ReadyPlanet.com
dot
คลังข้อมูลนักบัญชี
dot
bulletมุมบัญชี
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
dot
ภาษี (Tax)
dot
bulletกรมสรรพากร
bulletสถานที่ตั้ง/เบอร์โทร สรรพากร
bulletประมวลรัษฎากร
bulletหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย
bulletDownload File บัญชี - ภาษี
dot
รวม Link เอนกประสงค์
dot
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารต่างๆ
bulletอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์
bulletธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
bulletหน่วยบริการภาษีใน กทม.
bulletตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
bulletพจนานุกรมไทย
bulletDictionary อังกฤษ > ไทย
bulletเบอร์โทรศัพท์ - พกไว้คู่กาย
bulletรวมเบอร์โทรเรียก แท็กซี่
bulletชมคลิปวีดีโอ เมืองไทยในอดีต
dot
ค้นหาบทความในเว็บไซต์

dot
dot
บริการของเรา (Service)
dot


รับทำบัญชี



การเรียนสาขาบัญชีในไทยเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อใด article

                      

                                                           การเรียนสาขาบัญชีในไทยเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อใด

 

                    

     ย้อนประวัติการเรียนการสอนวิชาการบัญชีในประเทศไทย พบนาม พระยาไชยยศสมบัติ (เสริม กฤษณามระ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขณะนั้น เปิดสอน "วิชาการบัญชีและแผนกวิชาพาณิชยศาสตร์" คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2481

ต่อมายกฐานะเป็นแผนกวิชาอิสระขึ้นตรงต่อมหาวิทยาลัย เมื่อ 4 พฤษภาคม 2483 และได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิร่วมวางโครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย พระยาไชยยศสมบัติ พระมนูภาณวิมลศาสตร์ หลวงพรตพิทยพยัต นายอาภรณ์ กฤษณามระ นายศิริ ฮุนตระกูล นายสุกิจ นิมมานเหมินท์

โดยศาสตราจารย์อุปการคุณ พระยาไชยยศสมบัติ ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าแผนกวิชาการบัญชีและพาณิชยศาสตร์ หลักสูตรกำหนดให้ผู้ที่จะศึกษาวิชาการบัญชีเรียนภาคทฤษฎี 4 ปี ภาคปฏิบัติ 1 ปี ต่อมา พ.ศ.2487 ได้ตัดภาคปฏิบัติ 1 ปีออก คงเรียนแต่เฉพาะภาคทฤษฎี 4 ปี ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาบัญชีบัณฑิต  ส่วนแผนกวิชาพาณิชยศาสตร์กำหนดหลักสูตร 4 ปีเช่นกัน ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาพาณิชยศาสตรบัณฑิต


แผนกวิชาอิสระดำเนินการสอนมาเป็นเวลาเกือบ 5 ปี ก็ได้รับการสถาปนาเป็น "คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี" เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2486 ศาสตราจารย์อุปการคุณ พระยาไชยยศสมบัติ ได้รับแต่งตั้งเป็นคณบดีคนแรกมาท่าพระจันทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดการเรียนการวิชาการบัญชีโดยก่อตั้ง "คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี" เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2481 หลวงดำริอิสรานุวรรตน์ ผู้มีบทบาทสำคัญในการก่อตั้ง ดำรงตำแหน่งคณบดีคนแรก

ทั้งนี้ ระยะต้นได้ตั้งเป็น "แผนกวิชาการบัญชี" เปิดสอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร 3 ปี ได้รับประกาศนียบัตรทางการบัญชี เทียบเท่าปริญญาตรี และหลักสูตร 5 ปี ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี เทียบเท่าปริญญาโท ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนมี 4 ระดับ คือ ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก มีทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ

สมาคมนักบัญชีอเมริกา (The American Institute of Certified Public Accountants-AICPA) ให้คำจำกัดความการบัญชีไว้ว่า "เป็นศิลปะอย่างหนึ่งของการบันทึก การจำแนกประเภท และการสรุปผลของเหตุการณ์ต่างๆ ทางการเงิน โดยอยู่ในรูปของหน่วยเงินตรา รวมทั้งแปลความหมายของผลที่สรุปได้รับด้วย"

ด้านสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย โดยคณะอนุกรรมการบัญญัติศัพท์บัญชี ให้รายละเอียดซึ่งครอบคลุมประโยชน์ของงานการบัญชีว่า การบัญชีเป็นศิลปะของการเก็บรวบรวม บันทึก จำแนก และทำสรุปข้อมูลอันเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงิน ผลงานขั้นสุดท้ายของการบัญชีคือการให้ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งเป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่าย และผู้ที่สนใจในกิจกรรมของกิจการ


ที่มา : http://www.matichon.co.th                       




รวมบทความบัญชี

จ้างสำนักงานบัญชีทำบัญชี หรือทำบัญชีเองดี
นักบัญชี กับความนิยมเรียน "เอ็มบีเอ"
ลดภาระ เพิ่มประสิทธิภาพงาน ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี
กรมสรรพากรเตือน ขอให้ผู้ทำบัญชีระมัดระวังในการจัดทำงบการเงิน
ทันสมัยในงานบัญชี !!!
ทัศนคติของ SMEs ที่มีต่อสำนักงานบัญชี
ปัญหาและทางออก กรณีนักบัญชี เปลี่ยนงานบ่อย
นักบัญชีมืออาชีพ (Professional Accountant)
การตรวจสอบและรับรองบัญชี
รายรับ-รายจ่าย ของธุรกิจ ต้องผ่านธนาคาร
สถานะทางการเงิน 10 ประการของธุรกิจ
ทำไมต้องรู้เรื่องบัญชี
ทำบัญชีรับจ่ายช่วยให้ครอบครัวเป็นสุข
สัญญาณเตือนภัยในงบการเงิน
Tax Knowledge : ขายสินค้าต่ำกว่าทุน
ข้อมูลบัญชีจำเป็นต่อเจ้าของกิจการอย่างไร
นักบัญชี..เพื่อนซี้..ยันป้าย
อาชีพอิสระนักบัญชี
มูลค่าต้นทุนที่เหลืออยู่ของทรัพย์สิน
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
ชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำตามกฎหมาย
รายจ่ายค่าสวัสดิการพนักงาน
รายจ่ายในการดำเนินกิจการ
การวางแผนภาษี เงินประกันและเงินมัดจำ สำหรับกิจการรับเหมาก่อสร้าง
เตือนผู้ทำบัญชี แจ้งการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ
สภาวิชาชีพบัญชีค้านกฎหมายหุ้น ให้ผู้สอบบัญชีจับผิดผู้บริหารขี้โกง
ดันมาตรฐานบัญชีไทยเทียบสากล สร้างหน้าตาตลาดทุนไทยไม่ขี้เหร่
อัตราค่าปรับในการยื่นภาษี
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายรางวัล ส่วนลดหรือประโยชน์ใดๆจากการส่งเสริมการขาย
จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี
มาเตรียมตัวเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตกันเถอะ article
หลักการของพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 article