดเด่น 10 ประการ ระหว่างคนรวยกับคนชั้นกลาง
พวก"อีโก้"สูงมาทางนี้ มีนิทานจะเล่าให้ฟัง
จัดการอย่างไรกับอารมณ์โกรธ
อุปสรรคของชีวิต
ทำอย่างไรดี เมื่อถูกเลิกจ้าง
วิธีสร้างความประทับใจในฉับพลัน
ข้อคิดดีๆ เมื่อมองต่างมุม
เมื่อมาถึงทางตันแห่งชีวิต
8 เคล็ดลับใช้เงินเพื่อซื้อความสุขให้ตัวเอง
คำสอนดีๆ จากแม่
สร้างตนเองให้มีเครดิตด้วยบุคลิกดีๆ
9 วิธีสร้างกำลังใจในการทำงาน
มั่นใจเพียงใดเมื่อต้อง “พูด”
6 ข้อคิดดีๆจากนิทานอีสป ที่คุณอาจจะลืมไปแล้ว
ของขวัญชุดพิเศษ
ทำบัญชีรับจ่ายช่วยให้ครอบครัวเป็นสุข
5 เทคนิคพิชิตใจนาย
3 สิ่งในชีวิตเรา ที่เราไม่สามารถเรียกร้องให้กลับมาได้
5 ประโยคที่ดีที่สุดในการเริ่มการสนทนาเมื่อเข้าสังคม !
สูตรเพิ่มความสำเร็จให้ชีวิต ด้วยวิธีสร้าง...กำลังใจ
อิฐสองก้อนที่ไม่ดีในตัวคนเรา
โรคเบื่องาน...ต้องแก้ที่ความคิด
ก้าวไปให้ถึงจุดหมาย
มรดกของพ่อ
เชือก กับ ปัญหา
คุณธรรม 8 ประการ
อนุสรณ์แห่งความล้มเหลว
"จงอย่ากลัวความเปลี่ยนแปลง"
ถั่วในมือลิง
เศรษฐี กับ สีเขียว
ทำอย่างไร เมื่อคุณไม่มีความสุขในการทำงาน
ไม่มีกำลังใจ... ทำอย่างไรดี
คำไหนที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
กฎของเมล็ดพันธุ์ (The Apple Tree )
วิธีทำให้ชีวิตเบาขึ้น โล่งขึ้น สบายขึ้น
คติดีๆ เตือนตัวเองให้ก้าวหน้า
22 เคล็ด(ไม่)ลับ เก็บเงินได้มากขึ้น
เคล็ดลับสอนหญิง...การครองคู่
คิดแบบนี้...ถึงรวย
สอนเด็กให้ใช้เงินเป็น และรู้จักออม
สายสัมพันธ์ระหว่างพี่และน้อง
วางแผนเพื่อการเกษียณ (1)
“เมื่อฉันแก่ตัวลง”
9 วิธีทำดีได้บุญแบบไม่เสียเงิน
8 วินัยใหม่ เพิ่มเงินเก็บทั้งปี
ความรู้ที่ท่านอาจยังไม่รู้
คิดสุข ทุกข์จาง
พ่อสอนลูกสาว
ฤาจะเป็นดั่งน้ำเต็มแก้ว
คำสอนของอาจารย์พ่อ
แม่โกหกผม
บทความเรื่อง "พ่อสอนลูก"
เรียนอย่างไรให้เก่ง
“เงินๆ ทองๆ” คำถามที่ต้องตอบก่อนใช้ชีวิตคู่
คิดให้ดีใช้ให้เป็น
คิดบวก ย่อมได้บวก
วิธีการอ่านและวิเคราะห์จิตใจคน
ความสุขจากการไม่มี
ทำไมไม่ก้าวหน้าเสียที
วิธีสร้างกำลังใจให้ตัวเอง
12 นิสัยไม่ดี ที่ทำให้ไปไม่ถึงดวงดาว
ชีวิตคุณย่ำแย่จริงหรือ
เฉื่อยชาพาล้มเหลว
โชคดี ที่มีความทุกข์
ความสุขจากจินตนาการ
ความซื่อสัตย์นั้น สำคัญไฉน
เพิ่มไฟทำงานกันดีไหม
8 นิสัยช่วยให้เป็นเศรษฐีเงินล้าน
ทำงานเพื่อยังชีพ หรือมีชีวิตเพื่องาน
11 วิธีทำงานอย่างมีความสุข
จงสู้ๆ...อย่าท้อ
เงินซื้อความสุขได้จริงหรือ
ศิลปะของการอยู่ด้วยกัน
ไม่มีใครเกิดมา ไร้ค่า . . .
ข้อคิดจากถังน้ำสองใบ
ยาสามัญประจำใจ
เก็บเงินทำได้...แถมง่ายนิดเดียว
วิธีอยู่ร่วมกับคนที่เราไม่ชอบ
อยากมีความสุข...จงทำตัวเหมือนน้ำ
ข้ออ้างยอดนิยม
วิธีชนะมิตรและจูงใจคน
ทำอย่างไรให้ลูกน้องรัก
ทำยังไง ให้รักงานที่ทำ
สุภาษิตสอนนาย
วิธีทำงานให้สนุก
" ทำไมต้องยอมแพ้ "
วิธีทำตัวให้เป็นคนเด่นอย่างง่ายๆ
คัมภีร์จีน..ว่าไว้....!!
เปลี่ยน"ปัญหา" ให้เป็น "ปัญญา"
สูตรการคบเพื่อน
นิยามเพื่อนกับคำสอนของพ่อ
ฝึกสมองให้ไบร์ทด้วย 9 เทคนิค
“ทักษะการฟัง” ทักษะสำคัญในชีวิตการทำงาน
12 วิธีวางแผนใช้เงินอย่างฉลาด
"วันหนึ่งที่พ่อต้องปล่อยหนูไป"
เรื่องเล่าจากหญิงชรา เรื่องดีๆที่น่าอ่าน
ความสุข ๕ ขั้น
6 Signs You Are In The Wrong Job
ทำอย่างไร…เบื่องานสุดๆ
ตั้งสติ เก็บสตางค์
ยังไม่จน...อยู่อย่างจน...จะไม่จน
การขจัดทุกข์ด้วยตนเอง
ความสุขอยู่ตรงไหนกันแน่
ภาวะเสี่ยงทางการเงินของคนไทย
ถูกนินทาว่าร้าย คิดอย่างไรจึงจะหายทุกข์
ชายชรา กับ ลังเหล็ก
ไม่เป็นไร ใคร ๆ เขาก็ทำกัน
วิธีคิดวิธีทำงานในวันนี้
เทคนิคการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สำหรับตนเอง
10 วิธีหยุดนิสัยชอบแก้ตัว
6 วิธีรักษาความนับถือตัวเองในออฟฟิศ
พ่อสอนลูก
ทำงานแบบไหน เจ้านายจึงจะปลื้ม
อยากเป็นคนเก่งต้องทำอย่างไร..." 7 Thinking method to be genius "
ลดลงแต่กลับได้มากขึ้น
หนทางสู่ความสำเร็จ
โรคจน : ความยุ่งยากทางการเงิน : ปัญหาสุขภาพจิต
10 แบบไทยๆ ที่ไม่น่านิยม
หลากหลายข้อคิด...เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
8 วิธีดับอารมณ์ร้อน
โรคชอบเปรียบเทียบ
พ่อครับ...ผมขอยืมเงินสองร้อยครับ
วิธีการ...ลดความขัดแย้งในครอบครัว
อุปนิสัย 7 ประการเพื่อประสิทธิผลสูง
คุณทำได้...หากคุณคิดว่า...คุณทำได้
พูดจาอย่างไร...ให้สง่างาม
สมประสงค์ แต่ไม่สมปราถนา
"ถ้าท้อเป็นเพียงถ่าน ถ้าผ่านจึงเป็นเพชร"
เทคนิคการคลายเครียด
มนุษย์สัมพันธ์สร้างความสุข
7 วิธีรับมือการทะเลาะกัน
อย่าสงสัยว่าทำไมคุณถึงไม่ขึ้นเงินเดือนสักที
เมื่อชีวิตเกิดความทุกข์
วิธีหา "ความสุข" ให้กับตนเอง
คู่นั้นสำคัญไฉน
ตามล่า....หาความสุขในที่ทำงาน
เลื่อนตัวเองขึ้น แต่อย่าลดคนอื่นลง
เงินกับความสุข
วางแผนการเงินเมื่อเริ่มทำงาน
คำอธิษฐาน 10 ประการ
9 วิธีทำงานกับ "คนที่ไม่ชอบหน้า" article
ข้อปฏิบัติ 10 ข้อ สำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพภายใน article