ReadyPlanet.com
dot
คลังข้อมูลนักบัญชี
dot
bulletมุมบัญชี
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
dot
ภาษี (Tax)
dot
bulletกรมสรรพากร
bulletสถานที่ตั้ง/เบอร์โทร สรรพากร
bulletประมวลรัษฎากร
bulletหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
bulletDownload File บัญชี - ภาษี
dot
รวม Link เอนกประสงค์
dot
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารต่างๆ
bulletอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์
bulletธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
bulletหน่วยบริการภาษีใน กทม.
bulletตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletพจนานุกรมไทย
bulletDictionary อังกฤษ > ไทย
bulletเบอร์โทรศัพท์ - พกไว้คู่กาย
bulletรวมเบอร์โทรเรียก แท็กซี่
bulletชมคลิปวีดีโอ เมืองไทยในอดีต
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์

dot
dot
บริการของเรา (Service)
dot


รับทำบัญชีขอเตือน-รอบระยะเวลาบัญชีก็สำคัญนะ

 

ขอเตือน!!รอบระยะเวลาบัญชีก็สำคัญนะ...

 

   เป็นกรอบเวลาที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจะต้องรู้จักและระมัดระวังในการนำรายได้และรายจ่ายที่เกี่ยวข้องมารวมคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล การนำรายได้หรือรายจ่ายมาลงผิดรอบหรือข้ามรอบบัญชีเป็นผลให้การคำนวณกำไรสุทธิผิดพลาดคลาดเคลื่อนและอาจทำให้ต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่มเนื่องจากเสียภาษีไม่ครบถ้วนได้

 โดยปกติกฎหมายกำหนดรอบระยะเวลาบัญชีไว้ 12 เดือน ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร การนับ 12 เดือน ต้องนับเต็ม 12 เดือน เช่น วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2552 – 14 กุมภาพันธ์ 2553 หรือ 1 มีนาคม 2553 – 28 กุมภาพันธ์ 2554 แต่อย่างไรก็ดี กฎหมายก็กำหนดให้ในบางกรณีต่อไปนี้ ที่รอบระยะเวลาบัญชีไม่ครบ 12 เดือน หรืออาจจะมากกว่า 12 เดือน ก็ได้

(1) กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเริ่มตั้งใหม่ จะถือวันเริ่มตั้งถึงวันหนึ่งวันใดเป็นรอบระยะเวลาบัญชีแรกก็ได้ (มาตรา 65 (ก))
ตัวอย่าง  บริษัท ก. จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 15  มิถุนายน 2553 รอบระยะเวลาบัญชีแรกอาจเลือกตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ก็ได้ ซึ่งมีกำหนดเวลาไม่ถึง 12 เดือน หรือจะเลือกไปปิดในวันที่ 14 มิถุนายน 2554 เพื่อให้ครบระยะเวลา 12 เดือนก็ได้

อย่างไรก็ดีกำหนดรอบระยะเวลาบัญชีแรกจะกำหนดเวลาเกินกว่ารอบระยะเวลาบัญชีปกติ (12) เดือนไม่ได้ ทั้งนี้มีข้อสังเกตว่า ถ้าบริษัทฯ กำหนดรอบระยะเวลาบัญชีแรกไม่ถึง 12 เดือน บริษัทฯ ก็ไม่ได้ถูกบังคับให้ยื่นเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล งวด 6 เดือนแรก (ภ.ง.ด.51) แต่อย่างใด ตามมาตรา 67 ตรี แต่ถ้าบริษัทฯ ไปยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ก็มีผลเท่ากับว่ายื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีครึ่งปี (ภ.ง.ด.51 )โดยไม่มีหน้าที่ต้องยื่น หากประมาณการกำไรสุทธิในขณะยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ขาดเกินไปร้อยละ 25 ก็ไม่ต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มแต่อย่างใด

(2) กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขอเปลี่ยนวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี (มาตรา 65 (ข))

บริษัทฯ ที่คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลตามรอบระยะเวลาบัญชีปกติแล้วต่อมาหากประสงค์จะขอเปลี่ยนวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีก็สามารถกระทำได้โดยยื่นคำขออนุญาตต่ออธิบดีกรมสรรพากร เมื่ออธิบดีกรมสรรพากรอนุญาตก็เปลี่ยนได้ ถ้าอธิบดีกรมสรรพากรอนุญาตให้เปลี่ยนวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี บริษัทฯ จะต้องถือปฏิบัติตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีทีอธิบดีกรมสรรพากรกำหนดให้เปลี่ยนได้

ตัวอย่าง บริษัท ข. จำกัด มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ต่อมาประสงค์จะขอเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีเป็นวันที่ 1 เมษายน ถึง 31 มีนาคม บริษัทท ข.จำกัด อาจยื่นคำร้องขอเปลี่ยนวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มจาก 1 เมษายน ถึง วันที่ 31 ธันวาคม ในปีเดียวกันก็ได้ รอบระยะเวลาบัญชีในปีที่ขอเปลี่ยนแปลงจะเหลือเพียง 9 เดือนเท่านั้น 
 
ทั้งนี้การขอเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีนี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ รอบระยะเวลาบัญชีจะเกินกว่า 12 เดือนไม่ได้

(3) กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเลิกกิจการหรือควบเข้ากัน

บริษัทฯ ที่เลิกกิจการหรือควบเข้ากัน รอบระยะเวลาบัญชีปีที่เลิกกิจการอาจไม่ถึง 12 เดือนก็ได้ และตามประมวลรัษฎากรให้ถือวันที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทรับจดทะเบียนเลิกหรือควบเข้ากันเป็นวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี  (มาตรา 72 วรรคสอง และมาตรา 73)

ตัวอย่าง บริษัท ค. จำกัดมีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่ม 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม บริษัทฯ เลิกกิจการในปี 2553 และวันที่ 31 ตุลาคม 2553 เป็นวันที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทรับจดทะเบียนเลิกกิจการ วันที่ตามกฎหมายถือเป็นวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีปีที่เลิก ฉะนั้นรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายที่เลิกกิจการ จึงมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2553 (10 เดือน) เท่านั้นไม่ถึง 12 เดือน

มีข้อสังเกตว่า ในระหว่างชำระบัญชี บริษัทฯ ที่เลิกกิจการยังไม่สิ้นสภาพเป็นบริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 และ 51 พร้อมงบการเงินต่อไปจนกว่าเสร็จสิ้นการชำระบัญชี โดยมีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มตั้งแต่วันถัดจากวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

(4) การขยายรอบระยะเวลาบัญชี

กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเลิกกิจการโดยชำระบัญชี หากผู้ชำระบัญชีและผู้จัดการไม่สามารถยื่นรายการและเสียภาษีภายในกำหนดเวลา 150 วัน นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท รับจดทะเบียนเลิก ถ้าได้ยื่นคำร้องต่ออธิบดีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เจ้าพนักงานรับจดทะเบียนเลิก อธิบดีกรมสรรพากรอาจพิจารณาอนุมัติให้ขยายรอบระยะเวลาบัญชีออกไปอีกก็ได้ (มาตรา 72 วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร)

การที่กฎหมายกำหนดให้มีการขยายรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวออกไปได้ รอบระยะเวลาบัญชีที่ขยายนี้อาจจะยาวกว่า 12 เดือนก็ได้ ซึ่งเป็นเพียงกรณีเดียวที่รอบระยะเวลาบัญชีอาจจะมากกว่า 12 เดือน

นอกจากรอบระยะเวลาบัญชีจะมีความเกี่ยวพันกับภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยตรงแล้ว ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มก็ได้นำรอบระยะเวลาบัญชีเป็นเกณฑ์ในการวัดรายได้ของผู้ประกอบการว่าอยู่ในเกณฑ์เป็นผู้ประกอบการายย่อยที่จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 432) พ.ศ.2548 ซึ่งกำหนดไว้ว่า มูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อม (ที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามมาตรา 81/1 แห่งประมวลรัษฎากร จะต้องไม่เกินหนึ่งล้านแปดแสนบาทต่อไป คำว่า “ปี” ในกรณีที่ผู้ประกอบการเป็นนิติบุคคล ให้นับตามรอบระยะเวลาบัญชี เว้นแต่ในกรณีที่เริ่มประกอบการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้เริ่มนับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการถึงวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

       เห็นด้วยหรือไม่ว่า เรื่องของรอบระยะเวลาบัญชี ก็มีความหมายนะ...อย่ามองข้ามเชียว

ที่มา : สรรพากรสาสน์ Plus ฉบับ เดือน กุมภาพันธ์ 2553 
รวมบทความภาษี

วีดีโอแนะนำ การยื่นแบบ ภ.ง.ด.53 ผ่านอินเตอร์เน็ต
วีดีโอแนะนำ การยื่นแบบ ภ.ง.ด.3 ผ่านอินเทอร์เน็ต
วีดีโอแนะนำ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1 ผ่านอินเทอร์เน็ต
คลิปวีดีโอแนะนำ การยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90/ 91 ผ่านอินเทอร์เน็ต
ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัทจ่ายเบี้ยประกันชีวิตให้กรรมการ
การจ่ายเงินโบนัส
กรมสรรพากรเปลี่ยนรูปแบบใบกํากับภาษี รายงานภาษีซื้อ / ภาษีขาย ใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2557
อัตราภาษีใหม่ สำหรับบุคคลธรรมดา
ภาษีธุรกิจการท่องเที่ยว
แอพ RD Smart Tax ยื่นภาษี ผ่านสมาร์ทโฟน
ของฟรี ก็ต้องมีภาษีนะ...อย่าลืม
นำสินค้ามาใช้ในกิจการของตนเอง ต้องเสียภาษีด้วยหรือ !!!
ใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน ออกอย่างไรไม่มีปัญหา
หลากหลายประเด็นดึงดูดใจให้สรรพากรต้อง “ ปักธง ”
ขายสินค้าคงเหลือ ราคาต่ำกว่าทุน ได้หรือไม่
ค้าขายทางอินเตอร์เน็ตกับการเสียภาษีอย่างถูกต้อง
ปรับโครงสร้างภาษีเพื่อสร้างความเป็นธรรรม
กรมสรรพากรกับการปรับลดภาษี
สรรพากรอุดช่องโหว่ภาษีคณะบุคคล
ภาษีรถยนต์นั่ง
เรื่องรอบระยะเวลาบัญชี กับการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ภ.ง.ด. 51
แนวทางปฎิบัติหลังการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีเงินปันผล
เบี้ยปรับเงินเพิ่ม - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
เรื่องของภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หักลดหย่อนภาษีอะไรได้บ้าง
ขนส่งกับเช่ารถยนต์ ภาษีต่างกันอย่างไร
วิธีการคำนวณภาษีเงินเดือนและค่าแรง เพื่อหักภาษีนำส่งในแบบ ภ.ง.ด. 1
คืนสินค้าอย่างไร จึงจะต้องออกใบลดหนี้
การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โปรแกรมช่วยคำนวณและแบบภาษีต่างๆ ปี 54
มาตรการรถยนต์คันแรก บ้านหลังแรก ลดภาษีเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อประชาชน
ครม.อนุมัติแล้ว มาตรการซื้อบ้านหลังแรกราคาไม่เกิน 5 ล้านคืนภาษี 10%
หลักเกณฑ์และแนวทางการคืนภาษีรถยนต์คันแรก
ฎีกาภาษี กรณีภรรยามีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) และ (2) ต้องเฉลี่ยค่าใช้จ่ายหรือไม่
รายจ่ายเกี่ยวกับรถยนต์นั่ง
ภาษีเบี้ยประกันชีวิต
ใบกำกับภาษีซื้อต่างที่อยู่กัน ใช้ได้ (ถูกที่) ไม่ถูกประเมิน
อย่างไร ? จึงเป็นเงินได้พึงประเมิน
บริหารภาษีให้ถูกวิธี
ปัญหาคณะบุคคล
ภาระภาษีจาการรับเงินปันผลและจาการขายหุ้น
ทำไมรายได้ค่าเช่าบ้านของภรรยา จึงถือเป็นรายได้ของสามี !!!
การออมเงินโดยการประหยัดภาษี
ไม่ได้นำผลขาดทุนไปใช้ จะทำอย่างไรดี
สรรพากรเรียกเก็บภาษีเพิ่ม เกือบ 3 แสนบาทจาก "น้องปลายฟ้า" ผู้โชคดีได้รางวัลจากการตั้งชื่อ "หลินปิง"
การอุทธรณ์ การประเมินภาษีอากร
เรื่องไม่ง่ายกับ "ค่านายหน้า"
จะทำลายสินค้าอย่างไร จึงจะเป็นที่ยอมรับของสรรพากร
สรรพากรร่วมกับตำรวจจับกุุมเครือข่ายขายใบกำกับภาษีปลอม รัฐเสียหายร่วมพันล้านบาท
ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2552 มีคนเพียง 2.3 ล้านคนเท่านั้นที่จ่ายเงินภาษีเลี้ยงคนทั้งประเทศ
สาเหตุที่กระทบยอด ภ.ง.ด.50 และ ภ.พ. 30 แล้วมียอดไม่เท่ากัน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
"ของแถม" ที่ไม่ต้องมี VAT
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสามีและภรรยา
ภาษีซื้อ กรณีซื้อของมาแถมให้กับลูกค้า
แก้ไข อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในใบกำกับภาษี มีความผิดหรือไม่
สรรพากรขยายฐานภาษีเพิ่มอีก 3.5 แสนราย
ค่าชดเชยการเลิกจ้างกับภาระภาษีอากร
วิธีรับมือกับการหลอกโอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม
สัมภาษณ์เหยื่อที่ถูกหลอกคืนเงินภาษีผ่านตู้ ATM
เตือนภัยหลอกเก็บภาษี
ขายบ้านเสียภาษีอย่างไร
ภาษี ค่าไฟฟ้าและน้ำประปา
ปัญหาภาษีสำหรับกิจการนายหน้าประกันภัย
ผลดีของการเสียภาษีอย่างถูกต้อง
สิทธิและประโยชน์ทางภาษี จากการเป็นสมาชิก กบข
ภาษีมูลค่าเพิ่ม - การใช้ใบกำกับภาษีซื้อหลังแจ้งเลิกกิจการ
เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ทวิ
เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 ตรี(รายจ่ายต้องห้าม)
สรรพากรชูนโยบายใหม่ตรวจเข้มภาษีรายเดือน ไล่เช็กบิลพวกตกแต่งตัวเลข
การหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
วันสุดท้ายของการออกหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย
รู้ไว้ใช่ว่ากับภาษี
โปรแกรมช่วยคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และแบบภาษีต่างๆ ปีภาษี 2554 article
ขายอสังหาริมทรัพย์อย่างไรไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
เหตุใดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของไทย จึงไม่ช่วยกระจายรายได้
ของขวัญกับการเสียภาษี
ภาษีมรดก
เช่าทรัพย์กับภาษีอากร
สรรพากร Call Center
การประหยัดเงินได้ด้วยภาษี - ด้วยกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และ VAT ของชิปปิ้ง
เงินได้จากวิชาชีพอิสระ
ภาษีเบี้ยประกันชีวิต
การตีราคาเงินตรา ทรัพย์สิน และหนี้สินที่มีค่าหรือราคาเป็นเงินตราต่างประเทศ
ภาษีเงินรางวัลส่งเสริมการขาย
อายุความ การขอคืนภาษีเงินได้
การเสียภาษีในนามคณะบุคคล
สรรพากรตั้งเป้าจัดเก็บภาษี ปี 2553 อยู่ที่ 1.098 ล้านล้านบาท
สรรพากร สั่งสอบภาษี บ้านเช่า-คอนโด-ดารา
‘หัวหมอ’เลี่ยงภาษีเพียบ
ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย สามารถหักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่
ฎีกาภาษี : สิทธิในการนำภาษีซื้อมาหักออกจากภาษีขาย
กิจการร่วมค้า (Joint Venture)
ภาษีครึ่งปีบ้านให้เช่า
ภาษีอากรประเมิน
ภ.ง.ด. 94 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี
บริจาคอย่างไร ไม่เสีย VAT