ReadyPlanet.com
dot
คลังข้อมูลนักบัญชี
dot
bulletมุมบัญชี
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
dot
ภาษี (Tax)
dot
bulletกรมสรรพากร
bulletสถานที่ตั้ง/เบอร์โทร สรรพากร
bulletประมวลรัษฎากร
bulletหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
bulletDownload File บัญชี - ภาษี
dot
รวม Link เอนกประสงค์
dot
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารต่างๆ
bulletอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์
bulletธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
bulletหน่วยบริการภาษีใน กทม.
bulletตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletพจนานุกรมไทย
bulletDictionary อังกฤษ > ไทย
bulletเบอร์โทรศัพท์ - พกไว้คู่กาย
bulletรวมเบอร์โทรเรียก แท็กซี่
bulletชมคลิปวีดีโอ เมืองไทยในอดีต
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์

dot
dot
บริการของเรา (Service)
dot


รับทำบัญชีทำไมรายได้ค่าเช่าบ้านของภรรยา จึงถือเป็นรายได้ของสามี !!!

 

    คุณวารีซึ่งมีอาชีพเป็นแม่บ้าน มีรายได้จากค่าเช่าบ้าน (ของตัวเอง) แต่เมื่อสอบถามเจ้าหน้าที่สรรพากรว่าจะต้องเสียภาษีหรือไม่ อย่างไร

  คำตอบคือ ต้องมีภาระเสียภาษี และต้องให้สามีไปยื่นแบบในนามของสามีเพราะเงินได้ของภริยาถือเป็นเงินได้ของสามี

  คุณวารีสวนกลับว่า “บ้านก็ของภรรยา รายได้ค่าเช่าบ้าน ก็ต้องเป็นของภรรยาสิคะ จะไปเป็นของสามีได้ยังไง?” 

  เลยต้องรีบอธิบายเสียก่อนที่จะลุกลามไปเป็นปัญหาครอบครัว

 ภาระภาษีที่เกี่ยวข้องกับเงินได้จากค่าเช่าบ้านของคุณวารีนั้น แบ่งออกเป็น

   1.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  เงินได้จากการให้เช่าบ้าน ได้แก่ ค่าเช่า หรืออาจจะเรียกอย่างอื่นได้ว่า ค่าสิทธิการเช่า หรือเงินแป๊ะเจี๊ยะ ซึ่งเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(5)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้มีเงินได้มีหน้าที่ต้องนำเงินได้ดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีละ 2 ครั้งคือ

  ครั้งที่ 1 นำเงินค่าเช่าบ้านที่ได้รับตั้งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน ไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) ภายในเดือนกันยายน (ให้ผู้มีเงินได้ที่เป็นภริยาไปยื่นในนามของตนเอง โดยไม่ต้องยื่นในนามของสามีเนื่องจากยังอยู่ด้วยกันไม่เต็มปีภาษีนั้น)

  ครั้งที่ 2 นำงินค่าเช่าบ้านที่ได้รับตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม ไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี (ภ.ง.ด.90) ภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป (คราวนี้ผู้มีเงินได้ที่เป็นภริยาที่มีสามีและอยู่ด้วยกันตลอดปีภาษี ให้นำไปยื่นรวมกับเงินได้ของสามีในนามของสามี) ทั้งนี้ ให้นำภาษีที่เสียไปในขณะที่ยื่น ภ.ง.ด.94 ในครั้งที่ 1 มาหักออกจากภาษีที่ต้องเสียในครั้งนี้ได้

  ในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับค่าเช่าบ้านที่ได้รับในครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ผู้มีเงินได้มีสิทธิหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ 30 ของเงินที่ได้รับ หรือจะเลือกหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควร (ตามจริง) ได้

  ทั้งนี้ ถ้าผู้เช่าบ้านเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น เมื่อจ่ายค่าเช่าบ้านมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 5 (โดยให้ผู้เช่านำภาษีที่ถูกหักดังกล่าวไปหักออกจากภาษีที่ต้องเสียในครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ได้ )

   2.ภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้ให้เช่าบ้านที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ถ้ามีรายได้จากการให้เช่าบ้าน ต้องนำรายได้ดังกล่าวไปรวมคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี โดยการรับรู้รายได้จากการให้เช่าบ้าน ต้องคำนวณรายได้ตามส่วนแห่งระยะเวลาของการให้เช่าโดยไม่คำนึงว่าจะได้รับค่าเช่าแล้วหรือไม่

   ทั้งนี้ ถ้าผู้เช่าบ้านเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น เมื่อจ่ายค่าเช่าบ้านมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 5 (โดยให้ผู้เช่านำภาษีที่ถูกหักดังกล่าวไปหักออกจากภาษีที่ต้องเสียได้) 

   3.ภาษีมูลค่าเพิ่ม การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81 (1)(ต) แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่มีภาระภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่มีข้อสังเกตว่าถ้ามีการให้เช่าเฟอร์นิเจอร์ ถือเป็นการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เพียงแต่หากรายรับไม่เกิน 1,800,000 บาท/ปี กฎหมายก็ได้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มให้ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 432) พ.ศ. 2548

   4.อากรแสตมป์ การให้เช่าบ้านเป็นตราสารตามลักษณะแห่งตราสาร 1 แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ต้องเสียอากรแสตมป์จากค่าเช่าทุกจำนวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาทต้องเสียอากรแสตมป์ 1 บาท ซึ่งโดยปกติการให้เช่าบ้านต้องทำสัญญาระหว่างผู้ให้เช่ากับผู้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษร การเสียอากรแสตมป์ก็ทำได้โดยใช้แสตมป์ปิดทับสัญญาเช่าแล้วขีดฆ่า

   นอกจากภาษีที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว การให้เช่าบ้านยังต้องเสียภาษีโรงเรือนให้แก่ท้องถิ่น (เช่น เทศบาล อบต.ฯลฯ แล้วแต่ว่าอยู่ในท้องที่ใด) ในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่าเช่ารายปีอีกด้วย

   เมื่อได้รับคำตอบกระจ่างชัดแล้ว คุณวารีจึงยอมจำนน (ต่อกฎหมาย) แต่ก็ต้องขอบอกก่อนว่าเงินได้ส่วนที่เหลือหลังจากชำระภาษีต่าง ๆ แล้ว จะตกเป็นของใครนั้น สรรพากร...ไม่เกี่ยวนะคร้าบ...

  ภาษีครึ่งปีบ้านให้เช่า

  การวางแผนภาษีของสามีภริยา

  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสามีและภริยา

  ภาษี & คู่สมรส

ที่มา : สรรพากรสาส์น Plus เดือน กรกฎาคม 2553
รวมบทความภาษี

วีดีโอแนะนำ การยื่นแบบ ภ.ง.ด.53 ผ่านอินเตอร์เน็ต
วีดีโอแนะนำ การยื่นแบบ ภ.ง.ด.3 ผ่านอินเทอร์เน็ต
วีดีโอแนะนำ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1 ผ่านอินเทอร์เน็ต
คลิปวีดีโอแนะนำ การยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90/ 91 ผ่านอินเทอร์เน็ต
ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัทจ่ายเบี้ยประกันชีวิตให้กรรมการ
การจ่ายเงินโบนัส
กรมสรรพากรเปลี่ยนรูปแบบใบกํากับภาษี รายงานภาษีซื้อ / ภาษีขาย ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2557
อัตราภาษีใหม่ สำหรับบุคคลธรรมดา
ภาษีธุรกิจการท่องเที่ยว
แอพ RD Smart Tax ยื่นภาษี ผ่านสมาร์ทโฟน
ของฟรี ก็ต้องมีภาษีนะ...อย่าลืม
นำสินค้ามาใช้ในกิจการของตนเอง ต้องเสียภาษีด้วยหรือ !!!
ใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน ออกอย่างไรไม่มีปัญหา
หลากหลายประเด็นดึงดูดใจให้สรรพากรต้อง “ ปักธง ”
ขายสินค้าคงเหลือ ราคาต่ำกว่าทุน ได้หรือไม่
ค้าขายทางอินเตอร์เน็ตกับการเสียภาษีอย่างถูกต้อง
ปรับโครงสร้างภาษีเพื่อสร้างความเป็นธรรรม
กรมสรรพากรกับการปรับลดภาษี
สรรพากรอุดช่องโหว่ภาษีคณะบุคคล
ภาษีรถยนต์นั่ง
เรื่องรอบระยะเวลาบัญชี กับการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ภ.ง.ด. 51
แนวทางปฎิบัติหลังการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีเงินปันผล
เบี้ยปรับเงินเพิ่ม - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
เรื่องของภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หักลดหย่อนภาษีอะไรได้บ้าง
ขนส่งกับเช่ารถยนต์ ภาษีต่างกันอย่างไร
วิธีการคำนวณภาษีเงินเดือนและค่าแรง เพื่อหักภาษีนำส่งในแบบ ภ.ง.ด. 1
คืนสินค้าอย่างไร จึงจะต้องออกใบลดหนี้
การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โปรแกรมช่วยคำนวณและแบบภาษีต่างๆ ปี 54
มาตรการรถยนต์คันแรก บ้านหลังแรก ลดภาษีเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อประชาชน
ครม.อนุมัติแล้ว มาตรการซื้อบ้านหลังแรกราคาไม่เกิน 5 ล้านคืนภาษี 10%
หลักเกณฑ์และแนวทางการคืนภาษีรถยนต์คันแรก
ฎีกาภาษี กรณีภรรยามีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) และ (2) ต้องเฉลี่ยค่าใช้จ่ายหรือไม่
รายจ่ายเกี่ยวกับรถยนต์นั่ง
ภาษีเบี้ยประกันชีวิต
ใบกำกับภาษีซื้อต่างที่อยู่กัน ใช้ได้ (ถูกที่) ไม่ถูกประเมิน
อย่างไร ? จึงเป็นเงินได้พึงประเมิน
บริหารภาษีให้ถูกวิธี
ปัญหาคณะบุคคล
ภาระภาษีจาการรับเงินปันผลและจาการขายหุ้น
การออมเงินโดยการประหยัดภาษี
ไม่ได้นำผลขาดทุนไปใช้ จะทำอย่างไรดี
สรรพากรเรียกเก็บภาษีเพิ่ม เกือบ 3 แสนบาทจาก "น้องปลายฟ้า" ผู้โชคดีได้รางวัลจากการตั้งชื่อ "หลินปิง"
การอุทธรณ์ การประเมินภาษีอากร
เรื่องไม่ง่ายกับ "ค่านายหน้า"
จะทำลายสินค้าอย่างไร จึงจะเป็นที่ยอมรับของสรรพากร
สรรพากรร่วมกับตำรวจจับกุุมเครือข่ายขายใบกำกับภาษีปลอม รัฐเสียหายร่วมพันล้านบาท
ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2552 มีคนเพียง 2.3 ล้านคนเท่านั้นที่จ่ายเงินภาษีเลี้ยงคนทั้งประเทศ
สาเหตุที่กระทบยอด ภ.ง.ด.50 และ ภ.พ. 30 แล้วมียอดไม่เท่ากัน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
"ของแถม" ที่ไม่ต้องมี VAT
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสามีและภรรยา
ภาษีซื้อ กรณีซื้อของมาแถมให้กับลูกค้า
แก้ไข อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในใบกำกับภาษี มีความผิดหรือไม่
สรรพากรขยายฐานภาษีเพิ่มอีก 3.5 แสนราย
ค่าชดเชยการเลิกจ้างกับภาระภาษีอากร
วิธีรับมือกับการหลอกโอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม
สัมภาษณ์เหยื่อที่ถูกหลอกคืนเงินภาษีผ่านตู้ ATM
เตือนภัยหลอกเก็บภาษี
ขายบ้านเสียภาษีอย่างไร
ภาษี ค่าไฟฟ้าและน้ำประปา
ปัญหาภาษีสำหรับกิจการนายหน้าประกันภัย
ผลดีของการเสียภาษีอย่างถูกต้อง
สิทธิและประโยชน์ทางภาษี จากการเป็นสมาชิก กบข
ขอเตือน-รอบระยะเวลาบัญชีก็สำคัญนะ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม - การใช้ใบกำกับภาษีซื้อหลังแจ้งเลิกกิจการ
เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ทวิ
เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ตรี(รายจ่ายต้องห้าม)
สรรพากรชูนโยบายใหม่ตรวจเข้มภาษีรายเดือน ไล่เช็กบิลพวกตกแต่งตัวเลข
การหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
วันสุดท้ายของการออกหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย
รู้ไว้ใช่ว่ากับภาษี
โปรแกรมช่วยคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และแบบภาษีต่างๆ ปีภาษี 2554 article
ขายอสังหาริมทรัพย์อย่างไรไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
เหตุใดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของไทย จึงไม่ช่วยกระจายรายได้
ของขวัญกับการเสียภาษี
ภาษีมรดก
เช่าทรัพย์กับภาษีอากร
สรรพากร Call Center
การประหยัดเงินได้ด้วยภาษี - ด้วยกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และ VAT ของชิปปิ้ง
เงินได้จากวิชาชีพอิสระ
ภาษีเบี้ยประกันชีวิต
การตีราคาเงินตรา ทรัพย์สิน และหนี้สินที่มีค่าหรือราคาเป็นเงินตราต่างประเทศ
ภาษีเงินรางวัลส่งเสริมการขาย
อายุความ การขอคืนภาษีเงินได้
การเสียภาษีในนามคณะบุคคล
สรรพากรตั้งเป้าจัดเก็บภาษี ปี 2553 อยู่ที่ 1.098 ล้านล้านบาท
สรรพากร สั่งสอบภาษี บ้านเช่า-คอนโด-ดารา
‘หัวหมอ’เลี่ยงภาษีเพียบ
ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย สามารถหักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่
ฎีกาภาษี : สิทธิในการนำภาษีซื้อมาหักออกจากภาษีขาย
กิจการร่วมค้า (Joint Venture)
ภาษีครึ่งปีบ้านให้เช่า
ภาษีอากรประเมิน
ภ.ง.ด. 94 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี
บริจาคอย่างไร ไม่เสีย VAT