ReadyPlanet.com
dot
คลังข้อมูลนักบัญชี
dot
bulletมุมบัญชี
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
dot
ภาษี (Tax)
dot
bulletกรมสรรพากร
bulletสถานที่ตั้ง/เบอร์โทร สรรพากร
bulletประมวลรัษฎากร
bulletหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
bulletDownload File บัญชี - ภาษี
dot
รวม Link เอนกประสงค์
dot
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารต่างๆ
bulletอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์
bulletธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
bulletหน่วยบริการภาษีใน กทม.
bulletตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletพจนานุกรมไทย
bulletDictionary อังกฤษ > ไทย
bulletเบอร์โทรศัพท์ - พกไว้คู่กาย
bulletรวมเบอร์โทรเรียก แท็กซี่
bulletชมคลิปวีดีโอ เมืองไทยในอดีต
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์

dot
dot
บริการของเรา (Service)
dot


รับทำบัญชีการเรียนสาขาบัญชีในไทยเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อใด article

                      

                                                           การเรียนสาขาบัญชีในไทยเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อใด

 

                    

     ย้อนประวัติการเรียนการสอนวิชาการบัญชีในประเทศไทย พบนาม พระยาไชยยศสมบัติ (เสริม กฤษณามระ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขณะนั้น เปิดสอน "วิชาการบัญชีและแผนกวิชาพาณิชยศาสตร์" คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2481

ต่อมายกฐานะเป็นแผนกวิชาอิสระขึ้นตรงต่อมหาวิทยาลัย เมื่อ 4 พฤษภาคม 2483 และได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิร่วมวางโครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย พระยาไชยยศสมบัติ พระมนูภาณวิมลศาสตร์ หลวงพรตพิทยพยัต นายอาภรณ์ กฤษณามระ นายศิริ ฮุนตระกูล นายสุกิจ นิมมานเหมินท์

โดยศาสตราจารย์อุปการคุณ พระยาไชยยศสมบัติ ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าแผนกวิชาการบัญชีและพาณิชยศาสตร์ หลักสูตรกำหนดให้ผู้ที่จะศึกษาวิชาการบัญชีเรียนภาคทฤษฎี 4 ปี ภาคปฏิบัติ 1 ปี ต่อมา พ.ศ.2487 ได้ตัดภาคปฏิบัติ 1 ปีออก คงเรียนแต่เฉพาะภาคทฤษฎี 4 ปี ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาบัญชีบัณฑิต  ส่วนแผนกวิชาพาณิชยศาสตร์กำหนดหลักสูตร 4 ปีเช่นกัน ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต


แผนกวิชาอิสระดำเนินการสอนมาเป็นเวลาเกือบ 5 ปี ก็ได้รับการสถาปนาเป็น "คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี" เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2486 ศาสตราจารย์อุปการคุณ พระยาไชยยศสมบัติ ได้รับแต่งตั้งเป็นคณบดีคนแรกมาท่าพระจันทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดการเรียนการวิชาการบัญชีโดยก่อตั้ง "คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี" เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2481 หลวงดำริอิสรานุวรรตน์ ผู้มีบทบาทสำคัญในการก่อตั้ง ดำรงตำแหน่งคณบดีคนแรก

ทั้งนี้ ระยะต้นได้ตั้งเป็น "แผนกวิชาการบัญชี" เปิดสอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร 3 ปี ได้รับประกาศนียบัตรทางการบัญชี เทียบเท่าปริญญาตรี และหลักสูตร 5 ปี ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี เทียบเท่าปริญญาโท ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนมี 4 ระดับ คือ ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก มีทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ

สมาคมนักบัญชีอเมริกา (The American Institute of Certified Public Accountants-AICPA) ให้คำจำกัดความการบัญชีไว้ว่า "เป็นศิลปะอย่างหนึ่งของการบันทึก การจำแนกประเภท และการสรุปผลของเหตุการณ์ต่างๆ ทางการเงิน โดยอยู่ในรูปของหน่วยเงินตรา รวมทั้งแปลความหมายของผลที่สรุปได้รับด้วย"

ด้านสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย โดยคณะอนุกรรมการบัญญัติศัพท์บัญชี ให้รายละเอียดซึ่งครอบคลุมประโยชน์ของงานการบัญชีว่า การบัญชีเป็นศิลปะของการเก็บรวบรวม บันทึก จำแนก และทำสรุปข้อมูลอันเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงิน ผลงานขั้นสุดท้ายของการบัญชีคือการให้ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งเป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่าย และผู้ที่สนใจในกิจกรรมของกิจการ


ที่มา : http://www.matichon.co.th                       
รวมบทความบัญชี

จ้างสำนักงานบัญชีทำบัญชี หรือทำบัญชีเองดี
นักบัญชี กับความนิยมเรียน "เอ็มบีเอ"
ลดภาระ เพิ่มประสิทธิภาพงาน ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี
กรมสรรพากรเตือน ขอให้ผู้ทำบัญชีระมัดระวังในการจัดทำงบการเงิน
ทันสมัยในงานบัญชี !!!
ทัศนคติของ SMEs ที่มีต่อสำนักงานบัญชี
ปัญหาและทางออก กรณีนักบัญชี เปลี่ยนงานบ่อย
นักบัญชีมืออาชีพ (Professional Accountant)
การตรวจสอบและรับรองบัญชี
รายรับ-รายจ่าย ของธุรกิจ ต้องผ่านธนาคาร
สถานะทางการเงิน 10 ประการของธุรกิจ
ทำไมต้องรู้เรื่องบัญชี
ทำบัญชีรับจ่ายช่วยให้ครอบครัวเป็นสุข
สัญญาณเตือนภัยในงบการเงิน
Tax Knowledge : ขายสินค้าต่ำกว่าทุน
ข้อมูลบัญชีจำเป็นต่อเจ้าของกิจการอย่างไร
นักบัญชี..เพื่อนซี้..ยันป้าย
อาชีพอิสระนักบัญชี
มูลค่าต้นทุนที่เหลืออยู่ของทรัพย์สิน
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
ชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำตามกฎหมาย
รายจ่ายค่าสวัสดิการพนักงาน
รายจ่ายในการดำเนินกิจการ
การวางแผนภาษี เงินประกันและเงินมัดจำ สำหรับกิจการรับเหมาก่อสร้าง
เตือนผู้ทำบัญชี แจ้งการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ
สภาวิชาชีพบัญชีค้านกฎหมายหุ้น ให้ผู้สอบบัญชีจับผิดผู้บริหารขี้โกง
ดันมาตรฐานบัญชีไทยเทียบสากล สร้างหน้าตาตลาดทุนไทยไม่ขี้เหร่
อัตราค่าปรับในการยื่นภาษี
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายรางวัล ส่วนลดหรือประโยชน์ใดๆจากการส่งเสริมการขาย
จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
มาเตรียมตัวเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตกันเถอะ article
หลักการของพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 article