ReadyPlanet.com
dot
คลังข้อมูลนักบัญชี
dot
bulletมุมบัญชี
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
dot
ภาษี (Tax)
dot
bulletกรมสรรพากร
bulletสถานที่ตั้ง/เบอร์โทร สรรพากร
bulletประมวลรัษฎากร
bulletหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
bulletDownload File บัญชี - ภาษี
dot
รวม Link เอนกประสงค์
dot
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารต่างๆ
bulletอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์
bulletธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
bulletหน่วยบริการภาษีใน กทม.
bulletตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletพจนานุกรมไทย
bulletDictionary อังกฤษ > ไทย
bulletเบอร์โทรศัพท์ - พกไว้คู่กาย
bulletรวมเบอร์โทรเรียก แท็กซี่
bulletชมคลิปวีดีโอ เมืองไทยในอดีต
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์

dot
dot
บริการของเรา (Service)
dot


รับทำบัญชีกรรมการบริษัทต้องจ่ายเงินประกันสังคมหรือไม่

 

 

    ผู้อำนวยการฝ่ายการจัดการ บริษัท ศ. จำกัด หารือว่าการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการบริษัท กรรมการบริหารบริษัท และที่ปรึกษาด้านการตลาด เป็นค่าจ้างที่ต้องนำส่งเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมหรือไม่อย่างไร และเนื่องจากปัจจุบันบริษัทได้หักค่าจ้างของกรรมการบริษัท และที่ปรึกษาทางด้านการตลาด นำส่งเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมทุกเดือน ดังนั้น ถ้าผลการพิจารณาว่าค่าตอบแทนดังกล่าวไม่เป็นค่าจ้าง บริษัทสามารถเรียกเงินคืนได้หรือไม่ อย่างไร

    ผู้อำนวยการฝ่ายการจัดการบริษัท ศ. จำกัด ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิติสัมพันธ์ระหว่างบริษัท ศ. จำกัด กับกรรมการบริหารบริษัท กรรมการบริษัท และที่ปรึกษาด้านการตลาด โดยสรุปดังนี้

1. กรรมการบริษัท ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นให้เข้ามาเป็นกรรมการบริษัท โดยมีหน้าที่กำกับและดูแลนโยบายของบริษัท กรรมการบริษัทจะเข้าปฏิบัติงานที่บริษัท เมื่อมีการประชุมกรรมการบริษัทประมาณเดือนละครั้ง กรรมการบริษัทไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท ไม่ได้รับสวัสดิการ และได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เดือนละครั้ง

2. กรรมการบริหารบริษัท ได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทมีหน้าที่กลั่นกรองเรื่องนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา กรรมการบริหารบริษัทจะเข้ามาปฏิบัติงานเมื่อมีการประชุม และจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมเฉพาะวันที่มาประชุมเท่านั้น กรรมการบริหารไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับบริษัท และไม่ได้รับสวัสดิการใดๆ จากบริษัท

3. ที่ปรึกษาด้านการตลาด บริษัทได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาทางด้านการตลาด โดยว่าจ้างแบบเหมาเป็นรายปี แต่แบ่งจ่ายเดือนละครั้งจะเข้ามาปฏิบัติงานสัปดาห์ละครั้ง หรืออาจให้คำปรึกษาโดยทางโทรศัพท์ ที่ปรึกษาด้านการตลาดไม่มีความผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท ไม่ได้รับสวัสดิการจากบริษัท

1. โดยที่พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 5 ได้กำหนดนิยามของคำว่า “ค่าจ้าง” หมายความถึง เงินทุกประเภทที่ “นายจ้าง” เป็นผู้จ่ายให้กับ “ลูกจ้าง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบแทนการทำงานของลูกจ้าง ดังนั้น ก่อนการพิจารณาว่าค่าตอบแทนเป็น “ค่าจ้าง” หรือไม่ จำเป็นต้องพิจารณาลำดับแรกก่อนว่าบุคคลทั้งสองฝ่ายนั้นมีนิติสัมพันธ์กันในฐานะเป็น “นายจ้างลูกจ้าง” หรือไม่ และเมื่อผลการพิจารณาเห็นว่าทั้งสองฝ่ายมีนิติสัมพันธ์กันในฐานะเป็น “นายจ้างลูกจ้าง” แล้วจึงต้องพิจารณาว่า เงินที่นายจ้างจ่ายให้กับลูกจ้างเป็น “ค่าจ้าง” หรือไม่ ต่อไป

2. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 5 ได้กำหนดนิยามของ “ลูกจ้าง” ไว้ หมายถึง ผู้ที่รับทำงานให้กับนายจ้าง และ “นายจ้าง” หมายถึง ผู้ที่ตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงานและจ่ายค่าจ้างเพื่อตอบแทนการทำงานของลูกจ้างตลอดระยะเวลาที่ลูกจ้างทำงานให้ ซึ่งเป็นไปในทำนองเดียวกับนิติสัมพันธ์ของการเป็นนายจ้างลูกจ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 575 ว่าด้วยการจ้างแรงงาน โดยในสัญญาจ้างแรงงานนั้น นายจ้างมุ่งประสงค์ที่จะใช้แรงงานของลูกจ้างมากกว่าผลสำเร็จของงาน และลูกจ้างจะต้องทำงานภายใต้คำสั่ง การควบคุมบังคับบัญชาหรือภายใต้ระเบียบกฎเกณฑ์ที่นายจ้างกำหนด เช่น วันเวลาทำงาน วันหยุดวันลา หรือ ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสภาพการจ้างอื่นอีกทั้ง นายจ้างมีอำนาจให้คุณให้โทษหรือว่ากล่าวตักเตือนหากลูกจ้างไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์หรือคำสั่งของนายจ้าง

3. กรณีตามข้อหารือพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการบริษัท กรรมการบริหารบริษัท และที่ปรึกษาด้านการตลาด กับบริษัท ศ. จำกัด มิได้มีนิติสัมพันธ์กันในฐานะเป็น “นายจ้างลูกจ้าง” ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เนื่องจาก ปรากฏข้อเท็จจริงว่า

      กรรมการบริษัท เป็นผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงมิใช่บุคคลที่บริษัทตกลงรับเข้ามาทำงานในฐานะเป็นลูกจ้างเพื่อรับค่าจ้าง อีกทั้งปรากฏข้อเท็จจริงว่า กรรมการบริษัท มิได้มีความผูกพันใดที่จะต้องทำงานภายใต้คำสั่งหรือระเบียบกฎเกณฑ์ที่บริษัท กำหนด จะเข้ามาทำงานในบริษัท เมื่อมีการประชุมเท่านั้น เทียบตามนัยคำพิพากษาฎีกาที่ 3465/2542 กรรมการของบริษัท รวมทั้งประธานกรรมการเป็นบุคคล ซึ่งที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตั้งขึ้นให้มีอำนาจหน้าที่จัดการบริษัท ตามข้อบังคับเห็นได้ว่ากรรมการบริษัทไม่ใช่บุคคลที่บริษัทตกลงรับเข้าทำงาน ทั้งมิใช่บุคคลที่ต้องทำงานภายใต้การควบคุมบังคับบัญชาของบริษัท จึงไม่ใช่ลูกจ้างของบริษัท

      กรรมการบริษัท เป็นผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท เพื่อกลั่นกรองงานเสนอกรรมการบริษัท แต่ไม่ต้องทำงานภายใต้คำสั่งหรือระเบียบกฎเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด จะเข้ามาทำงานในบริษัทเมื่อมีการประชุมเท่านั้นและจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมเมื่อมาประชุมเท่านั้น ไม่ได้รับสวัสดิการใด

      ที่ปรึกษาทางด้านการตลาด ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางด้านการตลาดไม่มีความผูกพันให้ต้องทำงานภายใต้คำสั่งหรือระเบียบกฎเกณฑ์ที่นายจ้างกำหนดจะเข้ามาทำงานในบริษัทสัปดาห์ละครั้ง หรืออาจให้คำปรึกษาโดยทางโทรศัพท์ก็ได้ ไม่ได้รับสวัสดิการใด


4. เมื่อผลการพิจารณาปรากฏว่ากรรมการบริษัท กรรมการบริหารบริษัท และที่ปรึกษาด้านการตลาด กับบริษัท ศ. จำกัด มิได้มีนิติสัมพันธ์กันในฐานะเป็น “นายจ้างลูกจ้าง” ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ค่าตอบแทนที่บริษัท ศ. จำกัด จ่ายให้กับกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และที่ปรึกษาด้านการตลาด จึงถือไม่ได้ว่าเป็น “ค่าจ้าง” ที่นายจ้างจ่ายให้กับลูกจ้างเพื่อตอบแทนการทำงานของลูกจ้างตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 5 อย่างไรก็ตาม เห็นว่า บริษัท ศ. จำกัด ไม่สามารถขอคืนเงินตามจำนวนที่ได้นำส่งกองทุนประกันสังคมแล้วนั้นได้ ทั้งนี้ เนื่องจากการดำเนินการขึ้นทะเบียนและการจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของกรรมการบริษัท และที่ปรึกษาด้านการตลาด ได้กระทำโดยต่างฝ่ายต่างเชื่อโดยสุจริตในขณะนั้นว่ามีสิทธิและหน้าที่ต่อกันตามกฎหมาย อีกทั้ง สำนักงานประกันสังคมก็ได้ดำเนินกระบวนการต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองตามที่พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 กำหนดไว้แล้วทุกประการ ซึ่งผู้ประกันตนก็มีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนดแล้วเช่นกัน ฉะนั้น จึงสมควรให้สิทธิและหน้าที่ที่ต่างฝ่ายมีต่อกันตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 สิ้นความผูกพันนับแต่วันที่คู่กรณีได้รับการบอกกล่าวเป็นต้น

ที่มา : www.businesssoft.com
รวมบทความกฎหมายน่ารู้

การทวงหนี้
ไม้ตายจัดการเจ้าหนี้นอกระบบ
สิทธิประโยชน์จากประกันสังคม
ค้ำประกันอย่างไร ไม่ให้เสียตังค์
ลิขสิทธิ์ Copyright Law
หมิ่นประมาท เหยียดหยาม
กฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัว
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีแพ่ง
คำแนะนำในการไปติดต่อที่สถานีตำรวจ
กฎหมายประกันสังคม
กฎหมายแรงงาน
มีไฟล์เพลงละเมิดลิขสิทธิ์ในเครื่องคอมฯ อย่างไร จึงไม่ผิดกฎหมาย
หมิ่นประมาท
กฎหมายแรงงานที่ต้องรู้
ทำอย่างไร..เมื่อได้รับ "หมายศาล"
ความยินยอมของคู่สมรส
เมื่อมีปืน แล้วต้องรู้จักคำว่า ป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย
ความไม่รู้กฎหมาย จะอ้างเป็นข้อแก้ตัวไม่ได้
ค่าชดเชย ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ เป็นอย่างไร
ผู้ต้องหามีสิทธิพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในชั้นสอบสวน
อายุความบัตรเครดิต 2 ปี หมายความว่าอย่างไร
เรียกดอกเบี้ยเงินกู้เกินที่กฎหมายกำหนดย่อมตกเป็นโมฆะ
ทะเบียนสมรส ( บทความที่ 2)
หลักประกันตัวในคดีอาญา
ผู้ให้และผู้รับ
ทะเบียนสมรส ( บทความที่ 1)
ข้อควรปฎิบัติเมื่อถูกฟ้อง