ReadyPlanet.com
dot
คลังข้อมูลนักบัญชี
dot
bulletมุมบัญชี
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
dot
ภาษี (Tax)
dot
bulletกรมสรรพากร
bulletสถานที่ตั้ง/เบอร์โทร สรรพากร
bulletประมวลรัษฎากร
bulletหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
bulletDownload File บัญชี - ภาษี
dot
รวม Link เอนกประสงค์
dot
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารต่างๆ
bulletอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์
bulletธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
bulletหน่วยบริการภาษีใน กทม.
bulletตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletพจนานุกรมไทย
bulletDictionary อังกฤษ > ไทย
bulletเบอร์โทรศัพท์ - พกไว้คู่กาย
bulletรวมเบอร์โทรเรียก แท็กซี่
bulletชมคลิปวีดีโอ เมืองไทยในอดีต
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์

dot
dot
บริการของเรา (Service)
dot


รับทำบัญชีไม่ได้นำผลขาดทุนไปใช้ จะทำอย่างไรดี

 

  

    ผลขาดทุนจากการประกอบกิจการเป็นผลสืบเนื่องมาจากกิจการมีรายจ่ายมากกว่ารายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ซึ่งในทางภาษีอากร การคำนวณกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้กำหนดให้การคำนวณภาษีดังกล่าวอยู่ภายใต้มาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร ย่อมแน่นอนได้ว่าผลการคำนวณมีอยู่ 2 ทางคือ มีกำไรสุทธิ หรือไม่ก็ขาดทุนสุทธิ

  ถ้ามีกำไรสุทธิก็เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่ถ้าขาดทุนสุทธิก็ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและ มาตรา 65 ตรี (12) แห่งประมวลรัษฎากรก็ยอมให้นำผลขาดทุนสุทธิไปหักออกจากกำไรสุทธิในปีถัดๆ ไปได้อีกภายใน 5 ปี ซึ่งทำให้กิจการที่มีผลขาดทุนไม่เสียหายเพราะนำไปเป็นรายจ่ายในปีต่อๆ ไปได้ ดังตัวอย่าง

  ตัวอย่าง บริษัทจำกัดมีผลประกอบการและเมื่อคำนวณกำไรสุทธิ/ขาดทุนสุทธิตามเงื่อนไขของมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร แล้ว มีผลการคำนวณเป็นดังนี้

   การนำผลขาดทุนสุทธิไปหักออกจากกำไรสุทธิได้ภายใน 5 ปีนั้น ผลขาดทุนสุทธิของปีใดเกิดขึ้นก่อน ให้นำไปหักออกจากกำไรสุทธิในปีที่มีกำไรสุทธิก่อนไปเรื่อยๆ ภายใน 5 ปี ถ้าหมดผลขาดทุนสุทธิของปีนั้นแล้ว จึงนำผลขาดทุนสุทธิของปีต่อๆ ไปมาใช้ได้ ถ้าไม่ใช้ผลขาดทุนสุทธิก็ถือว่าไม่ใช้สิทธิในการหักรายจ่ายและนำไปหักในปีต่อๆ ไปไม่ได้ ดังนั้นตามตัวอย่างจึงคำนวณได้ดังนี้
   (1)    ปี 2547 2548 และ 2549 นำผลขาดทุนของปี 2545 มาหักออกจากกำไรสุทธิได้จึงไม่ต้องเสียภาษี
   (2)    ปี 2551 ผลขาดทุนของปี 2545 เหลืออยู่ 150,000 บาท แต่เนื่องจากเกิน 5 ปีแล้ว จึงนำมาหักจากกำไรสุทธิของปี 2551 ไม่ได้ จึงต้องนำผลขาดทุนจำนวน 1,000,000 บาท ของปี     2546 มาหัก (เนื่องจากยังอยู่ภายใน 5 ปี) ปี 2551 จึงไม่ต้องเสียภาษี
   (3)    ปี 2552 ผลขาดทุนปี 2546 เหลืออยู่ 700,000 บาท แต่เนื่องจากเกิน 5 ปีแล้ว จึงนำมาหักออกจากกำไรสุทธิของปี 2552 ไม่ได้ แต่ในปี 2550 มีขาดทุนสุทธิอยู่จำนวน 100,000 บาท จึงนำมาหักจากกำไรสุทธิของปี 2552 ได้ ปี 2552 จึงต้องเสียภาษีจากกำไรสุทธิ 100,000 บาท
   (4)    สำหรับปี 2553 ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิ 1,000,000 บาท เพราะนำผลขาดทุนที่มีสิทธิใช้ได้ไปใช้หมดแล้ว 
   ปัญหา ที่เกิดขึ้นก็คือหากในปี 2551 บริษัทไม่ได้นำผลขาดทุนสุทธิของปี 2546 มาใช้ โดยเสียภาษีจากกำไรสุทธิที่ปรากฏ และปี 2552 ก็เกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกันโดยบริษัทไม่ได้นำผลขาดทุนสุทธิของปี 2550 มาใช้ โดยเสียภาษีจากกำไรสุทธิที่ปรากฏ  โดยสาเหตุที่ไม่ได้นำมาใช้คือลืมหรือไม่ประสงค์จะใช้ คำถามที่เกิดขึ้นคือ บริษัทจะนำผลขาดทุนสุทธิที่ไม่ได้ใช้ มาใช้ในปี 2553 ได้หรือไม่  คำตอบ คือไม่ได้ แล้วจะต้องทำอย่างไรถ้าบริษัทประสงค์จะนำผลขาดทุนสุทธินั้นมาใช้ บริษัทก็ต้องกลับไปปรับปรุง แบบแสดงรายการ (ภ.ง.ด.50) ของปี 2551 และปี 2552 และยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ของปีดังกล่าวเพิ่มเติมเพื่อใช้สิทธิตามกฎหมาย แต่ถ้าหากไม่ประสงค์จะใช้สิทธิก็ไม่ได้มีความผิดแต่อย่างใด...
ที่มา : สรรพากรสาส์น Plus  ฉบับเดือน กันยายน 2553รวมบทความภาษี

วีดีโอแนะนำ การยื่นแบบ ภ.ง.ด.53 ผ่านอินเตอร์เน็ต
วีดีโอแนะนำ การยื่นแบบ ภ.ง.ด.3 ผ่านอินเทอร์เน็ต
วีดีโอแนะนำ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1 ผ่านอินเทอร์เน็ต
คลิปวีดีโอแนะนำ การยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90/ 91 ผ่านอินเทอร์เน็ต
ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัทจ่ายเบี้ยประกันชีวิตให้กรรมการ
การจ่ายเงินโบนัส
กรมสรรพากรเปลี่ยนรูปแบบใบกํากับภาษี รายงานภาษีซื้อ / ภาษีขาย ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2557
อัตราภาษีใหม่ สำหรับบุคคลธรรมดา
ภาษีธุรกิจการท่องเที่ยว
แอพ RD Smart Tax ยื่นภาษี ผ่านสมาร์ทโฟน
ของฟรี ก็ต้องมีภาษีนะ...อย่าลืม
นำสินค้ามาใช้ในกิจการของตนเอง ต้องเสียภาษีด้วยหรือ !!!
ใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน ออกอย่างไรไม่มีปัญหา
หลากหลายประเด็นดึงดูดใจให้สรรพากรต้อง “ ปักธง ”
ขายสินค้าคงเหลือ ราคาต่ำกว่าทุน ได้หรือไม่
ค้าขายทางอินเตอร์เน็ตกับการเสียภาษีอย่างถูกต้อง
ปรับโครงสร้างภาษีเพื่อสร้างความเป็นธรรรม
กรมสรรพากรกับการปรับลดภาษี
สรรพากรอุดช่องโหว่ภาษีคณะบุคคล
ภาษีรถยนต์นั่ง
เรื่องรอบระยะเวลาบัญชี กับการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ภ.ง.ด. 51
แนวทางปฎิบัติหลังการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีเงินปันผล
เบี้ยปรับเงินเพิ่ม - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
เรื่องของภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หักลดหย่อนภาษีอะไรได้บ้าง
ขนส่งกับเช่ารถยนต์ ภาษีต่างกันอย่างไร
วิธีการคำนวณภาษีเงินเดือนและค่าแรง เพื่อหักภาษีนำส่งในแบบ ภ.ง.ด. 1
คืนสินค้าอย่างไร จึงจะต้องออกใบลดหนี้
การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โปรแกรมช่วยคำนวณและแบบภาษีต่างๆ ปี 54
มาตรการรถยนต์คันแรก บ้านหลังแรก ลดภาษีเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อประชาชน
ครม.อนุมัติแล้ว มาตรการซื้อบ้านหลังแรกราคาไม่เกิน 5 ล้านคืนภาษี 10%
หลักเกณฑ์และแนวทางการคืนภาษีรถยนต์คันแรก
ฎีกาภาษี กรณีภรรยามีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) และ (2) ต้องเฉลี่ยค่าใช้จ่ายหรือไม่
รายจ่ายเกี่ยวกับรถยนต์นั่ง
ภาษีเบี้ยประกันชีวิต
ใบกำกับภาษีซื้อต่างที่อยู่กัน ใช้ได้ (ถูกที่) ไม่ถูกประเมิน
อย่างไร ? จึงเป็นเงินได้พึงประเมิน
บริหารภาษีให้ถูกวิธี
ปัญหาคณะบุคคล
ภาระภาษีจาการรับเงินปันผลและจาการขายหุ้น
ทำไมรายได้ค่าเช่าบ้านของภรรยา จึงถือเป็นรายได้ของสามี !!!
การออมเงินโดยการประหยัดภาษี
สรรพากรเรียกเก็บภาษีเพิ่ม เกือบ 3 แสนบาทจาก "น้องปลายฟ้า" ผู้โชคดีได้รางวัลจากการตั้งชื่อ "หลินปิง"
การอุทธรณ์ การประเมินภาษีอากร
เรื่องไม่ง่ายกับ "ค่านายหน้า"
จะทำลายสินค้าอย่างไร จึงจะเป็นที่ยอมรับของสรรพากร
สรรพากรร่วมกับตำรวจจับกุุมเครือข่ายขายใบกำกับภาษีปลอม รัฐเสียหายร่วมพันล้านบาท
ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2552 มีคนเพียง 2.3 ล้านคนเท่านั้นที่จ่ายเงินภาษีเลี้ยงคนทั้งประเทศ
สาเหตุที่กระทบยอด ภ.ง.ด.50 และ ภ.พ. 30 แล้วมียอดไม่เท่ากัน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
"ของแถม" ที่ไม่ต้องมี VAT
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสามีและภรรยา
ภาษีซื้อ กรณีซื้อของมาแถมให้กับลูกค้า
แก้ไข อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในใบกำกับภาษี มีความผิดหรือไม่
สรรพากรขยายฐานภาษีเพิ่มอีก 3.5 แสนราย
ค่าชดเชยการเลิกจ้างกับภาระภาษีอากร
วิธีรับมือกับการหลอกโอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม
สัมภาษณ์เหยื่อที่ถูกหลอกคืนเงินภาษีผ่านตู้ ATM
เตือนภัยหลอกเก็บภาษี
ขายบ้านเสียภาษีอย่างไร
ภาษี ค่าไฟฟ้าและน้ำประปา
ปัญหาภาษีสำหรับกิจการนายหน้าประกันภัย
ผลดีของการเสียภาษีอย่างถูกต้อง
สิทธิและประโยชน์ทางภาษี จากการเป็นสมาชิก กบข
ขอเตือน-รอบระยะเวลาบัญชีก็สำคัญนะ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม - การใช้ใบกำกับภาษีซื้อหลังแจ้งเลิกกิจการ
เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ทวิ
เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ตรี(รายจ่ายต้องห้าม)
สรรพากรชูนโยบายใหม่ตรวจเข้มภาษีรายเดือน ไล่เช็กบิลพวกตกแต่งตัวเลข
การหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
วันสุดท้ายของการออกหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย
รู้ไว้ใช่ว่ากับภาษี
โปรแกรมช่วยคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และแบบภาษีต่างๆ ปีภาษี 2554 article
ขายอสังหาริมทรัพย์อย่างไรไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
เหตุใดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของไทย จึงไม่ช่วยกระจายรายได้
ของขวัญกับการเสียภาษี
ภาษีมรดก
เช่าทรัพย์กับภาษีอากร
สรรพากร Call Center
การประหยัดเงินได้ด้วยภาษี - ด้วยกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และ VAT ของชิปปิ้ง
เงินได้จากวิชาชีพอิสระ
ภาษีเบี้ยประกันชีวิต
การตีราคาเงินตรา ทรัพย์สิน และหนี้สินที่มีค่าหรือราคาเป็นเงินตราต่างประเทศ
ภาษีเงินรางวัลส่งเสริมการขาย
อายุความ การขอคืนภาษีเงินได้
การเสียภาษีในนามคณะบุคคล
สรรพากรตั้งเป้าจัดเก็บภาษี ปี 2553 อยู่ที่ 1.098 ล้านล้านบาท
สรรพากร สั่งสอบภาษี บ้านเช่า-คอนโด-ดารา
‘หัวหมอ’เลี่ยงภาษีเพียบ
ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย สามารถหักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่
ฎีกาภาษี : สิทธิในการนำภาษีซื้อมาหักออกจากภาษีขาย
กิจการร่วมค้า (Joint Venture)
ภาษีครึ่งปีบ้านให้เช่า
ภาษีอากรประเมิน
ภ.ง.ด. 94 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี
บริจาคอย่างไร ไม่เสีย VAT