ReadyPlanet.com
dot
คลังข้อมูลนักบัญชี
dot
bulletมุมบัญชี
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
dot
ภาษี (Tax)
dot
bulletกรมสรรพากร
bulletสถานที่ตั้ง/เบอร์โทร สรรพากร
bulletประมวลรัษฎากร
bulletหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
bulletDownload File บัญชี - ภาษี
dot
รวม Link เอนกประสงค์
dot
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารต่างๆ
bulletอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์
bulletธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
bulletหน่วยบริการภาษีใน กทม.
bulletตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletพจนานุกรมไทย
bulletDictionary อังกฤษ > ไทย
bulletเบอร์โทรศัพท์ - พกไว้คู่กาย
bulletรวมเบอร์โทรเรียก แท็กซี่
bulletชมคลิปวีดีโอ เมืองไทยในอดีต
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์

dot
dot
บริการของเรา (Service)
dot


รับทำบัญชีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน

 

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
 

    ค่าธรรมเนียม  การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวล  กฎหมายที่ดินเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่๔๗ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗ ข้อ ๒(๗)  ดังนี้

      "........................................... 
         ข้อ ๒ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังนี้ 
        ........................................... 


       (๗)  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  
                 (ก) ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีทุนทรัพย์ เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตามที่คณะกรรมการ  กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์กำหนด 
 
ร้อยละ ๒

                 (ข) ค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ เฉพาะในกรณีที่ องค์การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ หรือบริษัทจำกัด ที่สถาบันการเงินตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การ บริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.๒๕๔๐ จัดตั้งขึ้น เพื่อดำเนินการบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ โดยความเห็นชอบของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับโอนหรือโอนคืน หรือกรณีที่กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความเห็นชอบจาก   คณะกรรมการ ก.ล.ต.เป็นผู้รับโอน ให้เรียกตาม ราคาประเมินทุนทรัพย์ตามที่คณะกรรมการกำหนด ราคาประเมินทุนทรัพย์กำหนด 
 

ร้อยละ ๐.๐๑ 
แต่อย่างสูงไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท


                 (ค) ค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เฉพาะในกรณี ที่มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ หรือมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นผู้รับโอน  หรือผู้โอน เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตามที่ คณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์กำหนด 
 

ร้อยละ ๐.๐๐๑

                  (ง) ค่าจดทะเบียนโอนมรดกหรือให้ ทั้งนี้ เฉพาะใน ระหว่างผู้บุพการีกับผู้สืบสันดาน หรือระหว่างคู่สมรส เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตามที่ คณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์กำหนด
 
  
ร้อยละ ๐.๕

                  (จ) ค่าจดทะเบียนเฉพาะในกรณีที่วัดวาอาราม วัดบาดหลวงโรมันคาธอลิค หรือมัสยิดอิสลาม   เป็นผู้รับให้ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งศาสนสถาน ทั้งนี้ ในส่วนที่ได้มารวมกับที่ดินที่มีอยู่ก่อนแล้วไม่เกิน  ๕๐ ไร่ เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตามที่ คณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์กำหนด 
 

ร้อยละ ๐.๐๑
              
                  (ฉ) ค่าจดทะเบียนการจำนองหรือบุริมสิทธิ
 
ร้อยละ ๑ 
 แต่อย่างสูงไม่เกิน 
๒๐๐,๐๐๐ บาท

                  (ช) ค่าจดทะเบียนการจำนองหรือบุริมสิทธิสำหรับ การให้สินเชื่อเพื่อการเกษตรของสถาบันการเงิน ที่รัฐมนตรีกำหนด 
 
 
ร้อยละ ๐.๕ 
แต่อย่างสูงไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท

                  (ซ) ค่าจดทะเบียนการจำนอง หรือบุริมสิทธิ เฉพาะ ในกรณีที่องค์การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ หรือบริษัทจำกัดที่สถาบันการเงินตามพระราช กฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.๒๕๔๐ จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการบริหารสินเชื่อ อสังหาริมทรัพย์โดยความเห็นชอบของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้ขอจดทะเบียน 
 
 
ร้อยละ ๐.๐๑ 
 แต่อย่างสูงไม่เกิน 
 ๑๐๐,๐๐๐ บาท

                   (ฌ) ค่าจดทะเบียนโอนสิทธิการรับจำนอง เฉพาะในกรณีที่สถาบันการเงินรับโอนสิทธิเรียกร้อง จากการขายทรัพย์สินเพื่อชำระบัญชีของบริษัท ที่ถูกระงับการดำเนินกิจการตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชกำหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน  พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นผู้ขอจดทะเบียน  
 
.
ร้อยละ ๐.๐๑
แต่อย่างสูงไม่เกิน
 ๑๐๐,๐๐๐ บาท

                   (ญ) ค่าจดทะเบียนการจำนองสำหรับการให้สินเชื่อ เพื่อฟื้นฟูความเสียหายจากอุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย  หรือมหันตภัยอื่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกำหนด 
 
. 
ร้อยละ ๐.๐๑

                   (ฎ) ค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ และค่าจดทะเบียนการจำนองเฉพาะในกรณีที่ คณะรัฐมนตรีมีมติให้ลดหย่อนค่าธรรมเนียมเป็นพิเศษ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
 
 
ร้อยละ ๐.๐๑

                   (ฏ) ค่าจดทะเบียนทรัพยสิทธิที่มีค่าตอบแทน ยกเว้นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ที่มีทุนทรัพย์ตาม (ก)(ข)(ค)(ง)(จ) และ (ฎ) 
 
.
ร้อยละ ๑

                    (ฐ) ค่าจดทะเบียนการเช่า 
 

ร้อยละ ๑

                    (ฑ) ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมไม่มีทุนทรัพย์ 
 

แปลงละ ๕๐ บาท
 
                      ...................................................."
 


 


การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒

          ค่าธรรมเนียม   เรียกเก็บตามกฎกระทรวง  ออกตามความในพระราชบัญญัติอาคารชุด   พ.ศ.๒๕๒๒  ข้อ ๑๖(๖)  ดังนี้   
   
                 "ข้อ ๑๖ ..............................................
                      .............................................


        "(๖)  ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
                         ก.  ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีทุนทรัพย์ เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดินกำหนด
 

ร้อยละ ๒
แต่อย่างต่ำต้องไม่น้อยกว่า
๒๐.๐๐ บาท

                         ข.  ค่าจดทะเบียนโอนห้องชุดเฉพาะในกรณีที่องค์การ  บริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ หรือบริษัทจำกัด ที่สถาบันการเงินตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การ  บริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2540 จัดตั้งขึ้น เพื่อดำเนินการบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ โดยความเห็นชอบของธนาคารแห่งประเทศไทย  เป็นผู้รับโอนหรือโอนคืน หรือกรณีที่กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  ก.ล.ต. เป็นผู้รับโอน ให้เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดินกำหนด 
 
. 
. ร้อยละ ๐.๐๑
แต่อย่างสูงไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐  บาท

                         ค.  ค่าจดทะเบียนโอนมรดกหรือให้ ทั้งนี้  เฉพาะในระหว่างผู้บุพการีกับผู้สืบสันดาน  หรือระหว่างคู่สมรส เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดินกำหนด 
 

ร้อยละ ๐.๕

                          ง.  ค่าจดทะเบียนการจำนอง หรือบุริมสิทธิ  คิดตามราคาที่จำนอง หรือบุริมสิทธิที่จดทะเบียน 
 

 
ร้อยละ ๑

                           จ. ค่าจดทะเบียนการจำนอง หรือบุริมสิทธิ เฉพาะในกรณีที่องค์การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ หรือบริษัทจำกัดที่สถาบันการเงินตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2540จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์โดยความเห็นชอบของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้ขอจดทะเบียน 
                               
. 
ร้อยละ ๐.๐๑ 
แต่อย่างสูงไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐  บาท

                         ฉ.  ค่าจดทะเบียนการเช่า คิดตามค่าเช่า ตลอดเวลาที่เช่า หรือเงินกินเปล่า หรือทั้งสองอย่างรวมกัน ในกรณีเช่าตลอดชีวิต ให้คำนวณค่าเช่า  เท่ากับระยะเวลาการเช่าสามสิบปีเศษของร้อย ตาม ก.ข.ค.ง.จ. และ ฉ.ให้คิด  เป็นหนึ่งร้อย
 

. ร้อยละ ๑ 
.

                          ช.  ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมไม่มีทุนทรัพย์ ห้องชุดละ 
 
. 
๒๐.๐๐ บาท
 

                          ซ.  ค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจำนองห้องชุด เฉพาะในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ลดหย่อน ค่าธรรมเนียมเป็นพิเศษเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด  ........................................................" 
  
. 
ร้อยละ ๐.๐๑

    หมายเหต  :  การจดทะเบียนขายและการจดทะเบียนจำนองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดที่ได้รับลดค่าธรรมเนียมเหลือร้อยละ ๐.๐๑  กรณีสนับสนุนการซื้อขายตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด  ซึ่งมีผลใช้บังคับถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๔๖ มีดังนี้
                       (๑)  ที่ดิน  อาคาร หรืออาคารพร้อมที่ดิน (ซึ่งอาคารเป็นประเภท บ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว และอาคารพาณิชย์) ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน หรือที่ดำเนินการจัดสรรที่ดินโดยทางราชการหรือองค์การของรัฐบาลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ทำการจัดสรรที่ดินตามกฎหมาย
                       (๒) ห้องชุดทั้งหมดในอาคารชุดซึ่งจดทะเบียนอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด หรือห้องชุดในอาคารชุดซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด  


    ที่มา  :  กรมที่ดิน
รวมบทความภาษี

วีดีโอแนะนำ การยื่นแบบ ภ.ง.ด.53 ผ่านอินเตอร์เน็ต
วีดีโอแนะนำ การยื่นแบบ ภ.ง.ด.3 ผ่านอินเทอร์เน็ต
วีดีโอแนะนำ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1 ผ่านอินเทอร์เน็ต
คลิปวีดีโอแนะนำ การยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90/ 91 ผ่านอินเทอร์เน็ต
ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัทจ่ายเบี้ยประกันชีวิตให้กรรมการ
การจ่ายเงินโบนัส
กรมสรรพากรเปลี่ยนรูปแบบใบกํากับภาษี รายงานภาษีซื้อ / ภาษีขาย ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2557
อัตราภาษีใหม่ สำหรับบุคคลธรรมดา
ภาษีธุรกิจการท่องเที่ยว
แอพ RD Smart Tax ยื่นภาษี ผ่านสมาร์ทโฟน
ของฟรี ก็ต้องมีภาษีนะ...อย่าลืม
นำสินค้ามาใช้ในกิจการของตนเอง ต้องเสียภาษีด้วยหรือ !!!
ใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน ออกอย่างไรไม่มีปัญหา
หลากหลายประเด็นดึงดูดใจให้สรรพากรต้อง “ ปักธง ”
ขายสินค้าคงเหลือ ราคาต่ำกว่าทุน ได้หรือไม่
ค้าขายทางอินเตอร์เน็ตกับการเสียภาษีอย่างถูกต้อง
ปรับโครงสร้างภาษีเพื่อสร้างความเป็นธรรรม
กรมสรรพากรกับการปรับลดภาษี
สรรพากรอุดช่องโหว่ภาษีคณะบุคคล
ภาษีรถยนต์นั่ง
เรื่องรอบระยะเวลาบัญชี กับการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ภ.ง.ด. 51
แนวทางปฎิบัติหลังการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีเงินปันผล
เบี้ยปรับเงินเพิ่ม - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
เรื่องของภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หักลดหย่อนภาษีอะไรได้บ้าง
ขนส่งกับเช่ารถยนต์ ภาษีต่างกันอย่างไร
วิธีการคำนวณภาษีเงินเดือนและค่าแรง เพื่อหักภาษีนำส่งในแบบ ภ.ง.ด. 1
คืนสินค้าอย่างไร จึงจะต้องออกใบลดหนี้
การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โปรแกรมช่วยคำนวณและแบบภาษีต่างๆ ปี 54
มาตรการรถยนต์คันแรก บ้านหลังแรก ลดภาษีเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อประชาชน
ครม.อนุมัติแล้ว มาตรการซื้อบ้านหลังแรกราคาไม่เกิน 5 ล้านคืนภาษี 10%
หลักเกณฑ์และแนวทางการคืนภาษีรถยนต์คันแรก
ฎีกาภาษี กรณีภรรยามีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) และ (2) ต้องเฉลี่ยค่าใช้จ่ายหรือไม่
รายจ่ายเกี่ยวกับรถยนต์นั่ง
ภาษีเบี้ยประกันชีวิต
ใบกำกับภาษีซื้อต่างที่อยู่กัน ใช้ได้ (ถูกที่) ไม่ถูกประเมิน
อย่างไร ? จึงเป็นเงินได้พึงประเมิน
บริหารภาษีให้ถูกวิธี
ปัญหาคณะบุคคล
ภาระภาษีจาการรับเงินปันผลและจาการขายหุ้น
ทำไมรายได้ค่าเช่าบ้านของภรรยา จึงถือเป็นรายได้ของสามี !!!
การออมเงินโดยการประหยัดภาษี
ไม่ได้นำผลขาดทุนไปใช้ จะทำอย่างไรดี
สรรพากรเรียกเก็บภาษีเพิ่ม เกือบ 3 แสนบาทจาก "น้องปลายฟ้า" ผู้โชคดีได้รางวัลจากการตั้งชื่อ "หลินปิง"
การอุทธรณ์ การประเมินภาษีอากร
เรื่องไม่ง่ายกับ "ค่านายหน้า"
จะทำลายสินค้าอย่างไร จึงจะเป็นที่ยอมรับของสรรพากร
สรรพากรร่วมกับตำรวจจับกุุมเครือข่ายขายใบกำกับภาษีปลอม รัฐเสียหายร่วมพันล้านบาท
ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2552 มีคนเพียง 2.3 ล้านคนเท่านั้นที่จ่ายเงินภาษีเลี้ยงคนทั้งประเทศ
สาเหตุที่กระทบยอด ภ.ง.ด.50 และ ภ.พ. 30 แล้วมียอดไม่เท่ากัน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
"ของแถม" ที่ไม่ต้องมี VAT
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสามีและภรรยา
ภาษีซื้อ กรณีซื้อของมาแถมให้กับลูกค้า
แก้ไข อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในใบกำกับภาษี มีความผิดหรือไม่
สรรพากรขยายฐานภาษีเพิ่มอีก 3.5 แสนราย
ค่าชดเชยการเลิกจ้างกับภาระภาษีอากร
วิธีรับมือกับการหลอกโอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม
สัมภาษณ์เหยื่อที่ถูกหลอกคืนเงินภาษีผ่านตู้ ATM
เตือนภัยหลอกเก็บภาษี
ขายบ้านเสียภาษีอย่างไร
ภาษี ค่าไฟฟ้าและน้ำประปา
ปัญหาภาษีสำหรับกิจการนายหน้าประกันภัย
ผลดีของการเสียภาษีอย่างถูกต้อง
สิทธิและประโยชน์ทางภาษี จากการเป็นสมาชิก กบข
ขอเตือน-รอบระยะเวลาบัญชีก็สำคัญนะ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม - การใช้ใบกำกับภาษีซื้อหลังแจ้งเลิกกิจการ
เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ทวิ
เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ตรี(รายจ่ายต้องห้าม)
สรรพากรชูนโยบายใหม่ตรวจเข้มภาษีรายเดือน ไล่เช็กบิลพวกตกแต่งตัวเลข
การหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
วันสุดท้ายของการออกหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย
รู้ไว้ใช่ว่ากับภาษี
โปรแกรมช่วยคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และแบบภาษีต่างๆ ปีภาษี 2554 article
ขายอสังหาริมทรัพย์อย่างไรไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
เหตุใดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของไทย จึงไม่ช่วยกระจายรายได้
ของขวัญกับการเสียภาษี
ภาษีมรดก
เช่าทรัพย์กับภาษีอากร
สรรพากร Call Center
การประหยัดเงินได้ด้วยภาษี - ด้วยกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และ VAT ของชิปปิ้ง
เงินได้จากวิชาชีพอิสระ
ภาษีเบี้ยประกันชีวิต
การตีราคาเงินตรา ทรัพย์สิน และหนี้สินที่มีค่าหรือราคาเป็นเงินตราต่างประเทศ
ภาษีเงินรางวัลส่งเสริมการขาย
อายุความ การขอคืนภาษีเงินได้
การเสียภาษีในนามคณะบุคคล
สรรพากรตั้งเป้าจัดเก็บภาษี ปี 2553 อยู่ที่ 1.098 ล้านล้านบาท
สรรพากร สั่งสอบภาษี บ้านเช่า-คอนโด-ดารา
‘หัวหมอ’เลี่ยงภาษีเพียบ
ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย สามารถหักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่
ฎีกาภาษี : สิทธิในการนำภาษีซื้อมาหักออกจากภาษีขาย
กิจการร่วมค้า (Joint Venture)
ภาษีครึ่งปีบ้านให้เช่า
ภาษีอากรประเมิน
ภ.ง.ด. 94 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี
บริจาคอย่างไร ไม่เสีย VAT
กรมสรรพากร กำหนดแนวทาง "การกำกับดูแลโดยใกล้ชิด" เป็นรายผู้ประกอบการ
การแปรสภาพของห้างฯ กับผลในทางภาษีอากร
ภาษีคณะบุคคล (6) และ (7)
วิธีลดหย่อนภาษี มนุษย์เงินเดือน
การหักภาษี ณ ที่จ่าย ของส่วนราชการ
ขายที่ดิน เสียภาษีอย่างไร
ฎีกาภาษี เงินได้จากการขายตรงถือเป็นเงินได้ประเภทใด
ส่วนลดเงินสด
ภาษีคณะบุคคลวิชาชีพอิสระ
ข้อสังเกตการยื่น แบบ ภ.ง.ด. 51
ประมาณการกำไรสุทธิขาดเกิน 25%/ (ภ.ง.ด.51)
ภาษีคณะบุคคล (3) ,(4) และ (5)
ภ.ง.ด. 51 (ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี)
มั่งคั่งด้วยภาษี
สิทธิประโยชน์ทางภาษี หักค่าห้องห้องสัมมนาและค่าห้องพัก เป็น 2 เท่า
เสียภาษีอย่างไร เมื่อขายรถยนต์เก่า
ฎีกาภาษี ความหมายของการมีเงินได้(บุคคลธรรมดา) เนื่องจากกิจการของนายจ้างในประเทศไทย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลคำนวณจากยอดรายได้ก่อนหักรายจ่าย
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำหรับค่าขนส่ง
ใบกำกับภาษี
ภ.ง.ด. 50 ปีนี้มีอะไรใหม่ (2)
ภ.ง.ด. 50 ปีนี้มีอะไรใหม่ (1)
ไล่รีดภาษีดารา - รับเหมา
ฎีกาภาษี การลดทุนถือเป็นรายจ่าย ในการคำนวณกำไรสุทธิได้หรือไม่
ภาษีวูบไร้ขนห่านให้ถอน
การฝากขายสินค้า
ภาษีคณะบุคคล
แห่เสียภาษีผ่านเน็ตยอดพุ่งเกิน 6 ล้านคน
การบริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมือง
การเฉลี่ยภาษีซื้อ (2)
การเฉลี่ยภาษีซื้อ
จ๊าก! ซื้อทรัพย์บังคับคดีเสียแวต
อธิบดีกรมสรรพากรแถลงข่าวรวบแก็งค์ยื่นขอคืนภาษีทางอินเทอร์เน็ตอันเป็นเท็จ
แนวทางการปรับปรุงระบบภาษีเอสเอ็มอี
จับแก๊งค์ต้มตุ๋นคืนภาษี ได้คาตู้เอทีเอ็ม
รู้ทันกฎหมาย - เสียภาษีโรงเรือน
โครงสร้างภาษีของประเทศไทย
สถานะทางกฎหมายของหนังสือตอบข้อหารือกรมสรรพากร
ฎีกาภาษี ค่าจ้างจากการรับจ้างเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ว่าจ้างในต่างประเทศ ได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 หรือไม่
คณะบุคคล... อีกหน่วยภาษี ที่ไม่ควรมองข้าม
ฎีกาภาษี ผู้ชำระบัญชีต้องร่วมรับผิดในหนี้ภาษีอากรของบริษัทที่ตนเป็นผู้ชำระบัญชีหรือไม่
ภาษีอากรกับการไม่เห็นแก่ตัว
หลักเกณฑ์การตัดสินค้าชำรุด หรือเสื่อมคุณภาพ ออกจากบัญชีทำอย่างไร
กรณีย้ายสถานประกอบการ ใบกำกับภาษีเดิมจะยังใช้ได้อยู่หรือไม่่
ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต
ฎีกาภาษี สินค้าส่วนที่ขาดจำนวน จากบัญชีคุมสินค้า ถือเป็นการขายสินค้าหรือไม่
กรมสรรพากรยันกรมธรรม์ประกันชีวิตเดิมก่อนปี 2552 เบี้ยประกันยังหักภาษีได้เต็ม
ฎีกาคดีภาษี กรณีภรรยามีเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 (1) และ (2) ต้องเฉลี่ยค่าใช้จ่ายหรือไม่
ของขวัญปีใหม่ลูกค้า
ภาษี & คู่สมรส
ฎีกาภาษี ภาษีซื้อต้องห้าม
การอุทธรณ์ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
ภาษีเงินได้ออกจากงาน
คาถาป้องกันสรรพากร “ห้ามขอคืนภาษี”
ข้อควรปฎิบัติ เมื่อกิจการถูกตรวจสอบภาษี
ฎีกาภาษี รายจ่ายในการผลิตโทรทัศน์ถือเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุนหรือไม่
การจำหน่ายหนี้สูญทางบัญชี
สิทธิในหนี้หลังการชำระบัญชี
ฎีกาคดีภาษี เรื่องของเงินได้วิชาชีพอิสระกับคณะบุคคล
ภาษีบาป (sin tax)
ปัญหาภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับค่าจ้างทำของ
หน้าที่และความรับผิดของผู้จ่ายเงินได้
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor)
ปิดบัญชีอย่างไร จึงปลอดภัยจากภาษี
เรื่องของภาษี ที่ปฏิบัติง่ายๆ กับธุรกิจ SMEs
ออร์แกไนเซอร์ เสียภาษีอย่างไร
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการประกอบโรคศิลปะ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสินค้าของบริษัทฯ สูญหาย
กิจการของบุคคลธรรมดา ที่ไม่จด Vat ทำบัญชีอย่างไร
ความรู้เกี่ยวกับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.94
ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประกอบกิจการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีค่าใช้จ่ายที่ผู้อื่นออกแทนให้
ค่าตอบแทน ไม่เสีย VAT
‘20 กฎ’ ลดภาษีบุคคลธรรมดา
ภาษีศุลกากร
ทายาทต้องเสียภาษีให้รัฐแทนผู้ตายหรือไม่
5 ร : เมื่อถูกสรรพากร ตรวจสอบประเมินภาษี
สรรพากรยึดทรัพย์สินที่มีกรรมสิทธิ์ร่วมได้หรือไม่
สรรพากรตะลึง ! โกงภาษีทำเป็นขบวนการ
ฎีกาภาษี การประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหักณ ที่จ่าย
ขายบ้านอย่างไร....ไม่ต้องเสียภาษี
Vat การให้เช่าซื้อ
กลยุทธ์การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ข้อหารือทางภาษีที่ควรรู้
ข้อสังเกต ภ.ง.ด. 94
สรรพากรเล็งอุดช่องโหว่เลี่ยงเสียภาษี แพทยสภาแฉหมอจ่ายภาษีไม่ถูกต้อง
จูงใจจ่ายภาษี
ภาษีเงินได้ชาวต่างชาติ
การออกใบแทนใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้
เสน่หากับภาษี
โลกของบัญชี VS โลกของภาษี
กลยุทธ์ 10 ประการ เมื่อถูกสรรพากรตรวจสอบและประเมินภาษี
ระวังแก๊งตุ๋นอ้างสรรพากร จะคืนภาษีให้ขอเลขบัญชี
ภาษีให้เช่าอาคาร
ยื่น ภ.ง.ด. 94 / ภ.ง.ด. 90 จะเลือกหักเหมาหรือหักจริง
TAX POINT จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี
ข้อควรระวังในการยื่นแบบภาษี ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91
การวางแผนภาษี - ตัวแทนนายหน้าประกันชีวิต
วางแผนภาษีกับหนีภาษี ต่างกันอย่างไร
การยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิม แล้วออกฉบับใหม่ ทำอย่างไร
กลโกงภาษี
ผ่าเล่ห์เหลี่ยมกลโกงภาษีรัฐ
โทษของการหลีกเลี่ยงภาษี
เครดิตภาษีเงินปันผล ผลประโยชน์ที่ถูกมองข้าม
ถาม - ตอบ เรื่องภาษี ที่ผู้ประกอบการควรรู้
เอกสารทางบัญชีที่สรรพากรยอมรับ
การวางแผนภาษีของสามีภริยา
การวางแผนภาษีของอพาร์ตเม้นท์ ห้องเช่า
108 ประเด็นความผิด ภาษีนิติบุคคล (4)
108 ประเด็นความผิด ภาษีนิติบุคคล (3)
108 ประเด็นความผิด ภาษีนิติบุคคล (2)
การทุจริตขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเท็จ
108 ประเด็นความผิด ภาษีนิติบุคคล (1)
การแอบอ้างกรมสรรพากรเพื่อหลอกลวงบุคคล
ทำไมต้องยื่นแบบภาษีเงินได้
ปัญหาค่าลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย
ปัญหาภาษีดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
การยื่นแบบภาษี ภ.ง.ด.90, 91 ทางอินเตอร์เน็ต
ผู้มีเงินได้ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีสิทธิหักลดหย่อนอะไรได้บ้าง
ภาษีขายหนังสือพิมพ์นิตยสาร
ภาษีการให้โดยเสน่หา
ภาษีดารานักแสดงสาธารณะ
เงินสนับสนุนการศึกษาและเงินบริจาค
ของขวัญกับการเสียภาษี
รอบระยะเวลาบัญชีกรณีเลิกกิจการ
ภาษีดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีสวัสดิการ
นักแสดงและพิธีกร ‘จ๋า-ญาสุมินทร์’ ชนะสรรพากร คดีลดหย่อนภาษี
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรางวัล
ภาษีเลี้ยงรับรองปีใหม่
ภาษีเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
ภาษีทุนการศึกษา
ภาษีค่าน้ำมันรถ
หลักเกณฑ์รายจ่ายทางภาษีอากร
ปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51)
การวางแผนภาษี 5 วิธี
อายุความประเมินภาษี สรรพากรมีสิทธิตรวจสอบย้อนหลังได้กีปี
ถ้าวันนี้ ‘สรรพากร’ เข้าตรวจภาษีท่านจะรับมืออย่างไร
การวางแผนการเงิน
ใบกำกับภาษีปลอม
10 เคล็ดลับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50
ตัดหนี้สูญอย่างไรให้เป็นประโยชน์แก่กิจการ
ชี้ช่องประหยัดเงิน (ภาษี) ภ.ง.ด.50
ภาษีซื้อห้ามขอคืน แต่ถือเป็นค่าใช้จ่าย
10 กลโกงภาษี
Download File บัญชี - ภาษีต่างๆ
Download แบบฟอร์มภาษีต่างๆ
เงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย
การวางแผนภาษี...นั้นสำคัญไฉน
การแตกหน่วยภาษี - โดยจัดตั้งคณะบุคคล
อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2557
กรมสรรพากรร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) จับกุมกลุ่มผู้กระทำการทุจริตขอคืนภาษีเป็นเท็จ article
ภาษีบำรุงท้องที่ article