ReadyPlanet.com
dot
คลังข้อมูลนักบัญชี
dot
bulletมุมบัญชี
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
dot
ภาษี (Tax)
dot
bulletกรมสรรพากร
bulletสถานที่ตั้ง/เบอร์โทร สรรพากร
bulletประมวลรัษฎากร
bulletหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
bulletDownload File บัญชี - ภาษี
dot
รวม Link เอนกประสงค์
dot
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารต่างๆ
bulletอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์
bulletธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
bulletหน่วยบริการภาษีใน กทม.
bulletตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletพจนานุกรมไทย
bulletDictionary อังกฤษ > ไทย
bulletเบอร์โทรศัพท์ - พกไว้คู่กาย
bulletรวมเบอร์โทรเรียก แท็กซี่
bulletชมคลิปวีดีโอ เมืองไทยในอดีต
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์

dot
dot
บริการของเรา (Service)
dot


รับทำบัญชีความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าและการปฐมพยาบาลผู้ถูกไฟฟ้าดูด article

 

ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า และการปฐมพยาบาลผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูด
 
 • ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าในเคหสถาน
 •           ไฟฟ้าเป็นสิ่งช่วยอำนวยความสะดวกแก่มวลมนุษย์ซึ่งนับวันก็จะมีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นและการใช้
  ไฟฟ้าก็แพร่หลายออกไปในชนบทต่างๆ ทั่วประเทศทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น ซึ่งท่านทั้งหลายคงทราบกันดี
  อยู่แล้ว แต่ในขณะเดียวกันไฟฟ้าก็อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ไฟได้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ตระหนักถึงอันตราย
  ดังกล่าว จึงขอแนะนำความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าในเคหสถานดังนี้
            1. เมื่อร่างกายของท่านเปียกชื้น เช่น มือ เท้าเปียก ไม่ควรแตะต้องอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า
  เพราะหากอุปกรณ์ดังกล่าวชำรุด ท่านจะถูกกระแสไฟฟ้าดูดอย่างรุนแรงและอาจเสียชีวิตได้ ในกรณ์ที่เกิด
  น้ำท่วมภายในบ้าน หากจำเป็นต้องใช้ไฟก็ให้ตัดวงจรส่วนที่น้ำท่วมออก
            2. เมื่อท่านไม่มีความรู้พอสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดใด ท่านไม่ควรซ่อมแซมหรือ
  แก้ไขอุปกรณ์ดังกล่าวเอง เพราะอาจทำให้ถูกกระแสไฟฟ้าดูดเกิดอันตรายได้
            3. เมื่อท่านกำลังจะซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าเองท่านต้องตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายไปยังอุปกรณ์
  นั้นๆ เช่น ถอดเต้าเสียบ ปลดสวิตซ์ เป็นต้น
            4. เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทให้ความร้อนสูง เช่น เตารีด เตาไฟฟ้า ควรระมัดระวังอย่าใช้งานใกล้กับสารไวไฟ
  และอย่าเสียบเต้าเสียบทิ้งไว้เมื่อไม่มีคนอยู่ เมื่อเลิกใช้ให้ถอดเต้าเสียบออก
   
              5. ระวังอย่าให้เด็กเล่นเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า และเต้ารับควรใช้แบบที่มีฝาปิดเพื่อป้องกันเด็ก
  นำวัสดุไปเสียบรูเต้ารับซึ่งจะเกิดอันตรายได้
   
             6. หากพบผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูดให้ตัดจ่ายกระแสไฟฟ้าก่อน เช่น ปลดคัทเอาท์. เต้าเสียบออกหรือใช้ผ้าแห้ง
  คล้องผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูดออกมาก่อนทำการปฐมพยาบาล
   
             7. ควรจัดให้มีการตรวจสอบไฟฟ้าภายในบ้านเพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งอาจเกิด
  อันตรายและอัคคีภัยขึ้นได้
   
             8. เต้ารับที่ติดตั้งภายในบ้านและเต้าเสียบของเครื่องไฟฟ้า หากพบว่าแตกชำรุดให้รีบเปลี่ยนใหม่โดยเร็ว
  และหากพบว่าสายไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าเปื่อยชำรุดก็ให้เปลี่ยนใหม่ด้วย
   
             9. เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่ผิวนอกเป็นโลหะ เช่น ตู้เย็น พัดลม เครื่องสูปน้ำ อาจมีกระแสไฟฟ้ารั่วไป
  ที่ผิวนอกดังกล่าวได้ ท่านควรหมั่นตรวจสอบโดยใช้ไขควงเช็คไฟตรวจสอบหากพบว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วควร
  ให้ช่าวซ่อมแซมแก้ไขต่อไป
   
             10. ฟิวส์ที่ใช้ตามแผงสวิตซ์ต่างๆ ต้องติดตั้งขนาดให้ถูกต้องและเหมาะสม เมื่อฟิวส์ขาดควรมีการตรวจหา
  สาเหตุโดยเบื้องต้นด้วยก่อนที่จะเปลี่ยนฟิวส์ใหม่และต้องใส่ฟิวส์ขนาดเดิม ห้ามใช้สายไฟ้หรือลวดแท่นฟิวส์
  เพราะเมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจรสายไฟหรือลวดจะไม่ขาจอาจอัคคีพภัย
     
             11. การถอดเต้าเสียบ ให้จับที่ตัวเต้าเสียบแล้วดึงออกอย่าดึงที่สายไฟฟ้าเพราะอาจทำให้สายไฟฟ้าขาด
  ภายในและเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้
   
             12. อย่าใช้ผ้าหรือกระดาษพลางหลอดไฟไว้เพราะอาจเกิดอัคคีภัยได้
   
             13. อย่าใช้สายไฟฟ้าเสียบที่เต้ารับโดยตรงหรือใช้เต้าเสียบที่แตกชำรุดไปเสียบที่เต้ารับ เพราะอาจเกิด
  กระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรืออาจพลั้งพลาดถูกกระแสไฟฟ้าดูดได้
   
             14. การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายเครื่องในเวลาเดียวกัน ต้องไม่เสียบเต้าเสียบที่เต้ารับอันเดียวกัน เพราะ
  อาจทำให้กระแสไฟฟ้าไหลในสายเต้ารับมีปริมาณสูงมากและเกิดความร้อนสะสม เป็นเหตุให้ฉนวนสายไฟฟ้า
  เสียหายและเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรเกิดอัคคีภัยขึ้นได้
   
             15. อุปกรณ์และสายไฟฟ้าที่ใช้ภายในบ้านให้เลือกใช้สายไฟฟ้าที่ได้มาตราฐานซึ่งมีเครื่องหมายมาตราฐาน
  ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พิมพ์บนสายไฟฟ้านั้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการนำไปใช้งาน
   
             16. อย่าเดินหรือวางสายไฟฟ้าใกล้บริเวณที่มีความร้อนสูงและอย่าให้ของหนักกดทับสายไฟฟ้าเพราะอาจ
  ทำให้ฉนวนสายไฟฟ้าลัดวงจรเกิดอุบัติขึ้นได้
   
             17. การใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ให้ปฏิบัติตามคู่มือคำแนะนำที่แนบมากับเครื่อง เพื่อความปลอดภัยและ
  ไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุดเสียหาย
           จากที่กล่าวมาแล้วนั้น หากท่านสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ขอเชิญสอบถามได้ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  ที่อยู่ใกล้บ้านท่าน

 • ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าในสาธารณะสถาน
 •          ในปัจจุบันไฟฟ้าได้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในตัวเมืองและชนบทจึงต้องมีการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้
  เพียงพอกับความต้องการ โดยมีการเดินสายไฟฟ้าแรงสูงไปในสถานที่ต่างๆ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับ
  ไฟฟ้าในสาธารณะสถานดังนี้
           1. เมื่อท่านไปพบเห็นสายไฟฟ้าขาดหรือสายไฟฟ้าที่หย่อนยานต่ำลงมา ซึ่งอาจเนื่องจากเสาไฟฟ้าหักหรือสาเหตุ
  อื่น ท่านต้องไม่เข้าไปจับต้องสายไฟฟ้าหรือปุกรณ์ไฟฟ้านั้นพร้อมทั้งช่วยห้ามบุคคลอื่นเข้าไปจับต้องด้วย และขอให้
  แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่อยู่ใกล้ทราบ เพื่อจะได้ซ่อมแซมแก้ไขต่อไป
           2. หากท่านพบว่ามีผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูดท่านต้องใช้วัสดุที่เป็นฉนวน เช่น ไม้แห้งๆ เขี่ยหรือดันสายไฟฟ้า
  ซึ่งอยู่ที่ตัวผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูดออกไปก่อน แล้วจึงเข้าทำการช่วยเหลือหรือนำส่งโรงพยาบาลต่อไป
           3. ต้นไม้ที่อยู่ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูงเมื่อเกิดลมพัดอาจทำให้กิ่งไม้ไปแตะสายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งเป็นสาเหตุ
  หนึ่งที่ทำให้กระแสไฟฟ้าดับบ่อยดังนั้นเมื่อท่านพบเห็นหรือเป็นเจ้าของต้นไม้ควรแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  เป็นผู้ตัดออกให้ เพื่อความปลอดภัยโปรดจำไว้ว่าท่านต้องไม่ทำการตัดเองและช่วยแนะนำผู้อื่นอย่าให้ตัดกิ่งไม้
  ดังกล่าว
           4. การเล่นว่าวต้องเล่นในบริเวณที่ไม่มีสายไฟฟ้าโดยเฉพาะสายไฟฟ้าแรงสูง เพราะอาจเกิดอันตรายได้
  เมื่อสายว่าวไปแตะถูกสายไฟฟ้าแรงสูงกระแสไฟฟ้าจะไหลไปตามสายว่าวดูดผู้เล่นว่าวติดสายไฟฟ้า ห้ามปีน
  เสาไฟฟ้าขึ้นไปเก็บว่าวและอย่าใช้วัสดุไปเขี่ยว่าวที่ดติดสายไฟฟ้า อาจถูกกระแสไฟฟ้าดูดได้รับอันตราย
             5. เมื่อท่านต้องการตั้งเสาทีวีหรือเสาวิทยุต้องหลีกเลี่ยงอย่าไปตั้งในบริเวณที่มีสายไฟฟ้าแรงสูง เพราะท่าน
  อาจพลั้งพลาด เสาดังกล่าวล้มไปแตะสายไฟฟ้าแรงสูงท่านอาจได้รับอันตรายและหากมีเสาทีวี วิทยุ หรือเสาอื่นที่
  อยู่ใกล้สายแรงสูง ต้องยึดโยงให้มั่นคงแข็งแรา
   
             6. การถือวัสดุต่างๆ ต้องระวังอย่าให้เข้าใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง เช่นท่อน้ำ ราวตากผ้า โดยเฉพาะบริเวณระเบียง
  ตึกหรือดาดฟ้าตึกแถว
   
           7. การก่อสร้างตึก อาคารในบริเวณที่ใกล้สายแรงสูง ผู้ปฏิบัติงานต้องระมัดระวัง อย่าให้วัสดุก่อสร้างไปแตะ
  สายไฟฟ้าแรงสูงและผู้ดำเนินการก่อสร้างควรไปติดต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในท้องถิ่นเพื่อทำการครอบฉนวน
  ที่สายไฟฟ้าแรงสูงให้ ซึ่งจะช่วยให้ปลอกภัยในการปฏิบัติงาน
   
             8. การติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นๆ ที่อยู่ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงต้องระวังอย่าให้วัสดุต่างๆ ไปแตะสายไฟฟ้า
  แรงสูง ควรปรึกษาขอคำแนะนำจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในท้องถิ่น เพื่อดำเนินการครอบฉนวนป้องกันมิให้เกิด
  อันตรายได้
   
             9. การเผาหญ้า กิ่งไม้ หรือเศษวัสดุต่างๆ ให้ห่างจากเสาไฟฟ้าเพราะอาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรและ
  เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรและเกิดอันตรายต่อผู้ที่อยู่ใกล้ได้
   
             10. การยิงนกที่เกาะอยู่บนเสาไฟฟ้าหรือบนลูกถ้วยไฟฟ้า อาจทำให้สายไฟฟ้าขาดหรือลูกถ้วยแตกชำรุดเกิด
  กระแสไฟฟ้าลัดวงจรและเกิดเป็นอันตรายต่อผู้ยิงนกหรือผู้ที่อยู่ใกล้ได้
   
             11. ห้ามจับปลาโดยใช้กระแสไฟฟ้าช็อตปลา เพราะเป็นการผิดกฎหมายและผู้จับปลาหรือผู้ที่อยู่ใกล้ อาจถูก
  กระแสไฟฟ้าดูดบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
   
             12. ห้ามปีนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยพละการเพื่อขึ้นไปติดตั้งสิ่งต่างๆ เช่น ป้ายโฆษณา ลำโพง
  ต้องแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบเพื่อพิจารณาดำเนินการและป้องกันมิให้เกิดอันตรายจากการถูกกระแส
  ไฟฟ้าดูด

 • การช่วยเหลือผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูด
 •          เมื่อท่านพบเห็นผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูด ท่านต้องเข้าใจวิธีการช่วยเหลือให้พ้นออกจากการถูกระแสไฟฟ้าดูดได้อย่าง
  ถูกวิธีและรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและช่วยให้ผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูดพ้นอันตรายได้ หลังจากนั้น
  ต้องทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ช่วยเหลือในระหว่างที่รอและนำส่งโรงพยาบาลด้วย ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอแนะ
  นำขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
   
           1. หากพบผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูดให้ตัดการจ่ายไฟ เช่น คัทเอาท์ หรือ เต้าเสียบ
           2. ใช้ไม้แห้งหรือฉนวนไฟฟ้าเขี่ยอุปกรณ์ไฟฟ้าให้พ้นจากผู้ที่ถูกกระแสไฟฟ้าดูดหรือใช้ผ้าแห้ง เชือก ดึงผู้ป่วย
  ออกจากจุดที่เกิดเหตุโดยเร็วเพื่อปฐมพบาบาล
           3. ช่วยปฐมพยาบาลขั้นต้น โดยการวางผู้ป่วยให้นอนหงาย แล้วซ้อนคอผู้ป่วยให้แหงนขึ้น
           4. ตรวจดูว่ามีสิ่งอุดตันในช่องปากหรือไม่ หากพบให้นำออกและช่วยเป่าปากโดยใช้นิ้วง้างปากและบีบจมูกของ
  ผู้ป่วย
           5. ประกบปากของผู้ป่วยให้สนิท เป่าลมเข้าแรง ๆ โดยเป่าปากประมาณ 12-15 ครั้ง/นาที สังเกต การขยาย
  ของหน้าอก หากเป่าปากไม่ได้ให้เป่าจมูกแทน
           6. หากหัวใจหยุดเต้น ต้องนวดหัวใจโดยวางผู้ป่วยนอนราบแล้วเอามือกดเหนือลิ้นปี่ให้ถูกตำแหน่ง(ดังรูป) กดลง
  ไปเป็นจังหวะเท่ากับการเต้นของหัวใจ(ผู้ใหญ่ประมาณนาทีละ 60 ครั้ง เด็กประมาณ 80 ครั้ง)
           7. แล้วฟังการเต้นของหัวใจสลับกับการกดทุก 10-15 ครั้ง
           8. ถ้าหยุดหายใจ และหัวใจหยุดเต้นให้เป่าปาก 2 ครั้ง
           9. นวดหัวใจ 15 ครั้งสลับกัน
           10. ถ้ามีผู้ช่วยเหลือ 2 คน ต้องสลับกันเป่าปาก 1 ครั้ง นวดหัวใจ 5 ครั้ง
   

           การปฐมพยาบาลต้องทำทันทีที่ช่วยเหลือผู้ป่วยออกมา และควรนำส่งโรงพยาบาล ขณะนำส่งโรงพยาบาลจะต้อง
  ทำการปฐมพยาบาลตามขั้นตอนดังกล่าวตลอดเวลา


  ที่มา :  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง ) จ. ชลบุรี

     
  รวมบทความสาระน่ารู้

  7 เหตุผลที่คุณ(อาจจะ)ไม่ต้องมีสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่
  จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนโลก
  สุดยอด Super Car ที่ใครๆ อยากได้
  สาเหตุที่ทำให้คนไม่รู้สึกว่าจะต้องซื้อแท็บเล็ตอีกต่อไปแล้ว
  ไทยจะมี ตึกสูงติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก
  'อีโบลา' โรคระบาดแห่งศตวรรษที่ 21
  โรคซึมเศร้า...ภัยร้ายใกล้ตัว
  เรียนเป็น 10 ปี ทำไมถึงพูดภาษาอังกฤษให้ดีไม่ได้
  ปวดหัวไมเกรน...สาเหตุ และวิธีการรักษาทำได้อย่างไรบ้าง
  ดินแดนเหมือนฝันที่ต้องไปสักครั้งก่อนตาย
  ของขวัญนั้นสำคัญไฉน
  สารคดี ประสาทเขาพระวิหาร
  วิธีดาวน์โหลดคลิปจาก Youtube ความละเอียด 1080 p ฟรี
  รวมคลิป 10 ปีใน 4 นาที บินชมทิวทัศน์ดาวอังคาร
  โจร E- Banking
  แรงบันดาลใจ พลังแห่งการสร้างสรรค์ - สตีฟ จ็อบส์
  วิธียื่นขอกู้เงินซื้อบ้านให้ 'ผ่าน'
  มหาตมะ คานธี ( Mahatama Gandhi ) มหาบุรุษผู้สร้างแรงบันดาลใจให้นักต่อสู้ทั่วโลก
  ภัย ! Internet Banking สวมรอยแล้วโอนเงิน
  กูเกิลเปิดตัว 'Chromecast' เปลี่ยนทีวีบ้านๆ ให้เป็นสมาร์ททีวี ในราคา 1,000 กว่าบาท
  HIV ตรวจพบควบคุมได้
  แรงบันดาลใจจากคนรักสัตว์
  ฟอร์บส์จัดอันดับ 50 มหาเศรษฐีไทย ปี 56 - 'เจ้าสัวซีพี' ซิวที่ 1
  ประเทศเมียนมาร์ ความเปลี่ยนแปลงหลังเปิดประเทศ
  รู้ทันสัญญาณอันตราย! “หลอดเลือดสมองอุดตัน” ศึกษาวิธีป้องกันก่อนสาย
  แอปเปิลเปิดตัว iOS 7 เปลี่ยนโฉม iOS ครั้งใหญ่ที่สุด
  แอปเปิลเตรียมผลิต 'ไอโฟน' จอใหญ่ขึ้น-มีหลายสี
  มือถือ แท็บแล็ต ค่าย Android ดีหรือไม่ดีอย่างไร มาฟังกูรูวิจารณ์
  รวมเรื่องราวเปิดโลกวันหยุดต่างๆ รอบโลก
  รถไฟความเร็วสูง ก้าวสู่ระบบการเดินทางสายหลักแห่งอนาคต
  ข้อควรรู้ เพื่อห่างไกลจากแฮกเกอร์
  Malaysia - รู้จักมาเลเซียในหลากหลายแง่มุม
  จัดอันดับงานที่ดีและแย่ที่สุดในสหรัฐฯประจำปี 2556
  สายด่วนช่วยเหลือสังคม ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เพื่อให้การช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ
  รับอาสาสมัครบุกเบิกไป 'ดาวอังคาร' แต่ไปแล้วไม่ได้กลับมา
  Titanic - รำลึกครบรอบ 101 ปี เรือไททานิกล่ม
  Sakura Festival เทศกาลชมดอกซากุระประจำปีของญี่ปุ่น
  South Africa กว่า 20 ปีของการสิ้นสุดลัทธิเหยียดผิว
  อุบัติเหตุแบบไทยๆ
  โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) ผู้นำสหภาพโซเวียตผู้ยิ่งใหญ่
  Oscars สุดยอดรางวัลเกียรติยศของนักแสดงและผู้ผลิตภาพยนตร์
  บัณฑิตครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ล้นตลาดแล้ว
  ย้อนรอยเหตุการณ์สำคัญปี 2012
  สุดยอดนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2555
  อาชีพนักศึกษาจบใหม่ที่ได้เงินเดือนสูงสุด-ต่ำสุด
  รีวิว iPad Mini
  เปิดเส้นทางสู่ทำเนียบขาว
  ระวัง ! ใช้ Wi-Fi ทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ อาจเสี่ยงโดน Hack ข้อมูล
  เรื่องราว ประวัติ แง่มุม ที่น่าสนใจของ Bill Gates เจ้าพ่อ Microsoft
  จะเกิดอะไรกับ มือถือและแท็บเล็ต เมื่อ "3 G" ฉลุยใช้งาน
  กินเจ - วัฒนธรรมการกินมังสวิรัติแบบต่างๆ
  'เติ้งเสี่ยวผิง' บิดาแห่งประเทศจีนยุคใหม่
  วิถีชีวิต ชาวนิวยอร์ก
  ชายหาดที่สวยที่สุดในโลก
  บัตรประจำตัวประชาชน บัตรคู่กายคนไทย มีความสำคัญอย่างไร
  ย้อนอดีตสงครามมหาเอเซียบูรพา
  "ด้านมืดสังคมออนไลน์" ใส่ร้าย อาชญากรรม ฉ้อโกง
  หลากหลายเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Google Search
  ธุรกิจผลิต Application
  'นาซา' เดินหน้าแกะรอยสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคาร
  บัณฑิตปริญญาตรี ตกงาน 1 ใน 3
  100 เคล็ดลับน่ารู้คู่บ้าน
  กำเนิดกีฬาโอลิมปิก
  วีดีโอ...ประวัติศาสตร์อเมริกา
  คลิปวีดีโอแกะกล่อง แท็บเล็ต ป.1 มีหน้าตาเป็นอย่างไร
  ประวัติรถไฟโดยสารของโลก
  แนวโน้มอาชีพอินเทรนด์ ปี 2555
  "ฮีทสโตรก" ภัยร้าย หน้าร้อน
  เชื่อหรือไม่ เมืองไทยคนจนลดลง
  นิตยสารฟอร์บส์จัดอันดับประเทศที่รวยที่สุดในโลก
  ประเทศไทยจะมีช่องฟรีทีวีระบบดิจิตอล 50 ช่อง
  ทิศทางเศรษฐกิจไทยหลังน้ำท่วม
  เรือนจำที่ดีที่สุดในโลกที่นอร์เวย์
  Doctor Me หมอประจำบ้าน เว็บไซต์ที่จะให้ทุกคนสามารถดูแลสุขภาพในช่วงน้ำท่วมได้ด้วยตัวเอง
  5 อันดับที่พักพิงชั่วคราวสุดเจ๋ง
  คลิปวีดีโอ ภาพถ่ายล่าสุดของโลกจากสถานีอวกาศนานาชาติ
  รู้ สู้ ! Flood - วีดีโอ Infographic สร้างสรรค์ ที่เข้าใจง่าย ให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นเรื่องน้ำท่วมที่ประชาชนควรรู้
  ชีวิตที่ยังจมน้ำของชาวบ้านบางบัวทอง
  หนังแอ็คชั่นที่ดีที่สุดของชาวอเมริกัน
  เปิดข้อเสนอระยะสั้น-กลาง- ยาว แก้ปัญหาน้ำท่วม
  รวบรวมเรื่องของน้ำท่วม - การจัดการน้ำ - หลากหลายความเชื่อเรื่องน้ำท่วมโลก
  คำแนะนำสำหรับผู้ใช้รถยนต์ช่วงน้ำท่วม
  วางกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมให้ถูกวิธี
  10 ผลิตภัณฑ์ของแอปเปิลจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
  การจากไปของ " STEVE JOBS"
  เสี่ยงหรือไม่ ลงทุนในทองคำ
  มหาวิทยาลัยของไทย จุฬาฯ - มหิดล ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก
  เจาะลึกความเป็น Apple ในมุมมองที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน
  19 ปี วัดพระบาทน้ำพุ ภาพสะท้อนสถานการณ์โรคเอดส์ในไทย
  เริ่มลดการคุ้มครองเงินฝากแล้ว
  แนะนำ App Android ที่น่าสนใจ ( หน้า 2 )
  แนะนำ App ในมือถือ Android ที่น่าสนใจ
  กฎหมายต้านทารุณสัตว์ ฉบับแรกของไทย
  รถยนต์ควบคุมด้วยความคิดคันแรกของโลก
  เปิดผลงานวิจัยสำรวจการเกิดสึนามิในประเทศไทย
  124 ปี เชษฐบุรุษประชาธิปไตย “พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา”
  'มีอะไรบ้างใน iPad2'
  ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์อากาศในประเทศไทย ยังแปรแปรวนต่อจนถึงเดือนพฤษภาคม 2554
  คนญี่ปุ่นกับเหตุุการณ์ธรณีพิบัติและสึนามิ
  เตรียมรับมือ “แผ่นดินไหว-สึนามิ” หายนะโลก!
  มองต่างมุมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
  แผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่น เมื่อ 11/3/2011 เปลี่ยนแปลงทฤษฎีการเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิที่เคยเกิดขึ้นอย่างสิ้นเชิง
  รวมคลิปวีดีโอ คลื่นสึนามิ ที่ญี่ปุ่น เมื่อ 11/3/2011
  การลงทุนในทองคำ
  แนวคิดใหม่การศึกษาระดับอุดมศึกษา
  เจาะลึก “ตราสารหนี้”
  ฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ ได้รับความคุ้มครองเท่าใด
  ออกกำลังกาย...เคล็ดไม่ลับของคนรักสุขภาพ
  บทบาทเครดิตบูโร
  การสื่อสารระบบ 4G
  ปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจไทย
  ทางเลือกใหม่การลงทุน (ETF)
  ปีใหม่...เที่ยวเมืองไทยที่ไหนดี
  ฟังวิทยุออนไลน์...จากสถานีวิทยุชั้นนำทั่วไทย
  โพล นักธุรกิจแฉ คอรัปชั่นไทยกระฉูด
  'Google TV' ปฏิวัติการดูทีวีแบบใหม่
  วิธีประหยัดพลังงานในการใช้คอมพิวเตอร์
  ข้อเท็จจริง "2012 วันสิ้นโลก" จากนักวิทยาศาสตร์ไทย
  โลจิสติกส์กับเศรษฐกิจไทย
  คลิปวีดีโอ...ธรรมชาติแสนสวย
  ทะเบียนรถสีต่างๆ มีความหมายแตกต่างกันอย่างไร
  “ฮวงจุ้ยประเทศไทย”...เหตุแห่งภัยพิบัติ ?
  มหาเศรษฐีระดับโลกที่รวยด้วยอินเตอร์เน็ต
  "11 เรื่องที่โรงเรียนไม่ได้สอนคุณ" ข้อคิดดี ๆ จาก บิล เกตส์ เจ้าพ่อไมโครซอฟท์
  อนาคตโทรคมนาคมไทย
  รำลึก 100 ปี แห่งการสวรรคตของพระปิยมหาราช
  สกู๊ปพิเศษ ครบรอบ 100 ปี การเลิกทาสในไทย
  จะบริหารเงินในช่วงที่หุ้นขาขึ้น และเงินบาทแข็งอย่างไร
  คลิปวีดีโอ เมืองไทยในอดีต...ที่หาดูยาก
  อินเทอร์เน็ตทำให้เราโง่ลง จริงหรือไม่
  โทษของบุหรี่ ไม่ตายแต่ทรมาน
  คาดอีก 10 ปี ข้างหน้า กรุงเทพอาจเป็นมหานครใต้น้ำ
  สรุปค่าธรรมเนียมทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน ATM
  เมื่อประเทศไทยไร้ 3 G
  การลงทุนในทองคำดีหรือไม่
  นิตยสารฟอร์บส์ จัดอันดับ 40 มหาเศรษฐีไทย ปี 2010
  อนาคตซอฟต์แวร์ฝีมือคนไทย
  อนาคตธุรกิจสื่อโทรทัศน์ไทย
  ธุรกิจโทรคมนาคมเอาเปรียบผู้บริโภคหรือไม่
  เก็บมาฝาก-สุดยอดคลิปน่ารักๆ ที่มีคนเข้าดูมากๆใน YouTube
  ให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวม
  ที่สุดแห่งการตัดสินใจผิด
  ศาสตร์ฮวงจุ้ยกับการทำธุรกิจ
  บทบาทกองทุน กบข.
  ชีวิตทำงานของคนรุ่นต่อไป
  ดู TV Online ช่องของไทย แบบคมชัด
  เทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย 3 จี จำเป็นแค่ไหนกับประเทศไทย
  วิธีดาวน์โหลดคลิปจาก YouTube
  ดู TV ช่อง TGN ( Thai TV Global Network )
  ดู TV ช่อง ฟรี TV และเลือกดูรายการย้อนหลัง
  ดู TV ช่องสถานีข่าว TNN
  ดู TV Online ทั่วโลก บน Internet อย่างลื่นไหล ไม่ติดขัด
  สุดยอดบริษัทนักคิดค้นชั้นนำของโลก
  รวมเบอร์โทรศัพท์ - พกไว้คู่กาย
  "เงินตาย" ขายคนเป็น
  ภาพ "วินาศกรรมช็อกโลก 9/11" ที่เพิ่งเผยแพร่
  มาดูหน้าตา อดีต windows และประวัติคร่าวๆ กัน
  มารู้จักกับกองทุนรวม
  เคล็ดลับในการฝากเงิน
  จัดอันดับคอรัปชั่นโลกปี 52 ไทยรั้งอันดับที่ 84
  เลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง...ป้องกันมะเร็ง
  ออมเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอแก่การเกษียณ
  การเล่นแชร์ / เปียแชร์
  สถาปัตย์มหัศจรรย์!!! โลกตะลึง 10 ตึกประหลาด‏
  การจ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้างเมื่อนายจ้างต้องย้ายสถานประกอบการ
  ออมเงินกับประกันชีวิตคุ้มมั้ย
  กำจัดหนี้บัตรเครดิตด่วน!!!
  วิธีเช็คและกำจัด Malware / Virus ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านอย่างง่ายๆ
  15 ข้อเตือนใจ เมื่อเป็นไมเกรน
  อยากอยู่ยืนยงถึงร้อยปี ต้องสร้าง 10 นิสัยสุขภาพดี
  ทำอย่างไรให้คนเชื่อเรื่องที่ไม่น่าเชื่อ !
  ค่าแรงของเงิน
  ธุรกิจดาวรุ่ง...ยุควิกฤต !!!
  เงื่อนไขควรรู้...พึงระวัง!! ทำประกันอย่างไร? ได้ประโยชน์สูงสุด
  ปัญหาคนรวย-ปัญหาคนจน
  9 คาถาคุมสติ (แตก) เมื่อตกงาน!
  ทำไมการศึกษาไทยไปไม่ถึงไหน
  ฉีกหน้ากาก แชร์ลูกโซ่ เล่ห์ร้ายของคนลวง ภัยร้ายของคนโลภ
  แพทย์แนะ 10 วิธีลดเสี่ยงโรคมะเร็ง
  คุณรู้หรือไม่ว่าคอมพิวเตอร์ที่เราใช้ทุกวันนี้ ถ้าใช้ผิดวิธีต้องรับโทษอย่างไร
  บริษัทสุดยอดปรารถนาแห่งปี !!!
  โฟกัส พ.ร.บ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
  ล้มบนฟูก...เขาทำกันอย่างไร
  ที่สุดแห่งปี 2550
  ชีวิตชายไทยนั้น "เปราะบาง" กว่าหญิงนัก
  รู้ไหม ซื้อรถ 1 คันต้องจ่ายภาษีเท่าไหร่
  ทำไมคนไทยไม่เก่งภาษาอังกฤษ...กันเสียที
  ทำไมคนไทยถึงเรียกชื่อชาติอื่น จีน ญี่ปุ่น พม่า กัมพูชา ฝรั่งเศส แตกต่างจากภาษาอังกฤษ
  15 อันดับกษัตริย์ "สุลต่านบรูไน"รวยสุดในโลก
  โรคปวดศีรษะจากความเครียด
  เผยโฉม 7 สิ่งมหัศจรรย์ใหม่ของโลก
  ไอเอ็มเอฟ ความหมายและบทบาทในไทย
  แกะความหมาย 13 หลัก เลขรหัสบัตรประชาชนคนไทย
  เมื่อคิดจะซื้อรถต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง
  ดอกเบี้ยมหาโหดในธุรกิจค้าหนี้
  ที่มาของ คำว่าโอมที่มาจาก "โอม…เพี้ยง"
  ประวัติ ความเป็นมาของ เซเว่น อีเลฟเว่น
  10 สิ่งที่ควรทำเมื่อคุณขับรถชน
  อี-คอมเมิร์ซ ( e-commerce) หรือ การซื้อขายทางอินเตอร์เน็ต เป็นอย่างไร
  พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
  15 สิ่งประดิษฐ์ในรอบ 50 ปี
  สัญญาณเตือนภัยว่าคุณกำลังจะกลายเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
  เลี้ยงลูกอย่างไรไม่ให้ผิดเพศ
  ภาวะเงินเฟ้อ (Inflation)
  สอนวิธีใช้เงินแก่เด็ก
  การฟอกเงิน ( Money Laundering )
  แต่ง - หย่า น่ารู้
  การทุจริตเกี่ยวกับที่ดินและการป้องกัน
  ภาวะของแม่และพัฒนาการของทารกในครรภ์
  การโจมตีค่าเงิน
  งานสงวนเฉพาะคนไทย ตามกฎหมายได้แก่งานใดบ้าง
  จัดอันดับธนาคารพาณิชย์ไทย article
  ค่าเงินบาทแข็ง ใครได้ใครเสีย article
  การก่อการร้ายสากลที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย article
  โลกนี้มีกี่ประเทศ article
  สมัครงานอย่างไรให้ได้งาน article
  อยากรู้กันไหมว่า แบรนด์อะไรที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของผู้คนมากที่สุดในปี 2549 article
  งูพิษชนิดต่างๆ - วิธีปฐมพยาบาลเมื่อถูกงูกัด article
  141 ที่สุดของโลก article
  หนังสือ(ไทย)ดี 100 อันดับที่ควรอ่าน article
  มาตรฐานไอเอสโอ ( ISO ) คืออะไร มีกี่ประเภท article
  ที่มาของคำว่า O.K. article
  การเรียกเลข 2 ในหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง article
  วิธีใช้ Google อย่างถูกวิธีและรวดเร็ว article
  ศาสนากับจำนวนประชากร แยกแต่ละศาสนา article
  ยศข้าราชการทหารและตำรวจทั้งหมด พร้อมตัวย่อ article
  การใช้แรงงานหญิง article
  วัคซีนที่ร่างกายควรได้รับ article
  การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและการประหยัดไฟฟ้า article
  ใช้รถอย่างไรให้ประหยัดน้ำมัน article
  วิธีการป้องกันโจรกรรมรถยนต์ article
  มารู้จักวิธีการโจรกรรมรถยนต์เพื่อป้องกันกันเถอะ article
  รวม Tip Windows XP กว่า90 ทิป article
  วิธีเลือกซื้อรถมือสอง เบื้องต้น article
  เรื่องที่คนวัยทองควรรู้ article
  สิทธิของผู้ป่วยที่พึงมี 10 ประการ article
  วิสาหกิจขนาดกลาง และ ขนาดย่อม article
  วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทย article
  การฟอกเงิน article
  การอายัดเงินเดือน โบนัส ค่าตอบแทนต่างๆ article
  กลเม็ดใช้บัตรเครดิตแบบถูกวิธี article
  เมื่อถูกยึดทรัพย์ ต้องทำอย่างไร article
  รู้ไหม "คว่ำบาตร" และ “บอยคอต(Boycott)” เป็นมาอย่างไร article
  วิธีรับมือเมื่อถูกตามทวงหนี้โหด article
  คำแนะนำสำหรับผู้บริโภค ในการสร้างและรักษาประวัติข้อมูลเครดิต article
  ตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตนเอง กับ เครดิตบูโร article
  แชร์ลูกโซ่ ธุรกรรมแห่งความโลภ article
  ข้อคิดดีๆ ของผู้ประกอบการใหม่ article
  ประเมิน "ความอยู่รอด" article