ReadyPlanet.com
dot
คลังข้อมูลนักบัญชี
dot
bulletมุมบัญชี
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
dot
ภาษี (Tax)
dot
bulletกรมสรรพากร
bulletสถานที่ตั้ง/เบอร์โทร สรรพากร
bulletประมวลรัษฎากร
bulletหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
bulletDownload File บัญชี - ภาษี
dot
รวม Link เอนกประสงค์
dot
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารต่างๆ
bulletอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์
bulletธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
bulletหน่วยบริการภาษีใน กทม.
bulletตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletพจนานุกรมไทย
bulletDictionary อังกฤษ > ไทย
bulletเบอร์โทรศัพท์ - พกไว้คู่กาย
bulletรวมเบอร์โทรเรียก แท็กซี่
bulletชมคลิปวีดีโอ เมืองไทยในอดีต
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์

dot
dot
บริการของเรา (Service)
dot


รับทำบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล

 

(Corporate Income Tax : CIT)

 

 

   การจัดเก็บภาษีนิติบุคคล เป็นการเก็บภาษีเงินได้ซ้อน 2 ครั้ง คือ เก็บจากกำไรสุทธิครั้งหนึ่งแล้ว และเก็บจากเงินปันผลหรือส่วนแบ่งของกำไรอีกครั้งหนึ่ง แต่มีการแก้ไขการซ้ำซ้อน โดย บุคคลธรรมดา จะได้รับเครดิตภาษี ส่วนนิติบุคคลจะนำมาเป็นรายได้ครึ่งหนึ่ง หรือ ไม่ต้องนำมาเป็นรายได้เลย ( แล้วแต่เงื่อนไข ) อย่าลืมนำภาษีซ้อน และ BOI มาพิจารณาด้วย เพราะ กม.ภาษีซ้อน และ BOI อยู่เหนือประมวลรัษฎากร กำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิทางบัญชี ( Accounting Profit or Loss ) อาจแตกต่างจาก กำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิทางภาษี ( Taxable Profit or Loss ) เพราะรายได้และรายจ่ายทางภาษี ต้องเป็นรายได้และรายจ่ายที่กฎหมายกำหนดเงื่อนไขไว้

 

นิติบุคคลที่มีหน้าที่เสียภาษีนิติบุคคล ตาม ม.39 มีดังนี้

 1. บริษัทจำกัด
 2. บริษัทมหาชน จำกัด
 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 4. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
 5. กิจการซึ่งดำเนินการเป็นทางค้าหรือหากำไรโดย รัฐบาลต่างประเทศ
 6. กิจการซึ่งดำเนินการเป็นทางค้าหรือหากำไรโดย องค์การของรัฐบาลต่างประเทศ
 7. กิจการซึ่งดำเนินการเป็นทางค้าหรือหากำไรโดย นิติบุคคลอื่นที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ
 8. กิจการร่วมค้าซึ่งได้แก่ กิจการที่ดำเนินการร่วมกันเป็นทางค้าหรือหากำไรระหว่าง 
      บริษัทกับบริษัท 
      บริษัทกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
      ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
      บริษัทและหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล กับ บุคคลธรรมดา
      บริษัทและหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล กับ คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
      บริษัทและหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล กับ ห้างหุ้นส่วนสามัญ
      บริษัทและหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล กับ นิติบุคคลอื่น
 9. มูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้ แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามมาตรา 47 (7) (ข)
10. นิติบุคคลที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ( ปัจจุบันยังไม่มีประกาศกำหนด )

นิติบุคคลที่มีหน้าที่เสียภาษีนิติบุคคล ตาม ม.อื่นๆ มีดังนี้

1. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และกระทำกิจการในประเทศไทย มาตรา 66
2. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และกระทำกิจการในที่อื่นๆ รวมทั้งในประเทศไทย มาตรา 66
3. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และกระทำกิจการในที่อื่นๆ รวมทั้งในประเทศไทย และกิจการที่ทำนั้นเป็นกิจการประเภทขนส่งผ่านประเทศต่างๆ มาตรา 67
4. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ มีลูกจ้าง หรือผู้ทำการแทน หรือผู้ทำการติดต่อในการประกอบกิจการในประเทศไทย ซึ่งเป็นเหตุให้ได้รับเงินได้หรือผลกำไรในประเทศไทย ให้ถือว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น ประกอบกิจการในประเทศไทย มาตรา 76 ทวิ
5. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แม้มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย แต่ได้รับเงินได้ ม.40(2)(3)(4)(5)(6) ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย มาตรา 70 (ให้ผู้จ่ายเงินได้ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย )

นิติบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เสียภาษีนิติบุคคล เช่น

  กระทรวง ทบวง กรม 
  องค์การรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลไทยที่มิใช่บริษัทจำกัด 
  บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 
  นิติบุคคลอาคารชุด 
  นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร 
  วัด 
  มูลนิธิหรือสมาคมที่รมต.ประกาศเป็นองค์การสาธารณกุศล 
  สหกรณ์ 
  หอการค้า 
  สหภาพแรงงาน

  

 

    ฐานภาษีโดยทั่วไป คือ กำไรสุทธิซึ่งคำนวณได้จาก รายได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระทำในรอบระยะเวลาบัญชี หักด้วย รายจ่ายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในมาตรา 65 ทวิ (เงื่อนไขการคำนวณทส. หส. รายจ่าย) และ 65 ตรี (เงื่อนไขการหักรายจ่ายที่ไม่ยอมให้หัก) การคำนวณรายได้และรายจ่ายตามวรรคหนึ่งให้ใช้เกณฑ์สิทธิ โดยให้นำรายได้ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีใด แม้ว่าจะยังไม่ได้รับชำระในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น มารวมคำนวณเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น และให้นำรายจ่ายทั้งสิ้นที่เกี่ยวกับรายได้นั้น แม้จะยังมิได้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น มารวมคำนวณเป็นรายจ่ายของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

สาขาประกอบกิจการในตปท.

ต้องนำเงินได้หรือกำไรสุทธิของสาขามารวมคำนวณกำไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีในไทยด้วย เพราะถือว่าเป็นนิติบุคคลเดียวกัน ส่วนภาษีที่เสียตปท. อาจนำมาหักเป็นรายจ่าย หรือ เป็นเครดิตหักจากภาษีเงินได้ ต้องดูภาษีซ้อน หรือกม.ที่กำหนดไว้ เช่น เสียภาษีนิติบุคคลตปท.ที่ 40% สามารถนำมาให้เครดิตภาษีในไทยได้ 30% ที่เหลือให้เป็นค่าใช้จ่าย สาขา.ของธนาคารไทย ที่ไปตั้งในตปท ได้ให้บจ.ง.กู้เงิน และบจ.ง.จ่ายดบ.โดยตรงไปที่สาขาตปท. ไม่ต้องหักภาษีตามม.70 เพราะถือว่าจ่ายดบ.ให้บจ.ไทย สาขาที่รับดบ.ก็ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ เพราะเป็นการประกอบธุรกิจนอกราชอาณาจักร

        มีดังนี้

1. กรณีทั่วไป เสียจากกำไรสุทธิ (ที่กล่าวข้างต้น) ม.65
2. กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตปท. ไม่สามารถคำนวณกำไรสุทธิได้ อาจขอเสีย ร้อยละ 5 ของยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆ ถ้ายอดรายรับไม่ปรากฎ อาจประเมินโดยเทียบเคียงกับยอดในรอบบัญชีก่อน ถ้ายอดในรอบบัญชีก่อนไม่ปรากฎ ก็อาจประเมินตามที่เห็นสมควรก็ได้ ( ป.13/2529 บอกว่าต้องขออนุญาตก่อน )
3. กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในไทยหรือตปท. หากไม่ยื่นรายการซึ่งจำเป็นต้องใช้คำนวณภาษี หรือมิได้ทำบัญชี หรือทำไม่ครบ หรือไม่นำบัญชีเอกสารหรือหลักฐานอื่นมาให้สรรพากรตรวจสอบตามหมายเรียก สรรพากรมีอำนาจประเมินภาษี ร้อยละ 5 ของยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆ ม.71 ( อ่าน ป.13/2529 มีวิธีหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายด้วย จะสามารถนำมาใช้ได้ไหม เพราะอาจเสียภาษีน้อยกว่าร้อยละ 5)
4. กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ ประกอบกิจการในไทยประเภทขนส่งระหว่างประเทศ ให้เก็บร้อยละ 3 ของค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียม และปย.อื่นใดที่เรียกเก็บในไทยก่อนหักรายจ่าย หรือ ร้อยละ 3 ของค่าระวาง ค่าธรรมเนียม และปย.อื่นใดที่เรียกเก็บเนื่องในการรับขนของออกจากไทยก่อนหักรายจ่าย ม.67 (รายได้อื่นเสียจากฐานกำไรสุทธิ)
5. กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย แต่ได้รับเงินได้ม.40(2)(3)(4)(5)(6) ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย ให้ผู้จ่ายเงินได้ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 10 เฉพาะรายได้ 40(4)(ข) ส่วนรายได้อื่น หักร้อยละ 15 (ดูมาตรา 70)
6. กรณีจำหน่ายเงินกำไรไปตปท. เสียร้อยละ 10 โดยนำส่งภายใน 7 วันนับแต่วันจำหน่าย ( นิยาม “จำหน่าย” ดู 70 ทวิ วรรค 2 )
7. กรณีมูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้ อันมิใช่ค่าลงทะเบียน ค่าบำรุงที่ได้รับจากสมาชิก หรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการบริจาคหรือจากการให้โดยเสน่หา เสียร้อยละ 10 ของรายรับ และ 40(8) เสียร้อยละ 2 ของรายรับ

   ( อธิบายเพิ่ม )แบ่งใหญ่ๆ ได้

1. กำไรสุทธิ ม.65
2. รายได้ก่อนหักรายจ่าย ม.67
3. เงินที่ได้จ่ายจากหรือในไทย ม.70
4. การจำหน่ายกำไรออกไปนอกปท. ม.70 ทวิ
การเสียภาษีจากฐาน 1 , 2 , 3 จะเสียเพียงฐานใดฐานหนึ่งเท่านั้น หากเสียภาษีจากฐาน 1 ก็อาจเสียจากฐาน 4 ได้ ถ้าได้จำหน่ายกำไรออกไปนอกประเทศ แต่หากเสียภาษีจากฐาน 2 , 3 จะไม่มีการเสียจากฐาน 4 อีก แม้ส่งเงินที่เหลือไปตปท.

  

1. รอบบัญชี 12 เดือน เป็นปกติทั่วไป
2. น้อยกว่า 12 เดือน มี 3 กรณี

    นิติบุคคลเริ่มตั้งใหม่ ( จะมากกว่า 12 เดือนไม่ได้ ) 
    นิติบุคคลขอเปลี่ยนวันสุดท้ายของรอบบัญชี ( จะมากกว่า 12 เดือนไม่ได้ )
    นิติบุคคลเลิกกิจการ หรือ ควบเข้ากัน ให้ถือวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนเลิกหรือควบเข้ากันเป็นวันสุดท้าย แม้นิติบุคคลจะจดทะเบียนเลิกแล้ว แต่ยังมีสภาพเป็นนิติบุคคลจนกว่าจะได้ชำระบัญชีเสร็จสิ้น   หากระหว่างชำระบัญชี มีรายได้ ต้องเสียภาษีด้วย (นิติบุคคลยังต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 51 พร้อมงบการเงินต่อไปจนกว่าจะได้จดทะเบียนการชำระบัญชีแล้วเสร็จ )

3. การขยายรอบบัญชี

นิติบุคคลจดเลิกกิจการ หากผู้ชำระบัญชีไม่สามารถยื่นรายการและเสียภาษีในกำหนดเวลาตามม.68 , 69 ถ้าได้ยื่นคำร้องภายใน 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเลิก สรรพากรอาจอนุมัติให้ขยายเวลาออกไปก็ได้ (แต่วิธีนี้มักไม่นิยม เพราะจะใช้วิธีขอขยายเวลายื่นรายการออกไปแทน )

     

อัตราภาษี มี หลายอัตรา ดังนี้

1. ภาษีจากกำไรสุทธิ ร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ (แต่มีการออก กม.ลดลงให้ในกรณีต่างๆ ดู ภ.ง.ด. 50)

2. ภาษีตาม ม.70 นอกจากที่ระบุใน 3 ร้อยละ 15 ของรายรับ

3. ภาษีตาม ม.70 เฉพาะ 40(4)(ข) ร้อยละ 10 ของรายรับ

4. ภาษีตาม ม.70 ทวิ (จำหน่ายกำไร) ร้อยละ 10 ของเงินที่จำหน่าย

5. มูลนิธิหรือสมาคม นอกจากที่ระบุใน 6 ร้อยละ 10 ของรายรับก่อนหักรายจ่าย

6. มูลนิธิหรือสมาคม เฉพาะ 40(8) ร้อยละ 2 ของรายรับก่อนหักรายจ่าย

7. นิติบุคคลไทยหรือตปท.ที่มีปัญหา ร้อยละ 5 ของรายรับก่อนหักรายจ่าย

8. นิติบุคคลตปท.ประกอบกิจการในไทยประเภทขนส่งระหว่างประเทศ ร้อยละ 3 ของค่าโดยสาร ค่าระวาง

 

กำไรสุทธิ คำนวณได้จาก รายได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระทำในรอบระยะเวลาบัญชี หักด้วย รายจ่ายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในมาตรา 65 ทวิ (เงื่อนไขการคำนวณทส. หส. รายจ่าย) และ 65 ตรี (เงื่อนไขการหักรายจ่ายที่ไม่ยอมให้หัก) การคำนวณรายได้และรายจ่ายตามวรรคหนึ่งให้ใช้เกณฑ์สิทธิ โดยให้นำรายได้ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีใด แม้ว่าจะยังไม่ได้รับชำระในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น มารวมคำนวณเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น และให้นำรายจ่ายทั้งสิ้นที่เกี่ยวกับรายได้นั้น แม้จะยังมิได้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น มารวมคำนวณเป็นรายจ่ายของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

    

เกณฑ์รับรู้รายได้ จะแตกต่างกันดู ทป.1/2528 , ทป.155/2549 , ป.39/2537 , ป.61/2539 , ( รายได้บางประเภท จะต่างกับมาตรฐานการบัญชี) นิยามรายได้ แบ่งเป็น 2 กรณี

   รายได้จากกิจการ ได้แก่ รายได้จากการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่จดทะเบียนไว้ต่อกระทรวงพาณิชย์

   รายได้เนื่องจากกิจการ ได้แก่ รายได้ที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจตามปกติของกิจการ แต่เป็นรายได้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีการดำเนินงานของกิจการ เช่น ขายสท. กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เงินที่ได้รับจากการช่วยเหลือจากบริษัทแม่ ภาษีที่ผู้อื่นออกแทน ส่วนลดจากการปลดหนี้

ตัวอย่าง ที่ถือเป็นรายได้

   รายได้รับล่วงหน้า ให้รับรู้ตามเกณฑ์สิทธิ์ ดูทป.1/2528 , ทป.155/2549 เช่นธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ให้รับรู้รายได้ตามส่วนของงานที่ทำเสร็จ แต่ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายจะโดนหักตามที่รับจริง และภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นแล้ว

   ขายต่างประเทศ ให้รับรู้รายได้ ณ วันที่บริษัทขนส่งออกใบตราส่งสินค้า(B/L) ไม่ใช่วันที่ตามใบกำกับสินค้าหรือใบขนขาออก เพราะแสดงว่าได้กำหนด คัดเลือก นับ ชั่ง ตวง วัด เพื่อให้ได้ตัวสินค้าที่ตกลงซื้อขายเป็นการแน่นอน และส่งมอบสินค้านั้นให้แก่ผู้ขนส่งเรียบร้อยแล้ว ถือว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขายที่ต้องส่งมอบทรัพย์สินซึ่งขายนั้นให้แก่ผู้ซื้อและการส่งมอบนั้นสำเร็จแล้ว ทั้งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายนั้นก็ได้โอนไปยังผู้ซื้อแล้ว (ส่วน vat จะเสียเมื่อชำระอากรขาออก หากได้รับยกเว้นอากรขาออก ความรับผิดจะเกิดเมื่อมีการออกใบขนสินค้าขาออก ซึ่งภาษีนิติบุคคลไม่ได้รับรู้เหมือน vat แต่จะรับรู้เมื่อมีการโอนความเสี่ยงในสินค้าให้บริษัทขนส่งสินค้าแล้ว )

   รับทรัพย์สินโดยไม่มีค่าตอบแทน โดยบจ.เป็นเจ้าของที่ดิน ได้รับอาคารบนที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ โดยมีเงื่อนไขว่า เจ้าของที่ดินต้องให้ผู้สร้างอาคารเช่าชั่วเวลาหนึ่ง บจ.ต้องคำนวณมูลค่าอาคารที่ได้รับเป็นกรรมสิทธิ ตาม ม.9 ทวิ เป็นเงินได้ในรอบบัญชีที่ได้รับกรรมสิทธิ์ และมีสิทธิ์หักค่าสึกหรอ ( บจ.ได้ทรัพย์สิน โดยไม่เสียค่าตอบแทนถือว่าได้รับทรัพย์สิน ซื่งเป็นงินได้ตาม ม.39 จึงเป็นรายได้ตาม ม.65 )

   เงินชดเชยจากการส่งออกในรูปบัตรภาษี ถือเป็นรายได้เมื่อได้รับหนังสือแจ้งอนุมัติให้ได้รับบัตรภาษีจากกรมศุล

   ผู้แทนจำหน่ายได้รับรางวัลจากบจ. เนื่องจากการส่งเสริมการขาย รางวัลดังกล่าวถือเป็นรายได้ ต้องนำมารวมคำนวณภาษี และเมื่อผู้แทนขายสินค้าที่เป็นรางวัล ต้องนำกำไรจากการขายสินค้ามารวมคำนวณกำไร โดยผู้แทนจำหน่ายมีสิทธินำมูลค่าของรางวัลมาถือเป็นต้นทุนได้

   ผู้ผลิตสินค้าสนับสนุนมอบรางวัลให้แก่บจ. เพื่อนำไปแจกให้ผู้แทนจำหน่ายโดยไม่คิดมูลค่า รางวัลนื้ถือเป็นปย.ที่บจ.ได้รับ ต้องคำนวณเสียภาษี และเมื่อบจ.นำรางวัลที่ได้รับไปแจกให้ผู้แทนจำหน่าย บจ.สามารถนำมูลค่าของรางวัลมาเป็นรายจ่ายได้

    ให้เช่ารถยนต์ โดยผู้ให้เช่าเรียกเก็บค่าจดทะเบียนรถ ค่าต่อทะเบียน ค่าเบี้ยประกันจากผู้เช่า ถือเป็นเงินได้ 40(5)(ก) และให้เสีย vat ด้วย

    เงินได้ 40(5)(ก) รวมถึง การที่ผู้ให้เช่าเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นจากผู้เช่าด้วย เช่น ค่าล่วงเวลาพนักงานขับรถ ค่าทางด่วน ค่าอาหารของคนขับ ค่าภาษีโรงเรือน

   บจ.ได้ใช้อุปกรณ์ผลิตชิ้นส่วนจากเจ้าของกรรมสิทธิ์เพื่อใช้ผลิตสินค้าขาย โดยบจ.ไม่ต้องเสียค่าตอบแทน ถือเป็นปย.อย่างอื่นที่ได้รับ ต้องนำมารวมเป็นรายได้ด้วย ( ดังนั้นเวลาเราตั้งราคาขาย อย่าลืมคำนึงถึงภาษีตัวนี้ด้วย )

ตัวอย่าง ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

   ส่งสินค้าตัวอย่างให้ลูกค้าทดลองใช้โดยไม่คิดมูลค่า ไม่ว่าลูกค้าในหรือตปท เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการขาย ไม่ถือเป็นรายได้ และมีสิทธินำมูลค่าของสินค้าตามราคาทุนไปถือเป็นรายจ่ายได้ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี ( แม้ไม่เสียภาษีนิติบุคคล แต่การโอนสินค้ายังคงต้องเสีย vat แต่ไม่จำเป็นต้องออกใบกำกับภาษี )

    เงินมัดจำค่าขายสินค้า ไม่ถือเป็นรายได้ จะเป็นรายได้จนกว่ากิจการได้โอนความเสี่ยงและค่าตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้านั้นให้ผู้ซื้อ ซึ่งตรงกับมาตรฐานบัญชี ( แต่ vat เกิดขึ้นแล้ว เมื่อรับเงิน ) 

ที่มา : http://www.businesssoft.com
 
รวมบทความภาษี

วีดีโอแนะนำ การยื่นแบบ ภ.ง.ด.53 ผ่านอินเตอร์เน็ต
วีดีโอแนะนำ การยื่นแบบ ภ.ง.ด.3 ผ่านอินเทอร์เน็ต
วีดีโอแนะนำ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1 ผ่านอินเทอร์เน็ต
คลิปวีดีโอแนะนำ การยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90/ 91 ผ่านอินเทอร์เน็ต
ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัทจ่ายเบี้ยประกันชีวิตให้กรรมการ
การจ่ายเงินโบนัส
กรมสรรพากรเปลี่ยนรูปแบบใบกํากับภาษี รายงานภาษีซื้อ / ภาษีขาย ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2557
อัตราภาษีใหม่ สำหรับบุคคลธรรมดา
ภาษีธุรกิจการท่องเที่ยว
แอพ RD Smart Tax ยื่นภาษี ผ่านสมาร์ทโฟน
ของฟรี ก็ต้องมีภาษีนะ...อย่าลืม
นำสินค้ามาใช้ในกิจการของตนเอง ต้องเสียภาษีด้วยหรือ !!!
ใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน ออกอย่างไรไม่มีปัญหา
หลากหลายประเด็นดึงดูดใจให้สรรพากรต้อง “ ปักธง ”
ขายสินค้าคงเหลือ ราคาต่ำกว่าทุน ได้หรือไม่
ค้าขายทางอินเตอร์เน็ตกับการเสียภาษีอย่างถูกต้อง
ปรับโครงสร้างภาษีเพื่อสร้างความเป็นธรรรม
กรมสรรพากรกับการปรับลดภาษี
สรรพากรอุดช่องโหว่ภาษีคณะบุคคล
ภาษีรถยนต์นั่ง
เรื่องรอบระยะเวลาบัญชี กับการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ภ.ง.ด. 51
แนวทางปฎิบัติหลังการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีเงินปันผล
เบี้ยปรับเงินเพิ่ม - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
เรื่องของภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หักลดหย่อนภาษีอะไรได้บ้าง
ขนส่งกับเช่ารถยนต์ ภาษีต่างกันอย่างไร
วิธีการคำนวณภาษีเงินเดือนและค่าแรง เพื่อหักภาษีนำส่งในแบบ ภ.ง.ด. 1
คืนสินค้าอย่างไร จึงจะต้องออกใบลดหนี้
การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โปรแกรมช่วยคำนวณและแบบภาษีต่างๆ ปี 54
มาตรการรถยนต์คันแรก บ้านหลังแรก ลดภาษีเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อประชาชน
ครม.อนุมัติแล้ว มาตรการซื้อบ้านหลังแรกราคาไม่เกิน 5 ล้านคืนภาษี 10%
หลักเกณฑ์และแนวทางการคืนภาษีรถยนต์คันแรก
ฎีกาภาษี กรณีภรรยามีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) และ (2) ต้องเฉลี่ยค่าใช้จ่ายหรือไม่
รายจ่ายเกี่ยวกับรถยนต์นั่ง
ภาษีเบี้ยประกันชีวิต
ใบกำกับภาษีซื้อต่างที่อยู่กัน ใช้ได้ (ถูกที่) ไม่ถูกประเมิน
อย่างไร ? จึงเป็นเงินได้พึงประเมิน
บริหารภาษีให้ถูกวิธี
ปัญหาคณะบุคคล
ภาระภาษีจาการรับเงินปันผลและจาการขายหุ้น
ทำไมรายได้ค่าเช่าบ้านของภรรยา จึงถือเป็นรายได้ของสามี !!!
การออมเงินโดยการประหยัดภาษี
ไม่ได้นำผลขาดทุนไปใช้ จะทำอย่างไรดี
สรรพากรเรียกเก็บภาษีเพิ่ม เกือบ 3 แสนบาทจาก "น้องปลายฟ้า" ผู้โชคดีได้รางวัลจากการตั้งชื่อ "หลินปิง"
การอุทธรณ์ การประเมินภาษีอากร
เรื่องไม่ง่ายกับ "ค่านายหน้า"
จะทำลายสินค้าอย่างไร จึงจะเป็นที่ยอมรับของสรรพากร
สรรพากรร่วมกับตำรวจจับกุุมเครือข่ายขายใบกำกับภาษีปลอม รัฐเสียหายร่วมพันล้านบาท
ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2552 มีคนเพียง 2.3 ล้านคนเท่านั้นที่จ่ายเงินภาษีเลี้ยงคนทั้งประเทศ
สาเหตุที่กระทบยอด ภ.ง.ด.50 และ ภ.พ. 30 แล้วมียอดไม่เท่ากัน
"ของแถม" ที่ไม่ต้องมี VAT
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสามีและภรรยา
ภาษีซื้อ กรณีซื้อของมาแถมให้กับลูกค้า
แก้ไข อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในใบกำกับภาษี มีความผิดหรือไม่
สรรพากรขยายฐานภาษีเพิ่มอีก 3.5 แสนราย
ค่าชดเชยการเลิกจ้างกับภาระภาษีอากร
วิธีรับมือกับการหลอกโอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม
สัมภาษณ์เหยื่อที่ถูกหลอกคืนเงินภาษีผ่านตู้ ATM
เตือนภัยหลอกเก็บภาษี
ขายบ้านเสียภาษีอย่างไร
ภาษี ค่าไฟฟ้าและน้ำประปา
ปัญหาภาษีสำหรับกิจการนายหน้าประกันภัย
ผลดีของการเสียภาษีอย่างถูกต้อง
สิทธิและประโยชน์ทางภาษี จากการเป็นสมาชิก กบข
ขอเตือน-รอบระยะเวลาบัญชีก็สำคัญนะ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม - การใช้ใบกำกับภาษีซื้อหลังแจ้งเลิกกิจการ
เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ทวิ
เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ตรี(รายจ่ายต้องห้าม)
สรรพากรชูนโยบายใหม่ตรวจเข้มภาษีรายเดือน ไล่เช็กบิลพวกตกแต่งตัวเลข
การหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
วันสุดท้ายของการออกหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย
รู้ไว้ใช่ว่ากับภาษี
โปรแกรมช่วยคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และแบบภาษีต่างๆ ปีภาษี 2554 article
ขายอสังหาริมทรัพย์อย่างไรไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
เหตุใดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของไทย จึงไม่ช่วยกระจายรายได้
ของขวัญกับการเสียภาษี
ภาษีมรดก
เช่าทรัพย์กับภาษีอากร
สรรพากร Call Center
การประหยัดเงินได้ด้วยภาษี - ด้วยกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และ VAT ของชิปปิ้ง
เงินได้จากวิชาชีพอิสระ
ภาษีเบี้ยประกันชีวิต
การตีราคาเงินตรา ทรัพย์สิน และหนี้สินที่มีค่าหรือราคาเป็นเงินตราต่างประเทศ
ภาษีเงินรางวัลส่งเสริมการขาย
อายุความ การขอคืนภาษีเงินได้
การเสียภาษีในนามคณะบุคคล
สรรพากรตั้งเป้าจัดเก็บภาษี ปี 2553 อยู่ที่ 1.098 ล้านล้านบาท
สรรพากร สั่งสอบภาษี บ้านเช่า-คอนโด-ดารา
‘หัวหมอ’เลี่ยงภาษีเพียบ
ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย สามารถหักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่
ฎีกาภาษี : สิทธิในการนำภาษีซื้อมาหักออกจากภาษีขาย
กิจการร่วมค้า (Joint Venture)
ภาษีครึ่งปีบ้านให้เช่า
ภาษีอากรประเมิน
ภ.ง.ด. 94 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี
บริจาคอย่างไร ไม่เสีย VAT
กรมสรรพากร กำหนดแนวทาง "การกำกับดูแลโดยใกล้ชิด" เป็นรายผู้ประกอบการ
การแปรสภาพของห้างฯ กับผลในทางภาษีอากร
ภาษีคณะบุคคล (6) และ (7)
วิธีลดหย่อนภาษี มนุษย์เงินเดือน
การหักภาษี ณ ที่จ่าย ของส่วนราชการ
ขายที่ดิน เสียภาษีอย่างไร
ฎีกาภาษี เงินได้จากการขายตรงถือเป็นเงินได้ประเภทใด
ส่วนลดเงินสด
ภาษีคณะบุคคลวิชาชีพอิสระ
ข้อสังเกตการยื่น แบบ ภ.ง.ด. 51
ประมาณการกำไรสุทธิขาดเกิน 25%/ (ภ.ง.ด.51)
ภาษีคณะบุคคล (3) ,(4) และ (5)
ภ.ง.ด. 51 (ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี)
มั่งคั่งด้วยภาษี
สิทธิประโยชน์ทางภาษี หักค่าห้องห้องสัมมนาและค่าห้องพัก เป็น 2 เท่า
เสียภาษีอย่างไร เมื่อขายรถยนต์เก่า
ฎีกาภาษี ความหมายของการมีเงินได้(บุคคลธรรมดา) เนื่องจากกิจการของนายจ้างในประเทศไทย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลคำนวณจากยอดรายได้ก่อนหักรายจ่าย
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำหรับค่าขนส่ง
ใบกำกับภาษี
ภ.ง.ด. 50 ปีนี้มีอะไรใหม่ (2)
ภ.ง.ด. 50 ปีนี้มีอะไรใหม่ (1)
ไล่รีดภาษีดารา - รับเหมา
ฎีกาภาษี การลดทุนถือเป็นรายจ่าย ในการคำนวณกำไรสุทธิได้หรือไม่
ภาษีวูบไร้ขนห่านให้ถอน
การฝากขายสินค้า
ภาษีคณะบุคคล
แห่เสียภาษีผ่านเน็ตยอดพุ่งเกิน 6 ล้านคน
การบริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมือง
การเฉลี่ยภาษีซื้อ (2)
การเฉลี่ยภาษีซื้อ
จ๊าก! ซื้อทรัพย์บังคับคดีเสียแวต
อธิบดีกรมสรรพากรแถลงข่าวรวบแก็งค์ยื่นขอคืนภาษีทางอินเทอร์เน็ตอันเป็นเท็จ
แนวทางการปรับปรุงระบบภาษีเอสเอ็มอี
จับแก๊งค์ต้มตุ๋นคืนภาษี ได้คาตู้เอทีเอ็ม
รู้ทันกฎหมาย - เสียภาษีโรงเรือน
โครงสร้างภาษีของประเทศไทย
สถานะทางกฎหมายของหนังสือตอบข้อหารือกรมสรรพากร
ฎีกาภาษี ค่าจ้างจากการรับจ้างเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ว่าจ้างในต่างประเทศ ได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 หรือไม่
คณะบุคคล... อีกหน่วยภาษี ที่ไม่ควรมองข้าม
ฎีกาภาษี ผู้ชำระบัญชีต้องร่วมรับผิดในหนี้ภาษีอากรของบริษัทที่ตนเป็นผู้ชำระบัญชีหรือไม่
ภาษีอากรกับการไม่เห็นแก่ตัว
หลักเกณฑ์การตัดสินค้าชำรุด หรือเสื่อมคุณภาพ ออกจากบัญชีทำอย่างไร
กรณีย้ายสถานประกอบการ ใบกำกับภาษีเดิมจะยังใช้ได้อยู่หรือไม่่
ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต
ฎีกาภาษี สินค้าส่วนที่ขาดจำนวน จากบัญชีคุมสินค้า ถือเป็นการขายสินค้าหรือไม่
กรมสรรพากรยันกรมธรรม์ประกันชีวิตเดิมก่อนปี 2552 เบี้ยประกันยังหักภาษีได้เต็ม
ฎีกาคดีภาษี กรณีภรรยามีเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 (1) และ (2) ต้องเฉลี่ยค่าใช้จ่ายหรือไม่
ของขวัญปีใหม่ลูกค้า
ภาษี & คู่สมรส
ฎีกาภาษี ภาษีซื้อต้องห้าม
การอุทธรณ์ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
ภาษีเงินได้ออกจากงาน
คาถาป้องกันสรรพากร “ห้ามขอคืนภาษี”
ข้อควรปฎิบัติ เมื่อกิจการถูกตรวจสอบภาษี
ฎีกาภาษี รายจ่ายในการผลิตโทรทัศน์ถือเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุนหรือไม่
การจำหน่ายหนี้สูญทางบัญชี
สิทธิในหนี้หลังการชำระบัญชี
ฎีกาคดีภาษี เรื่องของเงินได้วิชาชีพอิสระกับคณะบุคคล
ภาษีบาป (sin tax)
ปัญหาภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับค่าจ้างทำของ
หน้าที่และความรับผิดของผู้จ่ายเงินได้
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor)
ปิดบัญชีอย่างไร จึงปลอดภัยจากภาษี
เรื่องของภาษี ที่ปฏิบัติง่ายๆ กับธุรกิจ SMEs
ออร์แกไนเซอร์ เสียภาษีอย่างไร
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้จากการประกอบโรคศิลปะ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสินค้าของบริษัทฯ สูญหาย
กิจการของบุคคลธรรมดา ที่ไม่จด Vat ทำบัญชีอย่างไร
ความรู้เกี่ยวกับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.94
ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประกอบกิจการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีค่าใช้จ่ายที่ผู้อื่นออกแทนให้
ค่าตอบแทน ไม่เสีย VAT
‘20 กฎ’ ลดภาษีบุคคลธรรมดา
ภาษีศุลกากร
ทายาทต้องเสียภาษีให้รัฐแทนผู้ตายหรือไม่
5 ร : เมื่อถูกสรรพากร ตรวจสอบประเมินภาษี
สรรพากรยึดทรัพย์สินที่มีกรรมสิทธิ์ร่วมได้หรือไม่
สรรพากรตะลึง ! โกงภาษีทำเป็นขบวนการ
ฎีกาภาษี การประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหักณ ที่จ่าย
ขายบ้านอย่างไร....ไม่ต้องเสียภาษี
Vat การให้เช่าซื้อ
กลยุทธ์การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ข้อหารือทางภาษีที่ควรรู้
ข้อสังเกต ภ.ง.ด. 94
สรรพากรเล็งอุดช่องโหว่เลี่ยงเสียภาษี แพทยสภาแฉหมอจ่ายภาษีไม่ถูกต้อง
จูงใจจ่ายภาษี
ภาษีเงินได้ชาวต่างชาติ
การออกใบแทนใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้
เสน่หากับภาษี
โลกของบัญชี VS โลกของภาษี
กลยุทธ์ 10 ประการ เมื่อถูกสรรพากรตรวจสอบและประเมินภาษี
ระวังแก๊งตุ๋นอ้างสรรพากร จะคืนภาษีให้ขอเลขบัญชี
ภาษีให้เช่าอาคาร
ยื่น ภ.ง.ด. 94 / ภ.ง.ด. 90 จะเลือกหักเหมาหรือหักจริง
TAX POINT จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี
ข้อควรระวังในการยื่นแบบภาษี ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91
การวางแผนภาษี - ตัวแทนนายหน้าประกันชีวิต
วางแผนภาษีกับหนีภาษี ต่างกันอย่างไร
การยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิม แล้วออกฉบับใหม่ ทำอย่างไร
กลโกงภาษี
ผ่าเล่ห์เหลี่ยมกลโกงภาษีรัฐ
โทษของการหลีกเลี่ยงภาษี
เครดิตภาษีเงินปันผล ผลประโยชน์ที่ถูกมองข้าม
ถาม - ตอบ เรื่องภาษี ที่ผู้ประกอบการควรรู้
เอกสารทางบัญชีที่สรรพากรยอมรับ
การวางแผนภาษีของสามีภริยา
การวางแผนภาษีของอพาร์ตเม้นท์ ห้องเช่า
108 ประเด็นความผิด ภาษีนิติบุคคล (4)
108 ประเด็นความผิด ภาษีนิติบุคคล (3)
108 ประเด็นความผิด ภาษีนิติบุคคล (2)
การทุจริตขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเท็จ
108 ประเด็นความผิด ภาษีนิติบุคคล (1)
การแอบอ้างกรมสรรพากรเพื่อหลอกลวงบุคคล
ทำไมต้องยื่นแบบภาษีเงินได้
ปัญหาค่าลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย
ปัญหาภาษีดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
การยื่นแบบภาษี ภ.ง.ด.90, 91 ทางอินเตอร์เน็ต
ผู้มีเงินได้ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีสิทธิหักลดหย่อนอะไรได้บ้าง
ภาษีขายหนังสือพิมพ์นิตยสาร
ภาษีการให้โดยเสน่หา
ภาษีดารานักแสดงสาธารณะ
เงินสนับสนุนการศึกษาและเงินบริจาค
ของขวัญกับการเสียภาษี
รอบระยะเวลาบัญชีกรณีเลิกกิจการ
ภาษีดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีสวัสดิการ
นักแสดงและพิธีกร ‘จ๋า-ญาสุมินทร์’ ชนะสรรพากร คดีลดหย่อนภาษี
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรางวัล
ภาษีเลี้ยงรับรองปีใหม่
ภาษีเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
ภาษีทุนการศึกษา
ภาษีค่าน้ำมันรถ
หลักเกณฑ์รายจ่ายทางภาษีอากร
ปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51)
การวางแผนภาษี 5 วิธี
อายุความประเมินภาษี สรรพากรมีสิทธิตรวจสอบย้อนหลังได้กีปี
ถ้าวันนี้ ‘สรรพากร’ เข้าตรวจภาษีท่านจะรับมืออย่างไร
การวางแผนการเงิน
ใบกำกับภาษีปลอม
10 เคล็ดลับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50
ตัดหนี้สูญอย่างไรให้เป็นประโยชน์แก่กิจการ
ชี้ช่องประหยัดเงิน (ภาษี) ภ.ง.ด.50
ภาษีซื้อห้ามขอคืน แต่ถือเป็นค่าใช้จ่าย
10 กลโกงภาษี
Download File บัญชี - ภาษีต่างๆ
Download แบบฟอร์มภาษีต่างๆ
เงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย
การวางแผนภาษี...นั้นสำคัญไฉน
การแตกหน่วยภาษี - โดยจัดตั้งคณะบุคคล
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2557
กรมสรรพากรร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) จับกุมกลุ่มผู้กระทำการทุจริตขอคืนภาษีเป็นเท็จ article
ภาษีบำรุงท้องที่ article